تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب دختر | تعبیرخواب دختر | tabire khab

تعبیر خواب دختر,تعبیر خواب دختر جوان,تعبیر خواب دختر دار شدن چیست,تعبیر خواب دختری که دوستش داری,تعبیر خواب دختر زاییدن,تعبیر خواب دختر نوزاد,تعبیر خواب دختر حامله,تعبیر خواب دختر مورد علاقه,تعبير خواب دختر جوان,تعبیر خواب زن جوان,تعبیر خواب بوسیدن دختر جوان,تعبير خواب ديدن دختر جوان,تعبیر خواب ازدواج دختر جوان با پیرمرد,تعبیر خواب دیدن زن جوان,تعبیر خواب شیر دادن دختر جوان به بچه,تعبیر دیدن دختر جوان در خواب,تعبیر خواب زن جوان وزیبا,تعبیر خواب دیدن دختری که دوستش داری,تعبیر خواب دیدن دختری که دوستش دارید,تعبیر خواب دختر زاییدن مادر,تعبیر خواب دختر زاییدن مرده,تعبیر خواب زاییدن دختر بچه,تعبیر خواب زاییدن دختر دوقلو,تعبیر خواب زاییدن دختر مجرد,تعبير خواب زاييدن دختر بچه,تعبير خواب زاييدن دختر مجرد,تعبیر خواب دیدن دختر زاییدن,تعبير خواب زايمان دختر مجرد,تعبیر خواب نوزاد دختر داشتن,تعبیر خواب نوزاد دختر شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد دختر و پسر,تعبیر خواب نوزاد دختر با دندان,تعبیر خواب نوزاد دختر زشت,تعبیر خواب نوزاد دختر خوشگل,تعبیر خواب نوزاد دختر امام صادق,تعبیر خواب نوزاد دختر که حرف میزند,تعبیر خواب نوزاد دختری که حرف میزند,تعبير خواب دختر حامله,تعبیر خواب دختر حامله شدن,تعبير خواب دختر حامله شدن,تعبیر خواب دختر حامله شده,تعبیر خواب زن حامله,تعبير خواب زن حامله,تعبیر خواب زن حامله دیدن,تعبیر خواب زن حامله پسر,تعبیر خواب زن حامله چیست,تعبیر خواب دیدن دختر مورد علاقه,تعبیر خواب ازدواج با دختر مورد علاقه,تعبیر خواب خواستگاری از دختر مورد علاقه,تعبیر دیدن دختر مورد علاقه در خواب

تعبیر خواب دختر , تعبیر خواب دختربچه , تعبیر خواب دختر جوان , تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

خواب دختر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم دختر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دختر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب دختر را مطالعه نمایید و متوجه شوید دختر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دختر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دختر ، شادی در دنیا است

تعبیر خواب دختر داشتن ، به اندازه زیبایی دختر خرمی و برکت است

تعبیر خواب مردن دخترت ، غم و نقصان مال است

تعبیر خواب دختر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دختر به کسی دادن ، شادی و خرمی به آن کس رساندن است

تعبیر خواب دختر معلول داشتن ، غم و اندوه است

تعبیر خواب دختر گرفتن ، خیر و برکت است

تعبیر خواب دختر شدن ، غم و اندوه است

تعبیر خواب دختر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب صاحب دختر شدن ، خیر و نیکی است

تعبیر خواب بین فرزندان خود دختری دارید که در واقعیت ندارید ، نعمت و برکت است

تعبیر خواب دختر داشتن به طوریکه در خواب بین فرزندانتان نباشد ، بخت بزرگ دارد و به بزرگی می رسد

تعبیر خواب ازدواج کردن با دختر ، ازدواج است به شرطی که مجرد باشید

تعبیر خواب ازدواج کردن با دختر ، اختلاف با همسر است اگر متاهل هستید

تعبیر خواب دختری به شما چیزی دهد ، سود است

تعبیر خواب دختری از شما چیزی بگیرد ،زیان و ضرر است

تعبیر خواب دیدن دختر زیبا ، بخت و اقبال شماست

تعبیر خواب دیدن دختر زشت ، کسالت است

تعبیر خواب دختری زیبا که شما را به کاری ناپسند دعوت می کند ،  شیطان است

تعبیر خواب دختر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دختر ، شادی و شادمانی است

