قاصدک

تعبیر خواب بوسیدن مرده

درباره تعبیر خواب مرده بدانید

تعبیر خواب مردهابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.تعبیر خواب مرده اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.تعبیر خواب مرده اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد،

درباره تعبیر خواب مرده بدانید

تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن , خواب مرده دیدن , تعبیر خواب مرده دیدن

درباره تعبیر خواب مرده بدانید

تعبیر خواب مردهحضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد. تعبیر خواب مردهاگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد

درباره تعبیر خواب مرده بدانید

تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن , خواب مرده دیدن , تعبیر خواب مرده دیدن

درباره تعبیر خواب مرده بدانید

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب مرده می گوید :

تعبیر خواب مردهاگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بودتعبیر خواب مرده.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد. اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.

درباره تعبیر خواب مرده بدانید

تعبیر خواب مرده , مرده در خواب دیدن , خواب مرده دیدن , تعبیر خواب مرده دیدن

درباره تعبیر خواب مرده بدانید

تعبیر خواب مرده دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است

تعبیر خواب زنده شدن مرده ای که معروف است دلیل بر مال است

درباره تعبیر خواب مرده بدانید

اگر پادشاهی این خواب را بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

تعبیر خواب مرده تعبیر خواب اینکه با مرده جماع کند و نطفه از او بیرون نیاید این است که او منفعت می یابد.

تعبیر خواب مرده

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.