تعبیر خواب مزرعه

تعبیر خواب مزرعه | تعبیرخواب مزرعه | tabire khab

تعبیر خواب مزرعه,تعبیر خواب مزرعه گندم,تعبیر خواب مزرعه ذرت,تعبير خواب مزرعه گندم,تعبیر خواب مزرعه سبز,تعبیر خواب مزرعه خیار,تعبیر خواب مزرعه سرسبز,تعبیر خواب مزرعه هندوانه,تعبیر خواب مزرعه پنبه,تعبیر خواب مزرعه بلال,تعبیر خواب آتش گرفتن مزرعه گندم,تعبیر مزرعه گندم در خواب,تعبیر دیدن مزرعه گندم در خواب,تعبیر خواب مزارع گندم,تعبير خواب مزرعه ذرت,تعبیر خواب دیدن مزرعه ذرت,تعبیر مزرعه ذرت در خواب,تعبیر خواب مزرعه گندم سبز,تعبیر خواب مزرعه سبزی,تعبیر خواب مزرعه سبزیجات,تعبیر خواب مزرعه سبز گندم,تعبیر خواب کاشت خیار

تعبیر خواب مزرعه , تعبیر خواب مزرعه گندم , تعبیر خواب مزرعه ذرت

خواب مزرعه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم مزرعه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب مزرعه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب مزرعه را مطالعه نمایید و متوجه شوید مزرعه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مزرعه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زندگی در مزرعه ، موفقیت در کارها است

تعبیر خواب مزرعه خریدن برای دریانورد ، مسافرت دریایی است

تعبیر خواب مزرعه خریدن برای کشاورز ، محصولات فراوان است

تعبیر خواب مزرعه خریدن برای بازرگان ، معاملات سودآور است

تعبیر خواب دیدن مزرعه ، دوستی های شاد است

تعبیر خواب مزرعه از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب مزرعه ، خوشبختی است

تعبیر خواب داشتن مزرعه بزرگ ، پول است

تعبیر خواب داشتن مزرعه كوچک ، برآورده شدن آرزو است

تعبیر خواب فروختن مزرعه ، مبارزه کردن با سختی ها

تعبیر خواب دیدن مزرعه ، سلامتی است

تعبیر خواب بستگان شما در یك مزرعه كار می كنند ، موفقیت بزرگ است

تعبیر خواب شما به تنهائی در یك مزرعه كار می كنید ، موفقیت مالی است

تعبیر خواب دور یک مزرعه راه می سازید ، كار سخت است

تعبیر خواب یک مزرعه می سوزد ، ثروت قابل توجه است

تعبیر خواب یک مزرعه خالی ، بدبختی است

تعبیر خواب مزرعه گندم یا جو یا ذرت ، پول و خوشبختی است

تعبیر خواب مزرعه | مزرعه در خواب دیدن | تعبیر خواب

50 comments

 1. اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می كنید ، علامت آن است كه در تمام كارهای خود موفق می شوید .

 2. گر خواب ببینید مزرعه ای می خرید ، برای دریانوردان نشانة مسافرتی دریایی است ، برای كشاورز نشانة محصولات فراوان است ، برای بازرگانان نشانة انجام معاملات سودآور است .

 3. اگر در خواب از مزرعه ای دیدن كنید ، نشانة معاشرتهای نشاط آور و لذتبخش است .

 4. آنلی بیتون م‏یگوید :

  ۱ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می كنید ، علامت آن است كه در تمام كارهای خود موفق می شوید .

  ۲ـ اگر خواب ببینید مزرعه ای می خرید ، برای دریانوردان نشانة مسافرتی دریایی است ، برای كشاورز نشانة محصولات فراوان است ، برای بازرگانان نشانة انجام معاملات سودآور است .

  ۳ـ اگر در خواب از مزرعه ای دیدن كنید ، نشانة معاشرتهای نشاط آور و لذتبخش است .

 5. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب مزرعه : خوشبختی

  شما یك مزرعه بزرگ دارید : پول نصیب شما میشود .

  یك مزرعة كوچك دارید : آرزهایتان برآورده خواهند شد .

  یك مزرعه می خرید : برای كشاورزان این علامت یك محصول پربركت است .

  یك مزرعه می فروشید : بایددر زندگی بسختی مبارزه كنید .

  ازیك مزرعه دیدن می كنید : سلامتی

  اشخاص دیگر از مزرعة شما دیدن میكنند :موفقیت سریع در كارها

  بستگان شما در یك مزرعه كار می كنند : موفقیت بزرگی در زندگی نصیب شما خواهد شد .

  دیگران دریك مزرعه كار می كنند : یك سفر بسیار عالی درپیش دارید .