تعبیر خواب بوسیدن دختر ، ابراز کردن یک خواهش است

تعبیر خواب دختری که در حال دعا باشد ، شکست است

تعبیر خواب با دختر صحبت کردن ، خبرهای خوب است

تعبیر خواب دختر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن دختر زیبا ، زندگی آسوده است

تعبیر خواب مردی که خود را دختر ببیند ، سست اراده بودن است

تعبیر خواب دیدن دختر خود ، لذت در راه است

تعبیر خواب دخترتان به حرف شما گوش ندهد ، عذاب کشیدن در زندگی است

تعبیر خواب دختر | دختر در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 99 عدد

 • چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید.

 • اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد.

 • اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید.

 • اگر در خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید.

 • اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید

 • نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است.

 • اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید.

 • محمدبن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد

 • اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است.

 • اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است

 • براهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد

 • اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد.

 • اگر بیند که او دختری شده بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

 • چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد.

 • اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد. اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد. اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد. اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد. نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است. اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

 • محمدبن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادي و فرح دنيا باشد.

 • اگر بيند او را دختري آمد، يا كسي دختر به وي بخشيد، دليل كه او را بر قدر جمال دختر خرمي و بركت و نعمت است.

  • اگر درخواب بیبنم نوزاد دو تا نوزاد دوختردر بغل داریم دوخترا با زنجیر بسته درآغوش ماست چه معنی دارد لطفان

 • اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند

 • اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد.

 • اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

 • اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد. اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند، اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد. اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

 • چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد. اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید. اگر در خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید. اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید. نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  دختر : شادی ؛ شادمانی

  بوسیدن او : ابراز کردن یک خواهش

  دختری که در حال دعا باشد : شکست

  با او صحبت کردن : خبرهای خوب

  • سلام من درخواب دیدم درتعغیب دختری هستم بادبردار همان دختر کم هم از دختره خوشم میاید معنی این خواب چیست

 • اگر در خواب دختری زیبا ببینید ، علامت آن است که در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد . اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید ، علامت آن است که در خانوادة شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت .

 • ـ اگر مردی خواب ببیند دختر است ، علامت آن است که فردی سست اراده ، یا هنر پیشه ای خواهد شد که نقش زنان را بازی می کند .

 • اگر دختر خود را به خواب ببینید ، نشانة آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می گشاید

 • اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی دهد ، نشانة آن است که در آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید .

 • سلام در خواب دیدم دختر داییم اومد پیشم و بهم گفت که بریم قدم بزنیمو و کاری با من داره …

  تعبیر این خاب چی میتونه باشه
  از یه مدت قبل هم حس میکردم تو دنیای خدمون این دختر یه حرکتهایی عجیب غریبی میکنه .

 • خواب ديدم كه دختري دارم كه ادرار كرد روي من و خانمم. البته در خواب ساعت چهار بعدازظهر اين موضوع رو بخواب ديدم، اگر تعبيري دارد لطفا بفرماييد. سپاسگزارم

  • سلام خواب دیدم که دخترم که مجرد است نوزاد دختری بدنیا اورده ومن بهش شیر می دم

   • خوبه . تعبیرش اینه که تو از دخترت کمی دل آزرده میشی ولی برطرف میشه .این خواب هم برا تو خوبه و هم برا دخترت .

