تعبیر خواب بمب

تعبیر خواب بمب

تعبیر خواب بمب | تعبیرخواب بمب | tabire khab تعبیر خواب بمب,تعبیر خواب بمباران,تعبیر خواب بمب گذاری,تعبير خواب بمباران هوايي,تعبیر خواب بمب اتم,تعبیر خواب بمباران و جنگ,تعبیر خواب بمب هواپیما,تعبیر خواب بمب …

تعبیر خواب تمشک

تعبیر خواب تمشک

تعبیر خواب تمشک | تعبیرخواب تمشک | tabire khab تعبیر خواب تمشک,تعبیر خواب تمشک خوردن,تعبیر خواب تمشک چیدن,تعبیر خواب تمشک سیاه,تعبیر خواب تمشک قرمز,تعبیر خواب تمشک جنگلی,تعبیر خواب تمشک شیرین,تعبیر خواب تمشک …

همه چیز در مورد “تعبیر خواب سفر” و مسافرت

تعبیر خواب سفر | تعبیرخواب سفر | tabire khab تعبیر خواب سفر,تعبیر خواب سفر با هواپیما,تعبیر خواب سفر کربلا,تعبیر خواب سفر حج,تعبیر خواب سفر به خارج از کشور,تعبیر خواب سفر به کربلا,تعبیر …

تعبیر خواب خرماتعبیرخواب خرما | tabire khab

تعبیر خواب خرما,تعبیر خواب خرما دادن,تعبیر خواب خرما خشک,تعبیر خواب خرما و گردو,تعبیر خواب خرما گرفتن,تعبیر خواب خرما دادن به مرده,تعبیر خواب خرما گرفتن از مرده,تعبير خواب خرما پخش كردن,تعبیر خواب نذری دادن خرما,تعبیر خواب خرمای خشک,تعبیر خواب خرما با گردو,تعبیر خواب خوردن خرما و گردو,تعبیر خرما و گردو در خواب,تعبیر خواب خرما هدیه گرفتن,تعبیر خرما گرفتن در خواب,تعبیر خواب اتش گرفتن درخت خرما

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما

خواب خرما يکي از خواب هاي معمول است.اگر شما هم خرما در خواب ديده ايد و دنبال تعبير خواب خرما مي گرديد مي توانيد در اين مطلب براحتي تعبيرخواب خرما را مطالعه نماييد و متوجه شويد خرما چه تعبيري دارد

تعبیر خواب خرما از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خرما مال حلال است

تعبیر خواب غوره خرما دین پاک و مال حلال است

تعبیر خواب خرمای تازه روشنایی چشم و فرزند نیکو است

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما دادن

تعبیر خواب خرما از دید محمد بن سیرین

تعبیرخواب خرما ، مال و آرزو است

تعبیر خواب خرما خوردن این است که در هر حرفه ای است در ان موفق می شود

تعبیر خواب خوردن و انداختن دانه این است که اگر از اهل علم است، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان است از خیانت دور خواهد بود

تعبیر خواب خوردن خرما میراث است

تعبیر خواب خرمای کال و نرسیده این است که از فرزندان ارث می یابد

تعبیر خواب در خانه خرمای خشک زیاد داشتن این است که با آدم اصیلی ازدواج می کنید

تعبیر خواب دیدن خانه خشک و سپس سبز شده این است که اگر بیمار است شفا می یابد

تعبیر خواب بریدن خرما این است که کسی از اهل خانه اش مریض می شود

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما خشک

تعبیر خواب خرما از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خرمای تازه داشتن سختی در کسب مال و نعمت است

تعبیر خواب خرما سود و شادی است که از بزرگتری می رسد

تعبیر خواب خرمای فراوان در خانه داشتن است

تعبیر خواب خرمای فراوان در خانه داشتن کسب مال از خاندان خود است

تعبیر خواب خرمای تازه و خشک خوردن ، افزایش ایمان و نظم در زندگی است

تعبیر خواب بریدن درخت خرما کار ناتمام است

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما و گردو

تعبیر خواب خرما از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خرما در دست داشتن گرفتن زن توانگر است

