تعبیر خواب گاو سیاه شاخدار

درباره تعبیر خواب گاو از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب گاو  روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند  تعبیر خواب گاو در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که  تعبیر خواب گاوحالت تهاجم دارد و شما از  تعبیر خواب گاودیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد

درباره تعبیر خواب گاو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب کشتن گاو , گاو در خواب دیدن , تعبیرخواب گاو قهو ه ای

درباره تعبیر خواب گاو از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب گاوحيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبي هستند و گاو  تعبیر خواب گاوبيشتر چون منبع روزي و منشا معيشت است خيرات و نعماتي که طي روزهاي آينده به ما مي رسند در خواب به صورت گاو ظاهر مي گردند و در اين مورد کليه معبران اتفاق نظر دارند.  تعبیر خواب گاو ديدن گاو به طور کلي خوب است ولي اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد که حالت تهاجم دارد  تعبیر خواب گاو و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي را دارد

درباره تعبیر خواب گاو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب کشتن گاو , گاو در خواب دیدن , تعبیرخواب گاو قهو ه ای

درباره تعبیر خواب گاو از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب گاواگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و  تعبیر خواب گاوتسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید  تعبیر خواب گاو بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود  تعبیر خواب گاو یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید

درباره تعبیر خواب گاو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب کشتن گاو , گاو در خواب دیدن , تعبیرخواب گاو قهو ه ای

درباره تعبیر خواب گاو از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب گاو اگر گاوي را در خواب بخريد خوب است يعني پول بدهيد و گاو فربهي که پستان هاي بزرگي دارد  تعبیر خواب گاوبگيريد نيکو است زيرا علاوه بر اين که از غم و رنج رهائي مي يابيد به نعمت و خير و برکت هم مي رسيد. گوشت گاو مال و بهره است  تعبیر خواب گاو. کرماني مي گويد پوست گاو ميراث است.

تعبیر خواب گاو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.