مرجع کامل “تعبیر خواب خرما” دادن و خوردن و پخش کردن

تعبیر خواب خرماتعبیرخواب خرما | tabire khab

تعبیر خواب خرما,تعبیر خواب خرما دادن,تعبیر خواب خرما خشک,تعبیر خواب خرما و گردو,تعبیر خواب خرما گرفتن,تعبیر خواب خرما دادن به مرده,تعبیر خواب خرما گرفتن از مرده,تعبير خواب خرما پخش كردن,تعبیر خواب نذری دادن خرما,تعبیر خواب خرمای خشک,تعبیر خواب خرما با گردو,تعبیر خواب خوردن خرما و گردو,تعبیر خرما و گردو در خواب,تعبیر خواب خرما هدیه گرفتن,تعبیر خرما گرفتن در خواب,تعبیر خواب اتش گرفتن درخت خرما

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما

خواب خرما يکي از خواب هاي معمول است.اگر شما هم خرما در خواب ديده ايد و دنبال تعبير خواب خرما مي گرديد مي توانيد در اين مطلب براحتي تعبيرخواب خرما را مطالعه نماييد و متوجه شويد خرما چه تعبيري دارد

تعبیر خواب خرما از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خرما مال حلال است

تعبیر خواب غوره خرما دین پاک و مال حلال است

تعبیر خواب خرمای تازه روشنایی چشم و فرزند نیکو است

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما دادن

تعبیر خواب خرما از دید محمد بن سیرین

تعبیرخواب خرما ، مال و آرزو است

تعبیر خواب خرما خوردن این است که در هر حرفه ای است در ان موفق می شود

تعبیر خواب خوردن و انداختن دانه این است که اگر از اهل علم است، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان است از خیانت دور خواهد بود

تعبیر خواب خوردن خرما میراث است

تعبیر خواب خرمای کال و نرسیده این است که از فرزندان ارث می یابد

تعبیر خواب در خانه خرمای خشک زیاد داشتن این است که با آدم اصیلی ازدواج می کنید

تعبیر خواب دیدن خانه خشک و سپس سبز شده این است که اگر بیمار است شفا می یابد

تعبیر خواب بریدن خرما این است که کسی از اهل خانه اش مریض می شود

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما خشک

تعبیر خواب خرما از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خرمای تازه داشتن سختی در کسب مال و نعمت است

تعبیر خواب خرما سود و شادی است که از بزرگتری می رسد

تعبیر خواب خرمای فراوان در خانه داشتن است

تعبیر خواب خرمای فراوان در خانه داشتن کسب مال از خاندان خود است

تعبیر خواب خرمای تازه و خشک خوردن ، افزایش ایمان و نظم در زندگی است

تعبیر خواب بریدن درخت خرما کار ناتمام است

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما و گردو

تعبیر خواب خرما از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خرما در دست داشتن گرفتن زن توانگر است

تعبیر خواب انگور سیاه از خرما گرفتن این است که از ادم منافق تعریف میشنوی

تعبیر خواب خرما به شرطی که غمگین باشی، شادمانی است

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما گرفتن

تعبیر خواب خرما از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خرما خیلی خوب است

تعبیر خواب خرما خوردن شادی و نشاط است

تعبیر خواب خرما دادن به کسی سود رساندن به او می باشد

تعبیر خواب خیرات کردن خرما سود فراوان است

تعبیر خواب خرما خوردن و هسته را روی زمین ریختن این است که سود بی دغدغه می کنید

تعبیر خواب داشتن درخت خرما در منزل زنی است که برایتان فرزندان صالح می آورد

تعبیر خواب خرما خریدن و خانه بردن افزایش روزی و معاش است

تعبیر خواب درخت خرما کاشتن این است که زنی خوش نیت و خوشرو و مهربان نصیبتان می شود

تعبیر خواب درخت خرما کاشتن برای جوانان آینده ای بسیار خوب است

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما دادن به مرده

تعبیر خواب خرما از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن خرما بر روی نخل ، ازدواجی مبارک است

تعبیر خواب خرما خوردن از بسته این است که دچار کمبود و پریشانی می شوید

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد. اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما گرفتن از مرده

محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب . مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود و بعضی از معبران گویند: اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد. اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از …
وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند و بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد. اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند. اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود. اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد. جابر مغربی گوید: اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود و بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود. اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم و دیدن بسر در خواب ، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است ودیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبير خواب خرما پخش كردن

حکایت: چنین گویند: مردی به نزد محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: فردا تو را بر در سرای سلطان چهل چوب زنند. روز دیگر وی را چهل چوب زدند. سال دیگر همین مرد به نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: چهل هزار درم سیم بیابی. مرد گفت: پارسال تعبیر این خواب را به گونه دیگر کردی، امسال به خلاف آن تاویل می کنی؟ گفت: پارسال درختان خشک بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دلیل که سیم و زر یابی. پس آن مرد یک هفته دیگر، آن چهل هزار درم سیم را یافت.