 • سلام من خواب دیدم در خانه ای هستم که زن آن خانه فقط صاحب دختر میشود و مرد آن خانه از این موضوع خیلی ناراحت است ولی من با تمام آن 5 یا 6 دختر بچه با خوشحالی بازی میکنم و همه ی اهل آن خانه خوشحال هستند

 • ممنون میشم اگه تعبیر خوابم را بگید . با تشکر از سایت خوبتون

 • سلام من خواب دیدم ه با کسی که 4ماه پیش قرار بود ازدواج کنم که بهم خورد با دختره دیگه حرف میزنه ومنم کنارش بودم.تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب دیدم با کسی که در واقعیت عاشقش هستمو وولی بهم خورد .تو خواب باهاش بودم در کنار یه خانم دیگه 3 نفری بودیم.تعبیرش؟

 • دیدن دختر بچه در خواب و گفتن خبره خوب تعبیر?

 • خواب دیدم درباره ی دختری حرف میزنم و سراغ او را میگیرم …البته آن دختر هم وجود دارد و من به او علاقه دارم

 • سلام خاب دیدم شوهرم بادخترعمم ازدواج کرده وکتکش میزنه تعبیرش چیه

 • اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

 • اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏اید

 • دیدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است که شما دچار مشکل مى‏شوید، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق مى‏شوید

 • گر در خواب ببینید که بچه‏اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که بچه‏اى را به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏برید. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ها دیدید، نشانه‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏رسید

 • آنلی بیتون مى‏گوید:
  اگر در خواب بچه‏ى بازیگوش و شیطانى را دیدید نشانه‏ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى‏شوید.

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  خواب یک بچه: خوشبختی در خانه
  بچه خودتان: کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.
  بچه های بستگانتان: شادی نا خواسته
  بچه های اشخاص دیگر: آغاز مشاجره های فامیلی
  یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند.
  طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود.

 • سلام من خواب دیدم خودم را جلوی آینه نگاه می کنم و یک دفعه آن آینه جلویم می شکنه-تعبیر؟

 • سلام در خواب دیدم که خدا دختر یک ساله بسیار زیبا بهم داده همش دارم باهاش بازی میکنم و بوسش میکنم دختر بزرکترم که دارم هم بود ممنون میشم تعبیرش کنید با تشکر

 • چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد. اگر ببينيد در ميان فرزندان خويش دختري داريد که واقعا در …

  بيداري چنان دختري را نداريد نعمت و برکت حاصل مي کنيد و اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد. اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد. اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد. اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد. نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است. اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

 • سلام من یک خواب دیدم که دختری از شوهرم به دنیا آورده ام واون خیلی زیبا است واو یک ماه است که به طرفم لبخندمیزد وچهاردست وپا راه میرفت و خانواده ام از بچم خیلی خوششون اومده بودن وخوش حال بودن من خوابم از حاملگی تا به دنیا آوردش را کامل دیدم میخوام تعبیرش را بدونم خواهش میکنم تعبیرش را برایم بگوید

 • محمدبن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادي و فرح دنيا باشد. اگر بيند او را دختري آمد، يا كسي دختر به وي بخشيد، دليل كه او را بر قدر جمال دختر خرمي و بركت و نعمت است. اگر بيند كه دختر او بمرد، تاويلش به خلاف اين است.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد. اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند، اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد. اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

 • سلام در خواب دیدم دختر داییم اومد پیشم و بهم گفت که بریم قدم بزنیمو و کاری با من داره …

 • خواب ديدم كه دختري دارم كه ادرار كرد روي من و خانمم. البته در خواب ساعت چهار بعدازظهر اين موضوع رو بخواب ديدم، اگر تعبيري دارد لطفا بفرماييد. سپاسگزارم

 • سلام. من یه سب خواب دیدم که یکی از معلم هام که اسمش رو نمیدونستم اومده بود پیشم .من توی خواب هی سعید صداش میکردم وباهم حرف هم زدیم.از خواب که پاشدم بعد از دو یا سه هفته فهمیدم واقعا اسمش سعیده .حالا یعنی چی؟

 • سلام من خواب دیدم ه با کسی که 4ماه پیش قرار بود ازدواج کنم که بهم خورد با دختره دیگه حرف میزنه ومنم کنارش بودم.تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم ه با کسی که 4ماه پیش قرار بود ازدواج کنم که بهم خورد با دختره دیگه حرف میزنه ومنم کنارش بودم.تعبیرش چیه؟

 • دیدن دختر بچه در خواب و گفتن خبره خوب تعبیر?

