تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید | تعبیرخواب کلید | tabire khab

تعبیر خواب کلید,تعبیر خواب کلید طلایی,تعبیر خواب کلید دادن,تعبیر خواب کلید گرفتن از مرده,تعبیر خواب کلید و در,تعبیر خواب کلید دادن به مرده,تعبیر خواب کلید قفل,تعبیر خواب کلید آهنی,تعبیر خواب کلید سفید,تعبير خواب كليد ماشين,تعبير خواب كليد طلايي,تعبیر خواب کلید دادن مرده,تعبير خواب دادن كليد,تعبیر خواب کلید گرفتن,تعبير خواب كليد گرفتن,تعبیر خواب امانت دادن کلید,تعبیر کلید دادن در خواب,تعبیر خواب کلید در,تعبیر خواب کلید در دست,تعبیر خواب کلید در دست داشتن,تعبیر خواب شکستن کلید در قفل,تعبیر قفل و کلید در خواب,تعبیر دیدن قفل و کلید در خواب,تعبیر خواب کلید و قفل,تعبیر خواب قفل با کلید,تعبیر خواب سوئیچ ماشین,تعبیر خواب دیدن کلید ماشین

تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کلید طلایی , تعبیر خواب کلید دادن

خواب کلید یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم کلید در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب کلید می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب کلید را مطالعه نمایید و متوجه شوید کلید چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کلید از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کلید هشت چیز است

مژده وبشارت – فرج ونجات ازغم – شفا از بیماری – یافتن مراد – قوت و نیرومندی دین – گذاردن و برآورده شدن حاجت – اجابت دعا – علم و دانش

تعبیر خواب کلید از دید حضرت دانیال

تعبیر خواب کلید آهنی داشتن ، قوت است

تعبیر خواب کلید مسی و برنجی داشتن ، سخن گیرا است

تعبیر خواب کلید چوبی داشتن ، سود کمتر است

تعبیر خواب کلید نقره ای و طلا داشتن ، به دست آوردن مال است

تعبیر خواب کلید از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب کلید ، مردی است که بر دشمن پیروز می شود

تعبیر خواب کلید بسیار داشتن ، بزرگی است

تعبیر خواب کلید از دید جابر مغربی

تعبیر خواب با کلید نتوانی قفل را باز کنی ، طلاق زن است

تعبیر خواب با کلید قفل را باز کنی ، زن گرفتن است

تعبیر خواب کلید از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب کلید بزرگ داشتن ، قدرت انجام کارهای بزرگ است

تعبیر خواب کلید کوچک و قفل بزرگ ، ناتوانی شما در انجام کارهاست

تعبیر خواب قفل و کلید آشنا به طوری که در باز کردن قفل ناتوانید ، مشکلی است که نمی تواید حلش کنید

تعبیر خواب کلید ساز به شما کلید بدهد ، راه موفقیت باز می شود

تعبیر خواب کلید ساختن ، تدبیر حل مشکل است

تعبیر خواب شکستن کلید در قفل ، شکست در کاری ست

تعبیر خواب قفل کردن در با کلید ، پنهان کردن راز است

تعبیر خواب کلید از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب یافتن کلید ، شما از یک دام رهایی خواهید یافت

تعبیر خواب گم کردن کلید ، بگو مگو است

تعبیر خواب کلید را به همراه داشتن ، پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد

تعبیر خواب باز کردن یک در بسته با کلید ، به شما مظنون خواهند شد

تعبیر خواب کلید از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب کلید ، اتفاقات غیرمنتظره است

تعبیر خواب گم کردن دسته کلید ، اتفاق نامطلوب است

تعبیر خواب پیدا کردن کلید ، تغییر شغل است

تعبیر خواب کلید شکسته ، جدایی از دیگران است

تعبیر خواب گم شدن کلید صندوق زیورآلات ، اختلاف با نامزد است

تعبیر خواب کلید | کلید در خواب دیدن | تعبیر خواب

78 comments

 1. داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید.

  • باسلام دایی من مرده است ومن خواب دیدم که کلید خانه ام را برداشت ورفت لطفا تعبیرش رابگوید

 2. کلید درخواب تقریبا همان تعبیر ی را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم.

 3. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود

 4. اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید

 5. اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید.

 6. اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید

 7. اگر ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به رویتان می گشاید.

 8. اگر دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید

 9. . اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید.

