تعبیر خواب جن مهربان

درباره تعبير خواب جن اطلاعات بيشتري داشته باشد

ابوهريره گويد:
از رسول خدا (ص) مروي است كه تعبير خواب جن ديدار پري در خواب، دولت و بزرگي است و دست در دست او نهادن و تعبير خواب جنبا او سخن گفتن، دليل خرمي است.

درباره تعبير خواب جن اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبير خواب جن اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبير خواب جناگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. تعبير خواب جن اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است تعبير خواب جنکه اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

درباره تعبير خواب جن اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبير خواب جن اطلاعات بيشتري داشته باشد

حضرت دانيال گويد:
تعبير خواب جناگر به خواب ديد كه در ميان پريان است، دليل كه به سفر شود و آن سفر او را مبارك بود. تعبير خواب جن اگر بيند پري او در گردن گرفت و مي رفت، دليل بر عز و جاه و بزرگي بود. اگر بيند پري او از گردن بينداخت، از جاه و بزرگي بيفتد. تعبير خواب جناگر بيند پريان با او به لطف سخن مي گفتند، دليل كه كارش نيكو شود

درباره تعبير خواب جن اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

درباره تعبير خواب جن اطلاعات بيشتري داشته باشد

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير خواب جنديدن پري در خواب بر پنج وجه است.
اول: دوستي عزيز.
دوم: بخت و دولت.
تعبير خواب جن سوم: كاري كه دارد از او كامراني يابد.
چهارم: بزرگي و حشمت.
تعبير خواب جنپنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است.

تعبير خواب جن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.