تعبیر خواب اژدهای سبز

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي داشت، دليل كه تعبیر خواب اژدها با بزرگان پيوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد مي كرد و بر او خيره شد، دليل كه با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر كند. اگر بيند تعبیر خواب اژدها اژدها را بكشت و گوشت وي بخورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد تعبیر خواب اژدها و مال بستاند و هزينه نمايد.

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها , تعبیر خواب اژدها شدن , تعبیر خواب اژدها سرخ , تعبیر خواب اژدها سبز

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. تعبیر خواب اژدها و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. تعبیر خواب اژدها معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند.

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها , تعبیر خواب اژدها شدن , تعبیر خواب اژدها سرخ , تعبیر خواب اژدها سبز

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها اژدها يک جانور افسانه اي است. در خواب اژدها تصوير قدرت هاي بزرگ و غير مفيد و خطرناک و تزوير آميز است تعبیر خواب اژدها . و دشمني که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بيمناک باشيم مي تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگيرد. تعبیر خواب اژدها معبران کهن نيز اژدها را دشمن قوي پنجه دانسته اند

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها , تعبیر خواب اژدها شدن , تعبیر خواب اژدها سرخ , تعبیر خواب اژدها سبز

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

جابر مغربي گويد: تعبیر خواب اژدها اگر بيند اژدها وي را فرو خورد، دليل بيم از دشمن بود، كه وي را هلاك نمايد. تعبیر خواب اژدها اگر ديد بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطيع و فرمانبر او بود، دليل كه دشمني بزرگ وي را مطيع و .. تعبیر خواب اژدها . فرمانبر شود و كار او به نظام گردد.  

تعبیر خواب اژدها

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.