تعبیر خواب انگور سیاه از خرما گرفتن این است که از ادم منافق تعریف میشنوی

تعبیر خواب خرما به شرطی که غمگین باشی، شادمانی است

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما گرفتن

تعبیر خواب خرما از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خرما خیلی خوب است

تعبیر خواب خرما خوردن شادی و نشاط است

تعبیر خواب خرما دادن به کسی سود رساندن به او می باشد

تعبیر خواب خیرات کردن خرما سود فراوان است

تعبیر خواب خرما خوردن و هسته را روی زمین ریختن این است که سود بی دغدغه می کنید

تعبیر خواب داشتن درخت خرما در منزل زنی است که برایتان فرزندان صالح می آورد

تعبیر خواب خرما خریدن و خانه بردن افزایش روزی و معاش است

تعبیر خواب درخت خرما کاشتن این است که زنی خوش نیت و خوشرو و مهربان نصیبتان می شود

تعبیر خواب درخت خرما کاشتن برای جوانان آینده ای بسیار خوب است

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما دادن به مرده

تعبیر خواب خرما از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن خرما بر روی نخل ، ازدواجی مبارک است

تعبیر خواب خرما خوردن از بسته این است که دچار کمبود و پریشانی می شوید

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد. اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبیر خواب خرما گرفتن از مرده

محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب . مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود و بعضی از معبران گویند: اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد. اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از …
وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند و بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد. اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند. اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود. اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد. جابر مغربی گوید: اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود و بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود. اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم و دیدن بسر در خواب ، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است ودیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما , خرما در خواب دیدن

تعبير خواب خرما پخش كردن

حکایت: چنین گویند: مردی به نزد محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: فردا تو را بر در سرای سلطان چهل چوب زنند. روز دیگر وی را چهل چوب زدند. سال دیگر همین مرد به نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: چهل هزار درم سیم بیابی. مرد گفت: پارسال تعبیر این خواب را به گونه دیگر کردی، امسال به خلاف آن تاویل می کنی؟ گفت: پارسال درختان خشک بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دلیل که سیم و زر یابی. پس آن مرد یک هفته دیگر، آن چهل هزار درم سیم را یافت.

تعبیر خواب خرما | خرما در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

59 دیدگاه

 • حسین علی ژانویه 2017 در 15:50

  خرما درخواب. مال و خواسته است.

 • زهرا ژانویه 2017 در 15:50

  اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد.

 • دامون ژانویه 2017 در 15:50

  اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود

 • دامون ژانویه 2017 در 15:50

  اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد.

 • ترانه ژانویه 2017 در 15:51

  اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد.

 • قادر ژانویه 2017 در 15:51

  اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، چنانكه بار بسيار داشت، دليل كه با شخص اصيلي پيوسته كند

 • فاطمه ژانویه 2017 در 15:51

  . اگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.

 • غریبه ژانویه 2017 در 15:51

  اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد

 • دانیال ژانویه 2017 در 15:52

  اگر بيند خرما را ببريد، دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود

 • کاملیا ژانویه 2017 در 15:52

  ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند خرماي تازه داشت، دليل كه به قدر خرما نعمت و مال به سختي حاصل كند

 • کوروش ژانویه 2017 در 15:52

  خرما به خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري به وي رسد

 • کامران ژانویه 2017 در 15:52

  اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت، دليل كه به قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند.

 • کیوان ژانویه 2017 در 15:52

  اگر بيند خرماي تازه يا خشك همي خورد، دليل كه حلاوت ايمان بيابد و كارش به نظام شود.

 • کاوه ژانویه 2017 در 15:53

  اگر بيند خرما بن خشك مي بريد، دليل كه كاري كه در دست دارد ناتمام و بي نظام گردد.

 • جعفر ژانویه 2017 در 15:53

  جابر مغربي گويد: اگر بيند خرما بدست فراگرفت، دليل كه زني توانگر بخواهد و به قول ديگر مال يابد.