 • سلام خواب دیدم که دخترم که مجرد هس نوزادی دختر بدنیا اورده ومن بهش شیر می دم نوزاد خیلی ناز بود.تعبیر چیه ممنون

 • سلام خواب دیدم کسی به من یک دختر بچه داده وبه من گفت این دختر سیده است واسمش نداست اینو بزرگش کن من این بچه رو بغل کردم اون از من شیر می خواست لطفا تعبیرش را بگید

 • سلام خواب دیدم کسی به من یک دختر بچه داده وبه من گفت این دختر سیده است واسمش نداست اینو بزرگش کن من این بچه رو بغل کردم اون از من شیر می خواست لطفا تعبیرش را بگید

 • تو خواب یه دختری رو دیدم و عاشقش شدم. اون هم منو به کار های زشت دعوت نکرد. خوب تعبیرش چیه؟

 • سلام.من خاب دیدم ک دخترزاییدم،خیلی دخترناز وخوشگلی، اصلا هم دردنداشتم،دختربچه همش میخندید این دختر بچه ک زاییدم خیلی خاص بود،درضمن من مجردم ،این خابم چ تعبیری داره؟

 • درخواب دختربچه خواهرم ديدم كه درزيرموهاي سياهش موهاي سفيدبود تعبييرش چيست

 • من متاهلم و خواب دیدم که بچه دار شدم و دختره.اولش دیدم که این بچه خیلی ضعیف بود خیلی کوچیک دستگاه وصل کردن بهش و من فکرمیکردم نمیمونه.اما بعدش دیدم بچه ام سالمه و از دستگاه در اوردن و یه دختر خیلی خوشگل بود.انقدر که من همین الانم همش قیافه اش جلو چشممه و من چقدر دوستش داشتم و از بودنش خوشحال بودم..تعبیرش چیه .

 • من مجردم. اما در خواب متاهل بودم. و بچه ي دومم كه دختر بود به دنيا آوردم. تعبير اين چي ميشه؟

 • سلام کسی میدونه من دیدم فامیل ما باردار بود و بچه دار شد در خواب

 • روناک سلام لطفاتعبیرخوابم روجواب بدیدممنون میشم دوماهه که حامله هستم یه دختریه ساله هم دارم خواب دیدم زایمان کردم ودوباره دختره ایاتعبیرش چیه

 • حامله هستم دوماهیه یه دخوریه ساله هم دارم خواب دیدم زایمان کردم ودوباره بچا ام دختره ایاتعبیرش چیه

 • حامله هستم دوماهیه یه دختریه ساله هم دارم خواب دیدم دوباره دختردارشدم ایاتعبرش چیه

 • سلام من مجرد هستم .. خواب دیدم باردار هستم .و بچه رو ب دنیا اوردم بدون درد …. یک دختر خوشگل با چشمای آبی … اسمشو داشتم آسمان ..بهم میگه سلام عزیزم

  تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم حامله هستم .و بچه رو ب دنیا می اورم بدون درد .. ولی ور واقعیت مجرد هستم . چشمای بچه آبی ‌. اسمشو میزارم آسمان …
  بچه میگه سلام عزیزم
  تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم خواهرم دختری داره خیلی زیبا و شیرین ولی در واقعیت اون فقط دو پسر داره دختر نداره تعبیرش چیه ؟؟

 • خواب دیدم خواهرم دختری داره زیبا ولی در واقعیت دو پسر داره تعبیرش چیه؟؟

 • سلام دختری مجرد وباکره هستم که نزدیکای صبح خواب دیدم دوقلو دختربه دنیا آورده بودم وهرباری به بچه هام شیر می دادم واطرافیان بهم تبریک می گفتن …خیلی هم خوشحال بودم ازاینکه ۲قلو دختر داشتم چون همیشه از خدا می خواستم اگر ازدواج کردم ۲قلو بهم بده ممنون می شم تعبیر کنین