  شما به تنهائی در یك مزرعه كار می كنید : موفقیت مالی

  دور یك مزرعه راه می سازید : كار سختی در پیش دارید

  یك مزرعه می سوزد : ثروت قابل توجهی در انتظار شماست

  بك مزرعةپربركت : شانس در همة امور عشق – پول- كار

  یك مزرعة خالی : بدبختی

  مزرعة گندم یا جو یا ذرت : پول و خوشبختی

 6. شما یك مزرعه بزرگ دارید : پول نصیب شما میشود .

 7. یك مزرعة كوچك دارید : آرزهایتان برآورده خواهند شد .

 8. یك مزرعه می خرید : برای كشاورزان این علامت یك محصول پربركت است .

 9. یك مزرعه می فروشید : بایددر زندگی بسختی مبارزه كنید .

 10. بستگان شما در یك مزرعه كار می كنند : موفقیت بزرگی در زندگی نصیب شما خواهد شد .

 11. دیگران دریك مزرعه كار می كنند : یك سفر بسیار عالی درپیش دارید .

 12. زراعت در خواب نعمت و برکت است و خير و خوشي و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد

 13. اگر در خواب مزرعه يا کشت و زرعي ببينيد که به بر نشسته و رسيده است و احساس کنيد که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نيکو خوابي است چون به شما خبر مي دهد که خير و خوشي مي بينيد و عاقبت به خير مي شويد.

 14. اگر زراعت ناموفق ديديد يعني مزرعه اي آفت زده و بلاديده و ويران مشاهده کرديد تعبير خلاف آن است به خصوص اگر احساس کنيد که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد.

 15. منوچهر مطیعی تهرانی:
  زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می‌دهد که خیر و خوشی می‌بینید و عاقبت به خیر می‌شوید. اگر زراعت ناموفق دیدید یعنی مزرعه ای آفت زده و بلادیده و ویران مشاهده کردید تعبیر خلاف آن است به خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد. کاشتن بذر نیکی کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی هاست که به شما می‌رسد البته اگر درو و خرمن موفق باشد ولی اگر ناموفق باشد تعبیر همان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.

 16. محمدبن سيرين گويد :
  كه ديدن گندم, دليل بر روزي حلال است كه به رنج به دست آيد. اگرديد گندم پخته مي خورد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد شكم او تا دهان پر از گندم خشك است، دليل هلاك او بود.

 17. ابراهيم كرماني گويد:
  اگر بيند خوشه هاي گندم مي خورد، دليل قحط است. اگر بيند گندم كاشت، دليل كه گندم در ان ديار ارزان شود.

 18. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن گندم درخواب سه وجه بود.
  اول: معزول شدن.
  دوم: تصرف کردن.
  سوم: غربتي (بي زن و مجرد بودن).

 19. ديدن گندم در خواب بسيار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببينيد و چه مزرعه اي که در آن گندم کاشته با شند. گندم خير و برکت و معيشت است. اگر در خواب ببينيد مشتي يا مقداري گندم در جيب داريد جيب و کيسه شما برکت مي يا بد و پر پول مي شود ولي اين گوياي پولي است که به دست مي آوريد و هزينه مي کنيد نه پولي که با آن بتوانيد پس انداز کنيد و پول دار شويد. اگر در خواب ببينيد کيسه اي گندم داريد پول زيادي به دست مي آوريد و اگر ببينيد انباري گندم داريد و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند مي شويد. اگر مزرعه اي گندم داشته باشيد کاري مي کنيد که خيرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند مي شويد و هم ديگران. اگر در خواب ببينيد نان گندم مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد و چنانچه ببينيد سنبله گندم را مي جويد و مي خوريد و تف مي کنيد گرفتار فقر و تنگدستي خواهيد شد و از نظر تامين معاش به شدت در مضيقه مي افتيد

 20. اگر خواب کشتزاری سبز و خرم ببینید، محصول کشاورزی آن سال فراوان خواهد بود و از آن بهره مند خواهید شد.

 21. اگر خواب ببینید در مزرعه ای سبز و خرم زندگی می کنید، در تمام کارهای خود موفق می شوید

 22. اگر خواب ببینید مزرعه ای می خرید، سود بسیاری عاید شما خواهد شد

 23. تماشای مزرعه، نشانه معاشرتهای لذتبخش است.

 24. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کشتزار در خواب چون معروف باشد، دلیل بر فرزند است.

 25. اگر دید کشتزاری را درو می کرد، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند.