 • چلچله ژانویه 2017 در 15:53

  اگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت، دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود

 • پونه ژانویه 2017 در 15:53

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئيسي كريم و ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)، دليل دين پاك و مال حلال است وديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

 • پارسا ژانویه 2017 در 15:54

  چنين گويند: مردي به نزد محمدبن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم. گفت: فردا تو را بر در سراي سلطان چهل چوب زنند. روز ديگر وي را چهل چوب زدند. سال ديگر همين مرد به نزد محمد بن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم. گفت: چهل هزار درم سيم بيابي. مرد گفت: پارسال تعبير اين خواب را به گونه ديگر كردي، امسال به خلاف آن تاويل مي كني؟ گفت: پارسال درختان خشك بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دليل كه سيم و زر يابي. پس آن مرد يك هفته ديگر، آن چهل هزار درم سيم را يافت.

 • پرنیا ژانویه 2017 در 15:54

  دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد. اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

 • پریسا ژانویه 2017 در 15:54

  محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب . مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود و بعضی از معبران گویند: اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد. اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از … 
  وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند و بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد. اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند. اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود. اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد. جابر مغربی گوید: اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود و بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود. اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.

 • سما ژانویه 2017 در 15:54

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم و دیدن بسر در خواب ، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است ودیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود. حکایت: چنین گویند: مردی به نزد محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: فردا تو را بر در سرای سلطان چهل چوب زنند. روز دیگر وی را چهل چوب زدند. سال دیگر همین مرد به نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: چهل هزار درم سیم بیابی. مرد گفت: پارسال تعبیر این خواب را به گونه دیگر کردی، امسال به خلاف آن تاویل می کنی؟ گفت: پارسال درختان خشک بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دلیل که سیم و زر یابی. پس آن مرد یک هفته دیگر، آن چهل هزار درم سیم را یافت.

 • سوگند ژانویه 2017 در 15:55

  سلام ممنون از سایتتون من میخواستم بدونم تعبیر خواب دیدن هسته خرما یی که جوونه زده چیه ممنون میشم جواب بدید

 • شیما ژانویه 2017 در 15:55

  خواب خوردن خرما : شاد شدن در آینده و کسب موفقیت

 • شکوه ژانویه 2017 در 15:55

  دادن خرما به شخصی دیگر : سود رساندن به وی

 • شهاب ژانویه 2017 در 15:56

  خیرات خرما در خواب : رسیدن بهره ای زیاد و وسیع

 • شورانگیز ژانویه 2017 در 15:56

  دیدن خوردن خرما و انداختن هسته ها به زمین : سود بدون نگرانی و استرس خواهید داشت.

 • یگانه ژانویه 2017 در 15:56

  دیدن نخل خرما در منزل خود : همسری خواهید داشت که فرزندان نیک و صالح به دنیا می آورد.

 • شورانگیز ژانویه 2017 در 15:56

  خواب خرید خرما و بردن آن به خانه : گسترش در زندگی و معاش

 • قادر ژانویه 2017 در 15:56

  کاشتن نخل برای دختران و پسران جوان : مژده و نشانه ای است از آینده روشن

 • احمدعلی ژانویه 2017 در 15:57

  اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد.

  اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود

  بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود.

  اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.

 • رضا ژانویه 2017 در 15:57

  آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .

  ۲ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است .

 • ناشناس فوریه 2017 در 01:31

  درخواست خوردن خرمای خشک با چایی و دادن خرمای رسیده به کسی که دوستش داری چه معنایی دارد

 • بهار فوریه 2017 در 01:32

  درخواست خوردن خرمای خشک با چایی و دادن خرمای رسیده به کسی که دوستش داری چه معنایی دارد

 • بهار فوریه 2017 در 15:23

  من خواب دیدیم که از نخل خرما برای نامزدم خرما چیدم و او که عاشق خرما است خرماها را از دستم میگیرد

 • ناشناس فوریه 2017 در 15:23

  سلام اظهارعلاقه کردنتون به طرف مقابل موردقبول واقع شده وباعث محکم ترشدن عشقتون هست وخوبه

  • لطوفه آگوست 2017 در 07:30

   سلم من خواب دیدم خرما از درخت کندم چهارتا دادم به داداشم برنداشت دور انداختم…تعبیرش چیه؟