 • سلام خواب دیدم که خواهرم یک دختر به دنیا آورده وخیلی زیباست و نوزاد رو به من داد تا ازش مراقبت کنم وخود به حمام رفت ومن متوجه شدم که این نوزاد دندان درآورد ومن در خواب به خواهرم گفتم که نوزادت ۱۷ تا دندان در آورده واحساس کردم که میتواند حرف هم بزند.لطفا تعبیرش را بگویید ممنونم

 • سلام خواب دیدم که خواهرم یک دختر به دنیا آورده وخیلی زیباست و نوزاد رو به من داد تا ازش مراقبت کنم وخود به حمام رفت ومن متوجه شدم که این نوزاد دندان درآورد ومن در خواب به خواهرم گفتم که نوزادت ۱۷ تا دندان در آورده واحساس کردم که میتواند حرف هم بزند.لطفا تعبیرش را بگویید ممنونم

 • سلام.خواب دیدم دخترجوانی ک دوسش هم داشتم ازیه غریبه شماره گرفت بعدبهش زنگ زدتعبیرش چی هست.

 • من دختری درخواب دیدم که در فاصله ی 10متری از من هست وحرفی نمزند وفقط ایستاده بود

 • من خواب دیدم باچند دختر جوان زیبا شوخی وبازی می کردم تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم با ی دختری که هر روز تو محله کسبم میبینمش باهاش رفتم‌پارک تاب بازی کردیم…باهم‌خیلی خیلی خوش بودیم….من‌مجردم اون دختر هم‌مجرده تعبیرش چی میشه..

 • من‌خواب دیدم با دختری که تو محله کسبم‌وبیشتر روزا میبینمش باهم رفتیم پارک تاب بازی کردیم وخیلی اسرار داشت رو همونی تابی که من نشسته بودم بشینه….خیلی خیلی باهم خوش گذروندیم…..هر دویه ما هم مجردیم….تعبیرش چی میشه؟؟؟

 • من‌خواب دیدم‌با دختری که بیشتر روزا تو محله کسبم‌میبنمش باهم رفتیم پارک تاب بازی و خیلی اسرار داشت رو همون تابی که من‌بودم بازی کنه….خیلی باهم‌خوش بودیم…هم‌اون دختر مجرده هم‌من تعبیرش چی میشه؟؟

 • سلام دیدن این که میگن ما موظفیم دختره یکی از اشنایانمون رو قبول کنیم برای بزرگ کردنش در واقع به فرزندی قبول کنیم دختری که بچس تعبیرش چیه؟؟

 • سلام خسته نباشید
  ازتون میخوام واقعا این خواب رو تعبیر کنید واسم خیلی مهمه ممنون میشم
  من خواب دیدم که با دختری آشنا به مجلس ختم عمویم (که اتفاقا تازه هم فوت کرده) میرویم و به هم نزدیک هستیم
  و بعد از آن جاهایی دیگر و همینطور ادامه داشت
  میخوام بگم که تو خوابم با این دختر آشنا رابطه ای صمیمی و عاشقانه داشتیم
  لطفا تعبیرشو بهم بگید

 • سلاموقت بخیر خواب دیدم در دیک تونلی وارد شدم که در دوطرف تونل پرده بود و آن طرف پرده دختران جوان مشغول دویدن .وارد تونل شدم و حرکت کردم گهگاه پرده کنار می خورد از حرکت دختران و چهره های زیبایی می دیدم ! کم کم پرده نبود و دختران زیبا بالباسهای مهتلف اطرافم چرخ می زدند . حتی بعضی از آنها لباسهای سنتی و برهی مدرن داشتند البته من همسر دارم و یک پسر هیلی هم دوست دارم بتوانم فرزند دومی داشته باشم . متشکرم

 • سلام من مجردم ولی خواب دیدم تو یه دختر سه چهار ساله ی زیبا و چشم رنگی دارم نسشسته بودم اومد رو پاهام نشست و گفت مامان تو همیشه الکی غصه می خوری همه چی درست میشه من که می دونم من که گفتم و اینکه کسی نمی دیدش