 26. حضرت دانیال می گوید: اگر دید در کشتزاری معروف بود، دلیل که عملی کند که دین و دنیای او نیک شود و اگر دید در میان کشتزاری می رفت، دلیل که به عزا رود.

 27. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند آتش در کشتزار افتاده بود و بسوخت، دلیل قحط است

 28. اگر در خواب کشتزاری ببیند و نداند که از کیست، دلیل بر زیانِ بیننده است.

 29. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب سبزه‌زار، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ اگر ببینی وارد سبزه‌زار خرمی شده‌ای، یـعـنـی با زن باحجاب ازدواج می‌کنی، ولی اگر سرسبز و خرم نبود، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی است.

 30. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سبزه‌زار، بزرگی و عظمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ اگر ببینی در سبزه‌زارِ خرمی هستی که گل‌هایی در آن روئیده (در بیداری نیز فصل آن گل‌ها باشد) و در آن آب‌های روان وجود دارد، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی.

 31. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کشاورزی، توکل بر خداوند و به دست آوردن روزی حلال می‌باشد.

 32. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کشتزار آشنا، فرزند می‌باشد.

 33. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در کشتزار آشنایی هستی، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که برای دین و دنیای تو خوب و نیک می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمین کشت شده‌ای قرار داری، یـعـنـی با کسی شریک خواهی شد یا با زنی ازدواج خواهی کرد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در میان کشتزاری می‌روی، یـعـنـی به جنگ با دشمنان دین می‌روی.

 34. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمینِ کشاورزی خودت را فروخته‌ای، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی.

 35. اگر ببینی کشتزار آتش گرفته و سوخته است، تعبیرش قحطی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 36. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در زمین خودت کشاورزی می‌کنی، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی در زمین خودت بذر افشانی می‌کنی و تخم میکاری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت میکاری، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو گسترده می‌شود ‌‌‌‌‌و همچنین کار تو بهتر خواهد شد.

 37. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.

 38. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی زمین را برای کاشتن شخم می‌زنی، یـعـنـی به شغل بزرگی مشغول می‌شوی و از طرف زن به سود و منفعت می‌رسی یا از سفر نعمتی بدست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گاوها زمین را می‌شکافند و شخم می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.

 39. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زمین را شخم می‌زنی و تخم میکاری، و محصول آن را برداشت می‌کنی، یـعـنـی نعمت فراوانی به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آورد.

 40. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کشتزار را درو کرده‌ای، یـعـنـی بعضی از مردم آنجا کشته می‌شوند.

 41. اگر ببینی چیزی که کاشته‌ای درآمده است، یـعـنـی نعمت تو زیادتر می‌شود.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جائی که تا به حال آنجا را ندیده‌ای تخم کاشته‌ای و سبز شده است، یـعـنـی با دشمنان دین به جنگ و نبرد می‌پردازی و آن نبرد برای تو آسان خواهد بود و همچنین خیر و خوبی بسیاری انجام می‌دهی.

 42. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آنجایی که کاشته‌ای می‌خوری، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آوری.

 43. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زمینی را که در آن کشت کرده‌ای، در خواب ببینی که کشت نشده است، یـعـنـی با کسی دشمنی پیدا می‌کنی.

 44. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چیزی که کاشته‌ای محصول نداده است، یا نفهمیدی چه محصولی به بار آمده و مقدار آن را ندانستی، تعبیرش غم و اندوه است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی آن چیزی که کاشته‌ای حاصلی نداشته است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 45. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کشاورزی عبارتند از: 1- روزی حلال 2- منفعت 3- بیماری 4- عزت و جاه 5- معاش و مایحتاج زندگانی.

 46. تعبیرهای کاشتن تخم عبارتند از: 1- جاه و بزرگی 2- فساد 3- مال حرام 4- سود و منفعت در بازرگانی.

 47. سلام من خواب دیدم از کنار مزرعه ذرت رد میشدم دیدم که مزرعه ذرت ذرتش تخت زمین شده بود ذرتشم خشک بود

 48. خواب دیدم که مزرعه ذرت داشتم که ذرت تخت زمین شده بود منم از کنارش رد شدم دیدم تعبیرش چیه

 49. خواب دیدم یک انگشتر نگین جگری دستم بود یک پرنده امد و بردش هر کاری کردم نتونستم بگیرمش ممنون میشم تعبیر کنید

 50. سلام وقت بخیر من تو خواب دیدم یه مزرعه که ثمر داشت در حال سوختن بود می دونستم که مزرعه متعلق به من و خانواده ام هست اما کاری از دستم بر نمی یومد دقیقا فرداش برادرم تصادف کرد و میلیونی ضرر کرد میخوام بدونم میتونه تعبیر این خواب باشه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.