تعبیر خواب روباه سیاه

از تعبیر خواب روباه بیشتر بدانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب روباه روباه درخواب مردي مكار، غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و كنيزكِ دروغگو بود از خويشان او. تعبیر خواب روباه اگر بيند كه با روباه در جنگ و نبرد بود، دليل كند كه خويشان او با او خصومت كنند. اگر بيند روباه تعبیر خواب روباهراهي جست، دليل كه از پريان ترسيده گردد.

از تعبیر خواب روباه بیشتر بدانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده , تعبیر خواب روباه زرد

از تعبیر خواب روباه بیشتر بدانید

تعبیر خواب روباهروباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید تعبیر خواب روباهو او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید تعبیر خواب روباه. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز.

از تعبیر خواب روباه بیشتر بدانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده , تعبیر خواب روباه زرد

از تعبیر خواب روباه بیشتر بدانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ تعبیر خواب روباهاگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید ، علامت آن است که درگیر معاملات نا م تعبیر خواب روباهطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت .

۲ـ اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانة شما می شود ، نشانة آن است که نسبت تعبیر خواب روباهبه روابط دوستانة شما حسادت می ورزند . مراقب باشید ، با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

از تعبیر خواب روباه بیشتر بدانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده , تعبیر خواب روباه زرد

از تعبیر خواب روباه بیشتر بدانید

تعبیر خواب روباه اگر بيند با روباه بازي مي كرد يا خواست او را برانگيزاند، دليل كه زني او دوست دارد، تعبیر خواب روباه وليكن دوستي او ضعيف است.ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند روباهي را شانه همي كرد، تعبیر خواب روباه دليل كه كسي با وي حيله سازد و او را بفريبد

تعبیر خواب روباه

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.