تعبیر خواب گرگ خاکستری

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب گرگاگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهدتعبیر خواب گرگ. اگر بیند گرگ را بکشت …

تعبیر خواب دعوا با مادر

درباره تعبیر خواب دعوا اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب دعوا دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است تعبیر خواب دعوا ولی اگر دعوا …

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم

تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم تعبیر خواب زعفران از دید چند عالم تعبیر خواب زعفران محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند زعفران با خود داشت، دلیل که مردمان به …

از تعبیر خواب فیل بیشتر بدانید

تعبیر خواب فیلفيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيستتعبیر خواب فیل و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني تعبیر خواب فیلدر مورد فيل تعابيري نوشته اند که درست به نظر نمي آيد.

از تعبیر خواب فیل بیشتر بدانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

از تعبیر خواب فیل بیشتر بدانید

تعبیر خواب فیلاگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کندتعبیر خواب فیل به قدرت و شوکت می رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است. چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کندتعبیر خواب فیل و ما به تماشا ایستاده ایم با تعبیر خواب فیلجمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت

از تعبیر خواب فیل بیشتر بدانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

از تعبیر خواب فیل بیشتر بدانید

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب فیلاگر بيند ه بر فيل نشسته بود و آن فيل سلاح داشت و نيك مطيع او بود،تعبیر خواب فیل دليل نمايد كه پادشاه عجم شود يا پادشاه عجم را قهر كند. اگر بيند از گوشت فيل همي خورد، دليل كه به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت يابد.تعبیر خواب فیلاگر بيند از استخوان فيل يا از پوست او چيزي با خود تعبیر خواب فیلداشت همين، دليل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

از تعبیر خواب فیل بیشتر بدانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

از تعبیر خواب فیل بیشتر بدانید

تعبیر خواب فیل اگر ببينيد که در کنار فيل بزرگي قرار گرفته ايد موقعيتي بدست مي آوريد که مي توانيد بزرگ شويد.تعبیر خواب فیل اگر بر فيل سوار شديد که تعبيرش را نوشتم ولي اگر نتوانستيد سوار شويد موفق و کامياب نمي شويد. فيل دشمن نمي تواند باشد چون سمبل آرامش استتعبیر خواب فیل پس اگر ديديد که فيلي سر به دنبال شما گذاشته در جريان حادثه اي بزرگ تعبیر خواب فیلقرار مي گيريد که عظمت آن شما را مي ترساند.

تعبیر خواب فیل

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 28 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.