 10. اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید. همه این ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

 11. محمدبن سیرین گوید: دیدن کلید، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن. ا

 12. اگر بیند که کلید بسیار داشت، دلیل است که بزرگی یابد.

 13. حضرت دانیال گوید: اگر در خواب بیند که کلید آهنین داشت، دلیل قوت بود

 14. اگر کلید مسین داشت یا برنجین، دلیل است که سخنش گیرا شود. اگر کلید را چوبین بیند، دلیل که منفعت آن کمتر بود.

 15. اگر بیند که کلیدِ سیمین داشت یا زرین، دلیل که مال حاصل کند.

 16. جابرمغربی گوید: اگر بیند که قفل را نتوانست گشود و کلید ضایع شد، تاویلش به خلاف این است

 17. اگر بیند که به کلید قفل گشود، دلیل است که زن خواهد و کنیزک خرد.

 18. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است. اول: بشارت. دوم: فرج ازغم. سوم: شفا از بیماری. چهارم: یافتن مراد. پنجم: قوت دین. ششم: گذاردن حاجت. هفتم: اجابت دعا. هشتم: علم.

 19. محمدبن سيرين گويد: ديدن كليد، دليل بر مردي بود گشاينده كارها و ظفر يافتن بر دشمن. اگر بيند كه كليد بسيار داشت، دليل است كه بزرگي يابد.

 20. حضرت دانيال گويد: اگر در خواب بيند كه كليد آهنين داشت، دليل قوت بود. اگر كليد مسين داشت يا برنجين، دليل است كه سخنش گيرا شود. اگر كليد را چوبين بيند، دليل كه منفعت آن كمتر بود. اگر بيند كه كليدِ سيمين داشت يا زرين، دليل كه مال حاصل كند.

 21. اگر در خواب بيند كه كليد آهنين داشت، دليل قوت بود. اگر كليد مسين داشت يا برنجين، دليل است كه سخنش گيرا شود. اگر كليد را چوبين بيند، دليل كه منفعت آن كمتر بود. اگر بيند كه كليدِ سيمين داشت يا زرين، دليل كه مال حاصل كند.

 22. داشتن کليد در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانيد به مدد کليد قفل در بسته اي را بگشائيد و پشت آن در نيز چيزهاي خوب بيابيد و ببينيد. کليد درخواب تقريبا همان تعبيري را دارد که در بيداري از کليد انتظار داريم. کليد وسيله اي است براي گشودن قفل ها و در هاي بسته و در خواب نيز به توانائي انجام امور مشکل تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد کليدي بزرگ داريد که نمي دانيد که به کدام قفل مي خورد خواب شما مي گويد قدرت انجام کارهاي بزرگ را خواهيد يافت ولي فرصت و موقعيت به دست نمي آوريد. اگر ببينيد قفل بزرگي هست و شما کليد کوچکي در دست داريد براي انجام کاري بزرگ احساس حقارت و کوچکي خواهيد کرد يا امکان به دست نمي آوريد. اگر در خواب ببينيد قفل و کليد آشنائي هست اما شما نمي توانيد آن را بگشائيد با مشکي رو به رو مي شويد که از حل آن در مي مانيد. اگر ببينيد ديگري کليد مي سازد و به شما مي دهد خدمتي در حق شما انجام مي دهد و راه موفقيت را به رويتان مي گشايد. اگر ديديد خودتان داريد کليد مي سازيد تدبير کاري را مي کنيد . اگر در خواب ببينيد کليد شما در قفل شکست در کاري شکست مي خوريد و گرفتار استيصال مي شويد. اگر ببينيد با کليدي دري را قفل مي کنيد زيرکانه رازي را از ديگران پنهان نگه مي داريد. همه اين ها در صورتي است که کليد محور خواب شما باشد.

 23. لوک اویتنهاو می گوید :

  کلید

  یافتن آن : شما از یک دام رهایی خواهید یافت

  گم کردن آن : بگو مگو

  آن را به همراه داشتن : پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد

  باز کردن یک در بسته با کلید : به شما مظنون خواهند شد

 24. دیدن كلید در خواب ، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد .

 25. اگر در خواب دسته كلید خود را گم كنید ، علامت آن است كه اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد .

 26. اگر در خواب كلیدی پیدا كنید ، نشانة آن است كه در حرفة خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد .

 27. دیدن كلید شكسته در خواب ، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست .

 28. اگر دختری خواب ببیند كلید صندوق زیورآلات خود را گم كرده است ، نشانة آن است كه با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد كرد

 29. اما اگر خواب ببیند با كلیدی دری را می گشاید ، نشانة آن است كه به نامزد خود بیش از حد اعتماد می كند

 30. اما اگر خواب ببیند با كلیدی دری را قفل می كند ، نشانة آن است كه در انتخاب همسر توفیق می یابد

 31. . اگر خواب ببیند كلیدی را دور می اندازد ، نشانة آن است كه در گفتگوهایش با دیگران درست نمی تواند داوری كند و برای همین به شهرت خود آسیب می رساند .

 32. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.

 33. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کلید آهنی داری، تعبیرش این است که قوت و نیرو خواهی داشت و اگر مسی یا برنجی باشد، تعبیرش این است که حرف و سخن تو نافذ و تاثیرگذار خواهد بود، یا چنانچه از نقره یا طلا باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگر جنس آن چوبی باشد، سود و منفعت آن کمتر است.

 34. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: لَهُ مَقَالِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ… _ کلیدهای آسمان‌ها و زمین از اوست… (زمر-63) .

 35. در خواب دیدم که شخصی (مرد) کلیدی از جنس طلا را برداشت و قفلی قدیمی از جنس طلا را باز کرد بعد آن قفل و کلیدش را به من هدیه داد که به صورت گردنبند بود اگر امکان دارد این خواب را برایم تعبیر کنید

 36. احتمالاً این خواب از گشایش در امور می گوید و مشکل مالی شما حل می شود.

 37. عجب خواب خوبی

 38. خواب ديدم در يك مجلسي هستيم ويكي از دوستان كه برادرم با ايشون مشكلي داشت به برادرم يك قفل نقره اي كه كليدي روش بود داد وقفل بسته نبود

 39. شاید این خواب از حل مشکل آنها یا مشکل خاصی می گوید.

 40. با سلام .خواب دیدم از ی جای رد میشدم دوتا قفل نو با کلیدش افتاده من اون رو برداشتم وگفتم این قفلها کیفیت ندارن احتمالا هرکه خریده دیده اصلی نیست انداخته بیرون .منم قفل وکلید هارو امتحان کردم دیدم سالمه قفل کردم دوباره کلید انداختم روشون وباز شدن با خودم بردم منزل.تا همین جا یادمه لطفا تعبیرکنید .ممنون

 41. با سلام. من حدود ساعت دو نیمه شب خواب دیدم در خانه قدیمی و پدری ام تنها هستم و شب است و بشدت محیط ترسناک بود و من وحشتزده بودم. مادرم تماس گرفت ک از خانه خارج شوم و همراه با دوستم به منزل خواهرم برویم. من فوری درو پنجره ها را بستم که متوجه شدم در قفل در ورودی هم از داخل هم از خارج کلید وجود دارد,

  • شما إنسان تیزی هستید .راه حل مشکلتان را با راههایی که از نظر دیگران پیش پا افتاده است می توانید حل کنید.شاید با راهی که به دیگران جواب نداده.

 42. دختری خواب دیده مردی چندکلید آهنین ومسین اوداد وگفت کلید چه جایی میباشد دختر میداند انجا مکان اموزش قران است تعبیرش چیست؟

 43. سلام من بعد نماز صبح خواب دید که با شوهرم تو یه مسیری میرفتیم نیمه راه دوستشو دید سریع یه دسته کلید که توش حدود 10تا کلید آهنی بود داد به من و و به من گفت از این راه برو من خودمو بهت میرسونم بعد من راه افتادم یه آن خودمو در یه خونه دیدم که درش بروم باز شد یکی باز کرد در رو و من وارد شدم دیدم خونه خودمه و شوهرم رو تختخواب خوابیده البته لازم به ذکر هست که من الان عقدم وهنوز ازدواج نکردم و به خاطر مسائل اعتقادی و اخلاقی با هم مشکل داریم و چند ماهه که با هم قهریم لطفا تعبیر خوابم رو بهم بگین ممنون

