تعبیر خواب سفیده تخم مرغ

درباره تعبیر خواب تخم مرغ چقدر می دانید تعبیر خواب تخم مرغاگر ببیند مرغ جلوی او تخم گذاشت از زنی فرومایه یا از کنیزی صاحب فرزند می شود و اگر در خواب …

مجموعه کامل عاشقانه های من و تو

مجموعه کامل عاشقانه های من و تو مجموعه کامل عاشقانه های من و تو مجموعه کامل عاشقانه های من و تو مجموعه کامل عاشقانه های من و تو مجموعه کامل عاشقانه های …

تعبیر خواب انجیر خشک

درباره تعبیر خواب انجیر بدانید تعبیر خواب انجیردر نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر …

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

تعبیر خواب انگشتر , تعبیر خواب انگشتر طلا , تعبیر خواب انگشتر فیروزه , تعبیر خواب انگشتر عقیق

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

محمد بن سیرین می گوید :
تعبیر خواب انگشتر اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید . اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند . اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، تعبیر خواب انگشتردلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد . اگر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد .

 

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

ابراهیم کرمانی می گوید :
اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد . اگر ببیند انگشتر او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال است . اگر انگشتر از آهن بیند آن چه تعبیر خواب انگشتردارد اندک و حقیر است . اگر ببیند انگتعبیر خواب انگشترشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم . اگر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم .

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن حلقهتعبیر خواب انگشتر انگشتر فرزند بود

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود

دیدن انگشتر نقرهتعبیر خواب انگشتر یا فیروزه مهربانی از خلق

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

تعبیر خواب انگشتر , تعبیر خواب انگشتر طلا , تعبیر خواب انگشتر فیروزه , تعبیر خواب انگشتر عقیق

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

حضرتتعبیر خواب انگشتر دانیال گوید:

چون نقش و صفت انگشتر بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند انگشتر کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، دلیل استعبیر خواب انگشترت از آنچه لایق او باشد برخی بیابد.

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد. تعبیر خواب انگشتراگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتر به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله همتعبیر خواب انگشتر بر این قیاس بود. اگر بیند که انگشتعبیر خواب انگشترتر سلطان به وی داد، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا، دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد.

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

اگر در خواب ببینید کتعبیر خواب انگشتره انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحستعبیر خواب انگشترین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعیتعبیر خواب انگشتر که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

انگشتر دارد و متعبیر خواب انگشترحلی که انگشتری گرفته و داده می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکستعبیر خواب انگشترت در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد. اگر در خواب دیدید که انگشترتعبیر خواب انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزوتعبیر خواب انگشتر و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد. گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشتهتعبیر خواب انگشتر باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست متعبیر خواب انگشتری دهد یا از سمتی معزول می شود.

تعبیر خواب انگشتر , تعبیر خواب انگشتر طلا , تعبیر خواب انگشتر فیروزه , تعبیر خواب انگشتر عقیق

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

جابر مغربی متعبیر خواب انگشتری گوید :
اگر ببیند درتعبیر خواب انگشتر انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانایی یابد . اگر ببیند از برنج یا مستعبیر خواب انگشتر است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر ببیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو تعبیر خواب انگشتررسد . اگر ببیند انگشتر خویش نزد کسی به امانت تعبیر خواب انگشترنهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند . اگر ببیند انگشتر خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتدتعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

. اگر ببیند که انگتعبیر خواب انگشترشتر او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیتعبیر خواب انگشترگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود . اگر ببیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند . اگر ببتعبیر خواب انگشتریند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد . اگر ببیند تعبیر خواب انگشترکه نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد .

 

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

حضرت امام جتعبیر خواب انگشترعفر صادق (ع) می فرمایند :
انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است
اول : قدرت و سلطنت
دوم تعبیر خواب انگشتر: زن
سوم : فرزند

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

چهارم : مال
انگشتر زرین نیک است .
اگر زنی ببیند که انگشتری با نگینتعبیر خواب انگشتر از او ضایع شد ، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندشتعبیر خواب انگشتر بمیرد یا مالش تلف شود .

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

لوک اویتنهاو می گوید :
انگشتر تعبیر خواب انگشتر: افتخار ، آرامش خاطر
گم کردن آن : جدایی

تعبیر خواب خریدن انگشتر های با نگین های براق

یافتن آن : اختلاف
دریافت کردن آن : دام ، تله
انگشتر گران قیمت : ازدواج موفق
خریدتعبیر خواب انگشترن : نامزدی

تعبیر خواب انگشتر

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.