تعبیر خواب صدای باران

چقدر درباره تعبیر خواب باران می دانید

تعبیر خواب بارانباران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. تعبیر خواب باراندر خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت بارانتعبیر خواب باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد تعبیر خواب بارانکه انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است

چقدر درباره تعبیر خواب باران می دانید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران آمدن , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

چقدر درباره تعبیر خواب باران می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب باراناگر بديد كه باران سخت نه به وقت خويش مي باريد، دليل است كه در آن ديار،تعبیر خواب باران لشكر رنج و بلا رسد و اگر بيند كه با آب باران مسح مي كرد، تعبیر خواب باراندليل كه از ترس و بيم ايمن شود.

چقدر درباره تعبیر خواب باران می دانید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران آمدن , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

چقدر درباره تعبیر خواب باران می دانید

تعبیر خواب بارانمشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا تعبیر خواب باراندر فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خواب یده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر تعبیر خواب بارانجنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.

چقدر درباره تعبیر خواب باران می دانید

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران آمدن , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

چقدر درباره تعبیر خواب باران می دانید

 تعبیر خواب باران اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد و شما با آب باران( از ناودان يا آبي که در گودال هاي زمين جمع شده) تعبیر خواب باراندست و روي خود را مي شوئيد بسيار خوب است و شما را از سعادتي نزديک مطلع مي کند.تعبیر خواب باران از اين خوب تر آن است که در خواب ببينيد با آب باران وضو مي گيريد.

تعبیر خواب باران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.