تعبیر خواب خرما | خرما در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 59 عدد

 • خرما درخواب. مال و خواسته است.

 • اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد.

 • اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود

 • اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد.

 • اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد.

 • اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، چنانكه بار بسيار داشت، دليل كه با شخص اصيلي پيوسته كند

 • . اگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.

 • اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد

 • اگر بيند خرما را ببريد، دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند خرماي تازه داشت، دليل كه به قدر خرما نعمت و مال به سختي حاصل كند

 • خرما به خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري به وي رسد

 • اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت، دليل كه به قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند.

 • اگر بيند خرماي تازه يا خشك همي خورد، دليل كه حلاوت ايمان بيابد و كارش به نظام شود.

 • اگر بيند خرما بن خشك مي بريد، دليل كه كاري كه در دست دارد ناتمام و بي نظام گردد.

 • جابر مغربي گويد: اگر بيند خرما بدست فراگرفت، دليل كه زني توانگر بخواهد و به قول ديگر مال يابد.

 • اگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت، دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئيسي كريم و ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)، دليل دين پاك و مال حلال است وديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

 • چنين گويند: مردي به نزد محمدبن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم. گفت: فردا تو را بر در سراي سلطان چهل چوب زنند. روز ديگر وي را چهل چوب زدند. سال ديگر همين مرد به نزد محمد بن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم. گفت: چهل هزار درم سيم بيابي. مرد گفت: پارسال تعبير اين خواب را به گونه ديگر كردي، امسال به خلاف آن تاويل مي كني؟ گفت: پارسال درختان خشك بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دليل كه سيم و زر يابي. پس آن مرد يك هفته ديگر، آن چهل هزار درم سيم را يافت.

 • دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد. اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

 • محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب . مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود و بعضی از معبران گویند: اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد. اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از … 
  وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند و بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد. اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند. اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود. اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد. جابر مغربی گوید: اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود و بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود. اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم و دیدن بسر در خواب ، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است ودیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود. حکایت: چنین گویند: مردی به نزد محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: فردا تو را بر در سرای سلطان چهل چوب زنند. روز دیگر وی را چهل چوب زدند. سال دیگر همین مرد به نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: چهل هزار درم سیم بیابی. مرد گفت: پارسال تعبیر این خواب را به گونه دیگر کردی، امسال به خلاف آن تاویل می کنی؟ گفت: پارسال درختان خشک بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دلیل که سیم و زر یابی. پس آن مرد یک هفته دیگر، آن چهل هزار درم سیم را یافت.

 • سلام ممنون از سایتتون من میخواستم بدونم تعبیر خواب دیدن هسته خرما یی که جوونه زده چیه ممنون میشم جواب بدید

 • خواب خوردن خرما : شاد شدن در آینده و کسب موفقیت

 • دادن خرما به شخصی دیگر : سود رساندن به وی

 • خیرات خرما در خواب : رسیدن بهره ای زیاد و وسیع

 • دیدن خوردن خرما و انداختن هسته ها به زمین : سود بدون نگرانی و استرس خواهید داشت.

 • دیدن نخل خرما در منزل خود : همسری خواهید داشت که فرزندان نیک و صالح به دنیا می آورد.

 • خواب خرید خرما و بردن آن به خانه : گسترش در زندگی و معاش

 • کاشتن نخل برای دختران و پسران جوان : مژده و نشانه ای است از آینده روشن

 • اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد.

  اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود

  بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود.

  اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .

  ۲ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است .

 • درخواست خوردن خرمای خشک با چایی و دادن خرمای رسیده به کسی که دوستش داری چه معنایی دارد

 • درخواست خوردن خرمای خشک با چایی و دادن خرمای رسیده به کسی که دوستش داری چه معنایی دارد

 • من خواب دیدیم که از نخل خرما برای نامزدم خرما چیدم و او که عاشق خرما است خرماها را از دستم میگیرد

 • سلام اظهارعلاقه کردنتون به طرف مقابل موردقبول واقع شده وباعث محکم ترشدن عشقتون هست وخوبه

  • سلم من خواب دیدم خرما از درخت کندم چهارتا دادم به داداشم برنداشت دور انداختم…تعبیرش چیه؟

