تعبیر خواب طوفان سیاه

درباره تعبیر خواب طوفان بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب طوفانتعبیر طوفان در خواب بدان معناست که در بیداری درگیر ستیزه‌های طاقت‌فرسا، حملات عصبی، سردرگمی یا مصیبتی هستید.تعبیر خواب طوفان طوفان همچنین …

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان

تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان تعبیر خواب دیدن حاملگی یکی از نزدیکان تعبیر خواب حاملگی محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن حامتعبیر …

تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید تعبیر خواب تفنگچنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق و راستگو است.تعبیر خواب تفنگ …

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب هدیهاگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیكی است.

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب هدیهاگر كسى دید كه چیزى به كسى هدیه داد یا فرستاد تعبیر خواب هدیهبر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، تعبیر خواب هدیهنشانة استعدادهای هنری است .

۲ـ دادن هدیه تولد در خواب بهتعبیر خواب هدیه دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

هدیه :تعبیر خواب هدیه از شما چیزی دزدیده خواهد شد

تعبیر خواب هدیههدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان

تعبیر خواب هدیهتام چت ویندو می گوید :

تعبیر خواب هدیههدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب هدیه گرفتن , تعبیر خواب هدیه , تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس , تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب هدیهیك هدیه از طرف شخصی كه دوست دارید : موفقیت و شانس

به یكنفر هدیه میدهید :تعبیر خواب هدیه بدشانسی

درباره تعبیر خواب هدیه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب هدیه هدایای متعددی دریافت می كنید : از شخصی كه آنها را به شما میدهید دوری كنید .

ازشخصیت مهمی هدیه دریافت می كنید : تعبیر خواب هدیهخوشبختی و احترام

تعبیر خواب هدیه

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.