تعبير خواب كوتاه كردن مو با قيچي

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

لوک اويتنهاو مي گويد

تعبیر خواب مو  کوتاه کردن آن  غم بلند  قدرت و اهميت شستن آنها  دل نگراني بستن آن  ناراحتي موي قرمز  دوروئي سياه  خوشبختي بور  شادي سفيد  شادماني شانه کردن آنها  ضرر در امور کاري گيس کرده  مورد تمسخر واقع شدن فر خوردهتعبیر خواب مو   براي صنعتگران سود در امور کاري ريزش مو  ناراحتي سوزاندن آنها  خيانت ، زندگي توام با بدبختي آنها را بيش از حد کوتاه کردن تعبیر خواب مو   يک سوگوار در خانواده ژوليده  سوء تفاهم در خانواده رنگ کردن تعبیر خواب مو  آنها  دورويي موخوره و يا موهاي در هم ريخته  خوشبختي

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو سر , تعبیر خواب مو بدن

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب مو  تعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است

۱-حج بجای آوردن

۲تعبیر خواب مو  -مسافرت

۳-عزت و مقام

۴تعبیر خواب مو  -امنیت

۵-دولت وکامرانی

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو سر , تعبیر خواب مو بدن

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مو  ديدن گيسوها درخواب، دليل عز وجاه بود كسي را كه گيسو دارد و سادات و زنان و توانگران را، تعبیر خواب مو  دليل مال است و صوفيان را دليل بر دوستي با اهل پيغمبر (ص) است.

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

يوسف نبي عليه السلام گويد
تعبیر خواب مو  ديدن سر تراشيدن از غم بيرون آيد ديدن درازي موي سر درازي عمر باشد ديدن موي سرتعبیر خواب مو  دراز رنج اندک باشد ديدن موي کندن دليل جدائي از جفت خود تعبیر خواب مو  باشد

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو سر , تعبیر خواب مو بدن

درباره تعبیر خواب مو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مو  موي انبوه و نبافته بلند را گيسو مي گويند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبير ديگري دارد.تعبیر خواب مو  داشتن گيسو با شرحي که داده شد بستگي به رسم زمان دارد. وقتي بود که مردان گيسوي خود را بلند نگه مي داشتند.تعبیر خواب مو  در دوره اي نيز تنها علويان و صفويان و قلندران گيسو داشتند

تعبیر خواب مو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.