 • ببخشید میشه تعبیر خواب منم بگین کامنت گداشتم صبح

 • سلام عمم چندماهه ازدواج کرده هنوزبچه نداره دیشب خواب دیدم ی دخترداره انگارخیلی نیست ب دنیااومده نمیدونم توچی گذاشته بودش خاب بودفکرکنم روشم یاصورتشم گرفته بودتعبیرش چی میشه

 • خواب دیدم یک زن مرده درخوابم دختر داره وداره باهاش بازی میکنه دخترش خیلی زیباست چاق لطفا بگید تعبیرش چیه ?ممنونم ازشما

 • من نزدیک یک هفتس یک دختر زیبا و همسن خودم میبینم ک هر شب میخواد بهم چیزی بگه ولی تا میخواد بهم اون حرفشو بگه من بیدار میشم..هر روز هم عین اون خواب و میبینم تعبیرش چیه توروخدا بگین این جریان برای من نگران کننده شده

 • سلام من خواب دیدم. که دختری را که قرار ازدواج کنیم دیدم که دنبالم بود تا با من حرف بزنه. من تعبیرش را درست نفهمیدم میشه پاسخ دهید لطفا

 • سلام من خواب دیدم که دختر بچه ای در مکانی دوست دارد بامن بازی کند تعبییرش چیه؟ لطفا بهم اطلاع بدید؟

 • سلام وارادت
  خواب دیدم درجنگی هستم بین دوقبیله از داخل میدان دختری امد بهم هشدار داد کلمه گفت که به سرورم بگم اما من دست اون دختر رو گرفتم و عاشق او شدم وابراز عشق میکردم
  نتیجه جنگ هم تا حدودی به نفع ما تمام شده بود ولی همچنان ادامه داشت همین الان هم دیدم خیلی رویایی بود دوست داشتم تعبیرش رو بدونم ممنون میشم بگید
  یاعلی

 • سلام من خواب دیدم که در خواب دختر مورد علاقه ام رو دیدم و بهم سلام کرد من هم جوابش رو دادم تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم خونه پدر شوهرم دزدکی شیرینی میخوردم یهویی جاریم امد وهمراشدخترش هم امد ومنم نگران بودم که دختر منم ببینه وحسودی کنه البته از اینم حالم گرفته بود که ببینه دخترم لاغر بود .ودر حقیقت دختر جاریم لاغره ومنم گفتم خوب دختر من لاغره اونم مثل دختر جاریم اما بعدش دیدم که دختر من وجاریم انقدر شبیه هم هستند وخیلی زیبا وبور با چشمای سبز ومنم نگا کردم گفتم به جاریم که دخترامون هیچ فرقی ندارن بجز این که مژههای دختر من باز ترن .ودر حقیقت دختر جاریم بور نیست.ومن دختر ندارم.

 • ببخشید
  من حدود بیش از ۱۰ بار خواب دختری ناشناس را میبینم که با پدرم وارد خانه ی انها میشویم . پدرم به طبقه پایین میرود و میشیند و من به طبقه بالا پیش دختر ناشناس میروم . من در خواب عاشق دختره هستم و او نیز همینطور . بعد به همه خبر میدهند نمی دانم چگونه او را میکشند . ولی او هنوز کنار من در اتاقی دیگر زنده‌ میماند

 • سلام ببخشید من خواب دیدم که با یکی از همکلاسیهای دخترم کنار ابشاری زیبا و بسیار بلند هستم و میخوام از ان دختر عکس بگیرم که در کنار ابشار قرار داره ولی هرچی سعی میکنم ازش فاصله بگیرم ولی در اصل بیشتر بهش نزدیک میشم میخوام بدونم تعبیرش چی میتونه باشه

  دختره یکی از همکلاسیام هستش که رابطه خوبی باهاش دارم
  ولی بصورت مخفیانه که کسی خبری در این مورد نداره و رابطه ماهم عاشقانه نیستش

 • سلام من خواب دیدم با دختری روستایی در هند دوست شدم و در کارهایش کمکش کردم و او هم نیز با من همراه شد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.