 • من ديشب خواب دبدم كه دارم حركات يوگارو انجام ميدم و يك انرژي بسيارزياد از طرف آسمان وارد بدن من مي شد من اين انرژي را مثل رود جاري و واضح رويت ميكردم از دريافت انرژي لذت ميبردم ولي يكباره بيدار شدم

 • پختن مربای خرما توسط شخص دیگر

 • من نزديك ساعت شش صبح روز 19 ربيع الاول خواب ديدم در يك مكان مقدسي هستم كه جمعيت زيادي ازدحام كرده اند و دو تا رطب از روي زمين برداشتم و داخل جيبم گذاشتم .لطف” تعبير خوابم رو توضيح دهيد. متشكرم

 • انشاله خبرخوبیه که باتوسل به امامزاده بهش میرسین ولی اگه نذری دارین نسبت به امامزاده اداکنید موفق باشین

 • سلام من خواب دیدم دارم به دوستام خرما میدم.خرماشم تازه ودرشت بود.لطفا تعبیر خوابم رو بهم بگید.متشکرم .

 • سلام.من خواب دیدم که در یخچال رو باز کردم و تو یخچال یه بسته خرما زرد بود.لطفا تعبیرش رو بهم بگین

 • من خواب دیدم که مادرم 2 تکه از خرماهای به هم چسبیده در یک ظرف گذاشته و به اعضای فامیل تعارف میکند که یکی از این تکه هارا من برداشتم و البته چند دانه از آن را به بقیه دادم.

 • خواب دیدم پدرم از داخل مشمایی که در آن خرما بود به من خرما داد و گفت انرا بخور.تعبیرش چه میشود؟

 • من دیشب خواب دیدم کسی که خیلی دوستش دارم بهم از داخل بسته ی خرما سه چهارتا خرما داد و من هسته همشو در آوردم و با ولع خوردم.رسیده و شیرین بود.

 • تو خاب دیدم شوهرم یه قوطی خرما خریده و بسرم و خاهرم همه رو خوردن تموم شد . لطفا تعبیرش کنین

 • – اگر در خواب ببینی که داری خرمای تازه می خری تعبیرش چیست

 • خریدن خرمای تازه تعبیرش چیست

 • من خواب دیدم دارم جای یک درخت نخل سوخته یک نهال نخل میکارم.

 • سلام. خواب دیدم از یه دوستی چندتا خرما گرفتم.تعبیرش چیه؟؟؟

 • خواب دیدم ک کسی ب من میگف درخت نخل اگر داری بده تا بکاریم کنار سنگ قبر برادرم. گف ک یبار کاشتیم و خشک شده

 • خواب دیدم در حرم امام رضا سفره ای پهن است در ان خرمای تازه وپنیر و نان است به من هم می گویند بخور

 • با سلام.اگرشخصی خواب ببیند که خرما میفروشد و یا مقدار خرمایی دارد و مرده ای ازاو درخواست میکند ازهمان خرما برای اوتهیه کند وقتی خرما تهیه میشود میگوید انرا گران خریده ای و ان خرما راتحویل نمیگیرد به چه چیز تعبیر میشود؟

 • دیشب خواب دیدم یکی از اقوام که بیماری سختی داره و قادر به راه رفتن نیست و هوشیاری کاملی هم نداره کاملا شفا یافته و اومده خونه ی ما و خونه ما مهمونی هست ولی مهمونا نه غمگینن نه خوشحال از طرفی هم توی مجلس چندتا ظرف خرما و گردو هست بعد هم من با همون بیماری که گفتم میریم بیرون بعد از خواب بیدار شدم تعبیرش چی میشه؟؟؟

 • سلام .خواب دیدم خارک زیاد داریم و قراره بفروشیم .خارک ها درشت بودن .

 • سلام . خواب دیدم که خارک زیاد داریم و قراره بفروشیم .خارکها درشت و زیبا بودن .

 • من خواب دیدم همسایمون یه سینی بزرگ خرما زرد داره ..بهم تعارف کرد گفت بخور ..منم دوتا برداشتم خوردم شیرین بودن ..تعبیرش چیه؟ممنون میشم بهم بگین

 • سلام بعد از سوم فوت پدرم در خواب صدای پدرم خدا بیامورزم رو شنبدم که گفت دیگه جمع کنید خرما رو همه سیر سدن خواهشا تعبیر خوابمو بهم بگین هرکسی میدونه خیلی داغونم کرده

 • خواب دیدم پسرعموم شیرینی زن گرفتنشو آورده بود من نخوردم برام یه بشقاب خرما آورد با چاییم بخورم یه خرمارو نصف کردم هستشو در آوردم نصفشو گذاشتم دهنش نصفه دیگشم خودم خوردم تعبیرش چی میشه هرچی گشتم نفهمیدم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.