ام اس باعث مرگ میشود

از ام اس بخوانید ام اساِم‌اِس یا اِسکلُروزِ چندگانه (به انگلیسی: Encephalomyelitis disseminata یا Multiple sclerosis) که با نام اختصاریِ اِم‌اِس یا MS شناخته می‌شوام اسد، یک بیماری التهابی است که در …

خواص شلیل در بارداری

  شلیل میوه خوش آب و رنگ را بیشتر بشناسید شلیل میوه بومی آسیاست .بیش از ۱۵۰ گونه شلیل در دنیا وجود دارد. شلیلاین میوه که هلوی بدون کرک نامیده می شود، …

سیب برای پوست

تغذیه مناسب با مصرف سیب تجربه کنید سیب تغذیه مناسب و استفاده کردن از میوه ها به میزان بسیار زیادی در سلامتی جسمانی و روحی افراد تاثیر گذار می باشد. سیب یکی …

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

تعبیر خواب باران , تعبیر خواب باران شدید , تعبیر خواب باران باریدن , تعبیر خواب باران در شب

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

حضرت دانيال گويد:
تعبیر خواب باران باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديد تعبیر خواب بارانن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز آنجا جاي ديگر نباريد اين چنين، دليل كند بر رنج و بيماري بر اهل آن موضع و سختي كه به ايشان رسد. اگر بيند كه باران آهسته مي باريد، دليل كند بر خير و منفعت اهل آن موضع. اگربيند كه اول سال يا اول ماه باران باريد، دليل كندكه در آن سال يا در آن ماه فراخي و نعمت زياد پيدا شود. اگر بيند كه باران تيره و سخت بود كه مي باريد، دليل كند بر بيماري كه در آن هلاك شود.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

محمدبن سيرين گويد:
اگر بديد كه باران سخت نه به وقت خويش مي باريد، دليل است كه در آن ديار، لشكر رنج و بلا رسد و اگر بيند كه با آب باران مسح مي كرد، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود. اگر بيند كه باران بر سر وي مي باريد، دليل بود كه به سفر رود و با سود و منفعت بازآيد.اگر بيند كه باران بر سر مردمان چون طوفان مي باريد، دليل بود كه در آن ديار مرگ مفاجات پديد آيد. اگر بيند كه از هر قطره با تعبیر خواب بارانران آواز همي آيد،

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

دليل است عزت و جاه او زياد شود. اگربيند با تعبیر خواب بارانران عظيم مي باريد، چنانكه جوي ها از آن روان شد و زياني بدو نرسيد، دليل كه پادشاه تعصب كند وشر وي از خود بازدارد و اگر بيند از آن جوي ها نتوانست گذشت، دليل كه شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بيند كه آب از هوا همي آيد. به كردار باران، دليل است كه عذاب حق تعالي و بيماري در آن موضع پديد آيد.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند به جاي باران انگبين همي باريد، دليل كه نعمت و غنيمت در آن ديار بسيار باشد و هر چيز كه بيند كه از آسمان مي باريد تاو تعبیر خواب بارانيلش از جنس آن چيز بود. اگر بيند كه آب باران صاف و رو تعبیر خواب بارانشن بود، دليل كه بر قدر آن خير و راحت بدو رسد. اگر بيند كه آب باران تيره و ناخوش بود، دليل كه بر قدر آن رنج و بيماري كشد.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن باران درخواب بر دوازده وجه است.
تعبیر خواب باراناول: رحمت.
دوم: بركت.
سوم: فرياد خواستن و دادخواهي .
چهارم: رنج و بيماري.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

پنجم: بلا.
ششم: تعبیر خواب باران كارزارو جنگ .
هفتم: خون ريختن.
هشتم: فتنه.
نهم: قحطي .
دهم: امان يافتن.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

يازدهم: تعبیر خواب بارانكفر.
دوازدهم: دروغ.

تعبیر خواب باران , تعبیر خواب باران شدید , تعبیر خواب باران باریدن , تعبیر خواب باران در شب

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم ا تعبیر خواب بارانست. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بس تعبیر خواب بارانیار خوب است ولی اگر در تعبیر خواب بارانهمین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و تعبیر خواب باران سلامت خود و افراد خانواده تان باشید. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا با تعبیر خواب بارانشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند. همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

تعبیر خواب باران , تعبیر خواب باران شدید , تعبیر خواب باران باریدن , تعبیر خواب باران در شب

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خواب یده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه تعبیر خواب بارانعام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا تعبیر خواب بارانشهر می ریزد. اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان تعبیر خواب باران چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و ک تعبیر خواب بارانفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می ب تعبیر خواب بارانرید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

تعبیر خواب باران

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.