تعبیر خواب استغفار در خواب

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

 حضرت امام جعفر صادق فرمايد: استغفار كردنتعبیر خواب استغفار درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالي،ر چهارم: توبه كردن از گناهان.  

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب استغفار اگر بیند که در خواب استغفار میکرد، تعبیر خواب استغفارلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانیدارد.

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل.

ابراهیم کرمانی گویدتعبیر خواب استغفار: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب استغفار دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزشتعبیر خواب استغفار می خواست، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود.

اگر کسی بیند دعا به کسی می نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد.تعبیر خواب استغفار اگر بیند مظلومی را دعا می کرد، دلیل کند که همه خلق را نیکو بود تعبیر خواب استغفار و بدکس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند. اگر بیند دعای خاص همی خواند، دلیل که وی را فرزندی آید.

تعبیر خواب استغفار

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.