 44. داشتن کليد در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانيد به مدد کليد قفل در بسته اي را بگشائيد و پشت آن در نيز چيزهاي خوب بيابيد و ببينيد. کليد درخواب تقريبا همان تعبيري را دارد که در بيداري از کليد انتظار داريم. کليد وسيله اي است براي گشودن قفل ها و در هاي بسته و در خواب نيز به توانائي انجام امور مشکل تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد کليدي بزرگ داريد که نمي دانيد که به کدام قفل مي خورد خواب شما مي گويد قدرت انجام کارهاي بزرگ را خواهيد يافت ولي فرصت و موقعيت به دست نمي آوريد. اگر ببينيد قفل بزرگي هست و شما کليد کوچکي در دست داريد براي انجام کاري بزرگ احساس حقارت و کوچکي خواهيد کرد يا امکان به دست نمي آوريد. اگر در خواب ببينيد قفل و کليد آشنائي هست اما شما نمي توانيد آن را بگشائيد با مشکي رو به رو مي شويد که از حل آن در مي مانيد. اگر ببينيد ديگري کليد مي سازد و به شما مي دهد خدمتي در حق شما انجام مي دهد و راه موفقيت را به رويتان مي گشايد. اگر ديديد خودتان داريد کليد مي سازيد تدبير کاري را مي کنيد . اگر در خواب ببينيد کليد شما در قفل شکست در کاري شکست مي خوريد و گرفتار استيصال مي شويد. اگر ببينيد با کليدي دري را قفل مي کنيد زيرکانه رازي را از ديگران پنهان نگه مي داريد. همه اين ها در صورتي است که کليد محور خواب شما باشد.

 45. ديدن كليد در خواب ، دلالت بر تغييرات غيرمنتظره دار

 46. گر در خواب دسته كليد خود را گم كنيد ، علامت آن است كه اتفاقاتي نامطلوب بر شما تأثير مي گذارد .

 47. اگر در خواب كليدي پيدا كنيد ، نشانة آن است كه در حرفة خود تغييري خواهيد داد و اعضاي خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد

 48. ديدن كليد شكسته در خواب ، علامت جدايي از ديگران در اثر مرگ يا حسادتهاست

 49. اگر دختري خواب ببيند كليد صندوق زيورآلات خود را گم كرده است ، نشانة آن است كه با نامزد خود اختلاف پيدا خواهد كرد . و از اين بابت رنج خواهد كشيد . اما اگر خواب ببيند با كليدي دري را مي گشايد ، نشانة آن است كه به نامزد خود بيش از حد اعتماد مي كند . اما اگر خواب ببيند با كليدي دري را قفل مي كند ، نشانة آن است كه در انتخاب همسر توفيق مي يابد . اگر خواب ببيند كليدي را دور مي اندازد ، نشانة آن است كه در گفتگوهايش با ديگران درست نمي تواند داوري كند و براي همين به شهرت خود آسيب مي رساند .

 50. اگر دختري خواب ببيند كليد صندوق زيورآلات خود را گم كرده است ، نشانة آن است كه با نامزد خود اختلاف پيدا خواهد كرد . و از اين بابت رنج خواهد كشيد . اما اگر خواب ببيند با كليدي دري را مي گشايد ، نشانة آن است كه به نامزد خود بيش از حد اعتماد مي كند . اما اگر خواب ببيند با كليدي دري را قفل مي كند ، نشانة آن است كه در انتخاب همسر توفيق مي يابد . اگر خواب ببيند كليدي را دور مي اندازد ، نشانة آن است كه در گفتگوهايش با ديگران درست نمي تواند داوري كند و براي همين به شهرت خود آسيب مي رساند .

 51. مورچه رزق و روزی هست.یه گشایش برات ایجاد میشه ک در رزق و روزی رو بهت باز میکنه…

 52. اگر میتی را در خواب ببینیم وناراحت باشد وبگوید که از او کلید میخواهند تعبیرش چیست؟

 53. در خواب ديدم دوست پسرم كليد خانه اش را به من داده

 54. خواب دیدم خونمون دزداومده بوددسته منم یه کلیدبودخیلی ترسیده بودم میخواس کلیدازم بگیرولی نتونست

 55. در خواب دیدم مادر بزرگم که سال هاست فوت کرده یک کلید به من داد و بدون اینکه حرفی بزند رفت

  • در خواب دیدم یه آقای سید که فوت کرده 1 دسته کلید داد که کلید ماشین هم داخلش بود تعبیرش چیست؟

   • بسیارخوابت عالی است بخصوص ک اموات در خواب ب ادم چیزی بدن گره کارت باز میشود زندگی خوبی خواهی داشت انشاا…

 56. خواب دیدم یه اقایی که بچه هم داشت با پدر و مادرش اومد خونه ی ما یه دسته کلید به من داد و یه جا کلیدی بزرگ روی دیوار منزلمون نصب کرد تعبیرش چیه لطفا بهم بگید

 57. من خواب دیدم که مامان بزرگم که فوت شده بهم یه کلید داد.به مامانم داده بود… نمیتونم تعبیرشو پیدا کنم…

