تعبیر خواب گم شدن کفش

درباره تعبیر خواب کفش چقدر می دانید تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق تعبیر خواب کفشدیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود. اول: زن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک. — …

همه چیز در مورد تعبیر خواب آب خوردن دریا استخر گل آلود باران

همه چیز در مورد تعبیر خواب آب خوردن دریا استخر گل آلود باران آب زلال :تعبیر خواب آب به معنی روشنایی در زنگی می باشد . عیش و شادمانی وعمر دراز است …

تعبیر خواب روبوسی با مرده

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید تعبیر خواب مردهبرخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريمتعبیر خواب مرده. اگر …

درباره تعبیر خواب گاو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گاواگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشویدتعبیر خواب گاو تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی استتعبیر خواب گاو که اهلی و رام باشد.

درباره تعبیر خواب گاو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب گاو قهو ه ای , گاو در خواب دیدن , تعبیرخواب کشتن گاو

درباره تعبیر خواب گاو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب گاواگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملك او بود.تعبیر خواب گاو اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي درِ خير بر وي بگشايد.تعبیر خواب گاو اگرديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يك سال عمل كند

درباره تعبیر خواب گاو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب گاو قهو ه ای , گاو در خواب دیدن , تعبیرخواب کشتن گاو

درباره تعبیر خواب گاو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گاواگر ديد با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزيد، دليل كه با زنش خيانت كند.تعبیر خواب گاو اگر بيندماده گاوي در خانه او آمد دليل است بر مال و نعمت. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائي.تعبیر خواب گاو دوم: مال. سوم: بزرگي. چهارم: رياست. پنجم: سال نيكو. ششم: منفعت بسيار.  

درباره تعبیر خواب گاو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب گاو قهو ه ای , گاو در خواب دیدن , تعبیرخواب کشتن گاو

درباره تعبیر خواب گاو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب گاو اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداري است.تعبیر خواب گاو اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است. اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. تعبیر خواب گاواگر بيننده عمل داراست مغزول شود.

تعبیر خواب گاو

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.