تعبیر خواب لاک پشت بزرگ

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می …

تعبير خواب كوتاه كردن مو با قيچي

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید لوک اويتنهاو مي گويد تعبیر خواب مو  کوتاه کردن آن  غم بلند  قدرت و اهميت شستن آنها  دل نگراني بستن آن  ناراحتي موي قرمز  دوروئي سياه  خوشبختي بور  شادي سفيد …

گشنیز در حاملگی

درباره گشنیز و خواصش بدانید گشنیز گیاهی است که از دیرباز چه به صورت سبزیجات خوراکی و چه با اهداف درمانی استفاده می شده است. ، گشنیزحاوی ویتامین A، ویتامین C، ویتامین …

درباره تعبیر خواب حلوا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب حلوا لوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوایخشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بودحضرت امام جعفر صادق فرماید: حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، تعبیر خواب حلوا دلیل فرزند بود. خوردن حلوائیکه در آن مغز بادام یا مغز باشد، تعبیر خواب حلوا دلیل که از مردی بخیل به او چیزیرسد به قدریکه خورده.

درباره تعبیر خواب حلوا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب حلوا , تعبیرخواب حلوا قهو ه ای , حلوا در خواب دیدن , تعبیرخواب حلوا خوردن

درباره تعبیر خواب حلوا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمد بن سیرین گوید:

تعبیر خواب حلوا حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. تعبیر خواب حلوا حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

درباره تعبیر خواب حلوا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب حلوا , تعبیرخواب حلوا قهو ه ای , حلوا در خواب دیدن , تعبیرخواب حلوا خوردن

درباره تعبیر خواب حلوا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب حلوا جابر مغربیگوید: حلوا خوردن در خواب ، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گرددتعبیر خواب حلوا چون زردیزعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروشتعبیر خواب حلوا در خواب مردیلطیف زبان و خوش طبع بود.

درباره تعبیر خواب حلوا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب حلوا , تعبیرخواب حلوا قهو ه ای , حلوا در خواب دیدن , تعبیرخواب حلوا خوردن

درباره تعبیر خواب حلوا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب حلوا حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن تعبیر خواب حلوا حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از تعبیر خواب حلوا مردی بخیل به او چیزی رسد به قدری که خورده.

تعبیر خواب حلوا

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.