 58. من خواب دیدم تو یه مسجدم وقته نمازه یه آقایی از نمازگزارا اومد یه دسته کلید بهم داد که سه چهار تا کلید داشت تعبیرش چیه ؟

 59. ترنم باران

  در خواب دیدم یه آقای سید که فوت کرده 1 دسته کلید داد که کلید ماشین هم داخلش بود تعبیرش چیست؟

 60. در خواب دیدم یه آقای سید که فوت کرده 1 دسته کلید داد که کلید ماشین هم داخلش بود تعبیرش چیست؟

 61. باسلام،دوستان من خواب دیدم،تو اتاقی بودم که میگفتن متعلق به یکی از اقوام هست،دسته کلید اتاق تو دست من بود،و تخت خواب و تشک و پتوی من هم توی همون اتاق،بعد باخودم گفتم،من باید پیش پدر و مادرم باشم،ن اینجا،چون شنیده بودم اون شخص به من علاقه مند هستش،معذب یودم،تشک وپتوم رو گرفتم دستم که برم،و گفتم دسته کلید اتاقشو پس بدم وبرم،ولی یه چیزی مانع شد،گفت بمون توی همون اتاق،میشه لطفا تعبیرشو بگین،تشکر

 62. سلام
  خواب دیدم خانمی که بین مردم بسیار محبوب بوده و همه برای پاسخ سوالاتشان پیش آن زن آمدند ولی او از بین جمعیت خودش را به من رساند و کلیدی به من داد و گفت برو صحن 2آقای پیروزمند
  تعبیری چیست

 63. سلام.خواب دیدم کلید آهنی دردست دارم وچند قفل روباهاش بازکردم

 64. سلام خوابب دیدم از کوه بالا رفتم به قله که رسیدم کلیدم پرت شد و افتاد و مسر برگشت هم در سمت مخالف بود و نمیتونستم برگردم و کلید را بردارم و ناچار شدم بیخیالش بشم

 65. سلام…من خواب دیدم شخصی بهش علاقه دارم تو خوواب به من کلید خونشو داد که شبیه کلید خونه خودمم بود….تو دستم دو تا کلید داشتم تعبیرش چیه؟

 66. من خواب دیدم که یه گنج قدیمی که پر از کلید های طلا بود من هم از آن نصیب یافتم و کلیدهایی از جنس طلا نصیبم شد

 67. خواب دیدم همسرم رو به قتل رسوندن می خواستن منو قاتل جلوه بدن کلید ماشین که منو می تونست مجرم کنه با هزار بدبختی تو یه رودخونه با آب نچندان زلال انداختم اما بازم می ترسیدم کلید پیدابشه با غصه فراوان از ترس هر لحظه منتظر پلیس بودم بیاد و منو بگیره اما خبری نبود با صدای اذان صبح از خواب بیدار شدم شکر خدا خواب بود اما از اون خواب هایی بود که آدمو می ترسونه
  لطفا می شه تعبیرشو بفرمایید با تشکر

 68. سلام
  ببخشید من درخواب کلیدی دیدم که جنسش کاغذی بود انگار و اون هم شکست ولی باهمون کلیدشکسته در را باز کردند . لطفا میشه بگین تعبیرش چی میشه؟

 69. سلام ببخشید من امروز خواب دیدم که یک مغازه هستم و میز تلوزیون تنها دیدم که قیمت میکنم تنها میزه تلوزیون را لطفا بگید

 70. خواب دیدم هم اتاقیم کلید اتاق مشترکمون و که دست من بود قایمکی برداشت.

 71. سلام خواب دیدم در یک گلخانه یک درخت گردو هست که از سقف گلخانه بیرون زده خانمی که آشنا بود آنجا حضور داشت و از من خواست که دو عدد کلید را از روی درخت گردو برایش ببرم من هم از درخت بالا رفتم و کلید ها را به اودادم لطفا اگر امکان دارد تعبیرش را به من بگویید ممنون

 72. مریم بابایی

  سلام خسته نباشید بنده خواب طولانی دیدم که به صورت مختصر تعریف میکنم خواب دیدم برای فرار از پلنگ و آسیب دیدن میرم در یک خانه قدینی قایم میشم یه خانوم میاد بهم یه دست کلید میده که با پارچه سبز یا یه چیز سبز کلید هارو به هم بسته بود میگه بیا این مال تو میتونی همه ی درهارو باز کنی و من فکر کنم یه درو باز کردم یه مکان کاملا امروزی بود و رفتم داخل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.