تعبیر خواب پلک چشم

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلکپلک در خواب براي زن شوهر است و براي مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. تعبیر خواب پلکچنانچه در خواب ببينيد که پلک و مژگان سالم و خوب داريد که بر زيبايي چهره شما مي افزايد همسر و فرزندان معتمد تعبیر خواب پلک و سالم خواهيد داشت و نشان آنست که مي توانيد برايشان متکي و مستظهر باشيد.

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک , تعبیر خواب پلک بلند , تعبیر خواب پلک زدن , تعبیر خواب پلک چشم

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلکمژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و تعبیر خواب پلکشب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می گذرانید. این ها در خواب به صورت مژگان ظاهر می شوند. اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد تعبیر خواب پلک منزوی و تنها می شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده می گردند و اگر در خواب ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید تعبیر خواب پلک اطرافتان شلوغ می شود و خانه و خانواده ای انبوه و پر ازدحام خواهید داشت

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک , تعبیر خواب پلک بلند , تعبیر خواب پلک زدن , تعبیر خواب پلک چشم

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک داشتن مژگان سفيد در کنار موي سر و ابروي سياه رسوايي و بي آبرويي و بدنامي است. تعبیر خواب پلکچنانچه کسي ببيند موي سرش سياه است اما مژگانش تعبیر خواب پلکسفيد شده عملي مرتکب مي شود که نزد مردم بي شخصيت مي شود پشت سر او بد خواهند گفت.  

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک , تعبیر خواب پلک بلند , تعبیر خواب پلک زدن , تعبیر خواب پلک چشم

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک اگر در خواب ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بی محبتی خواهید تعبیر خواب پلکدید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می مانند وچنانچه تعبیر خواب پلک ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان تعبیر خواب پلکفاقد مژگان می باشد تعبیر بر عکس است

تعبیر خواب پلک

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.