تعبیر خواب آهن ربا

در مورد تعبیر خواب آهن چقدر می دانید

محمد بن سيرين گويد: تعبیر خواب آهن آهن معمول به خواب ديدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چيزي تعبیر خواب آهن از متاع دنيا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر كسي بيند كه آهن به وي دادند، دليل كه از متاع دنيا به قدر آن آهن كسي چيزي بدو بخشد. ابراهيم كرماني گويد: هر آهن كسي به خواب بيند كه آن به سبب صلاح دارد، از منسوب پادشاه بود. و اگر بيند تعبیر خواب آهنكه آهن از سنگ بيرون مي آورد، دليل كند ه او را سختي پيش آيد.

در مورد تعبیر خواب آهن چقدر می دانید

 

تعبیر خواب آهن , تعبیر خواب آهن ربا , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهن دیدن

در مورد تعبیر خواب آهن چقدر می دانید

جابر مغربی گوید: تعبیر خواب آهناگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد، دلیل که او را تعبیر خواب آهن با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است که بر خیر و منفعت و تعبیر خواب آهنبعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

در مورد تعبیر خواب آهن چقدر می دانید

تعبیر خواب آهن , تعبیر خواب آهن ربا , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهن دیدن

در مورد تعبیر خواب آهن چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب آهندیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

تعبیر خواب آهندیدن آهن قوت ظفر بود

در مورد تعبیر خواب آهن چقدر می دانید

تعبیر خواب آهن , تعبیر خواب آهن ربا , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهن دیدن

در مورد تعبیر خواب آهن چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب آهن دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت، تعبیر خواب آهن دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: هر چیز که از آهن به خواب بیند، تعبیر خواب آهن که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

تعبیر خواب آهن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.