 • بهار فوریه 2017 در 15:24

  من ديشب خواب دبدم كه دارم حركات يوگارو انجام ميدم و يك انرژي بسيارزياد از طرف آسمان وارد بدن من مي شد من اين انرژي را مثل رود جاري و واضح رويت ميكردم از دريافت انرژي لذت ميبردم ولي يكباره بيدار شدم

 • بابک فوریه 2017 در 15:24

  پختن مربای خرما توسط شخص دیگر

 • قادر فوریه 2017 در 15:24

  من نزديك ساعت شش صبح روز 19 ربيع الاول خواب ديدم در يك مكان مقدسي هستم كه جمعيت زيادي ازدحام كرده اند و دو تا رطب از روي زمين برداشتم و داخل جيبم گذاشتم .لطف” تعبير خوابم رو توضيح دهيد. متشكرم

 • ناشناس فوریه 2017 در 15:24

  انشاله خبرخوبیه که باتوسل به امامزاده بهش میرسین ولی اگه نذری دارین نسبت به امامزاده اداکنید موفق باشین

 • سجاد فوریه 2017 در 15:24

  سلام من خواب دیدم دارم به دوستام خرما میدم.خرماشم تازه ودرشت بود.لطفا تعبیر خوابم رو بهم بگید.متشکرم .

 • سارا فوریه 2017 در 15:25

  سلام.من خواب دیدم که در یخچال رو باز کردم و تو یخچال یه بسته خرما زرد بود.لطفا تعبیرش رو بهم بگین

 • افسانه فوریه 2017 در 15:25

  من خواب دیدم که مادرم 2 تکه از خرماهای به هم چسبیده در یک ظرف گذاشته و به اعضای فامیل تعارف میکند که یکی از این تکه هارا من برداشتم و البته چند دانه از آن را به بقیه دادم.

 • سجاد فوریه 2017 در 15:25

  خواب دیدم پدرم از داخل مشمایی که در آن خرما بود به من خرما داد و گفت انرا بخور.تعبیرش چه میشود؟

 • ثریا فوریه 2017 در 15:25

  من دیشب خواب دیدم کسی که خیلی دوستش دارم بهم از داخل بسته ی خرما سه چهارتا خرما داد و من هسته همشو در آوردم و با ولع خوردم.رسیده و شیرین بود.

 • ثریا فوریه 2017 در 15:26

  تو خاب دیدم شوهرم یه قوطی خرما خریده و بسرم و خاهرم همه رو خوردن تموم شد . لطفا تعبیرش کنین

 • سارا فوریه 2017 در 15:26

  – اگر در خواب ببینی که داری خرمای تازه می خری تعبیرش چیست

 • بابک فوریه 2017 در 15:26

  خریدن خرمای تازه تعبیرش چیست

 • رحیم فوریه 2017 در 06:41

  من خواب دیدم دارم جای یک درخت نخل سوخته یک نهال نخل میکارم.

 • محمد جولای 2017 در 12:37

  سلام. خواب دیدم از یه دوستی چندتا خرما گرفتم.تعبیرش چیه؟؟؟

 • Shghygh سپتامبر 2017 در 10:31

  خواب دیدم ک کسی ب من میگف درخت نخل اگر داری بده تا بکاریم کنار سنگ قبر برادرم. گف ک یبار کاشتیم و خشک شده

 • ناشناس نوامبر 2017 در 10:52

  خواب دیدم در حرم امام رضا سفره ای پهن است در ان خرمای تازه وپنیر و نان است به من هم می گویند بخور

 • مهدي فوریه 2018 در 10:18

  با سلام.اگرشخصی خواب ببیند که خرما میفروشد و یا مقدار خرمایی دارد و مرده ای ازاو درخواست میکند ازهمان خرما برای اوتهیه کند وقتی خرما تهیه میشود میگوید انرا گران خریده ای و ان خرما راتحویل نمیگیرد به چه چیز تعبیر میشود؟

 • راشین آوریل 2018 در 12:32

  دیشب خواب دیدم یکی از اقوام که بیماری سختی داره و قادر به راه رفتن نیست و هوشیاری کاملی هم نداره کاملا شفا یافته و اومده خونه ی ما و خونه ما مهمونی هست ولی مهمونا نه غمگینن نه خوشحال از طرفی هم توی مجلس چندتا ظرف خرما و گردو هست بعد هم من با همون بیماری که گفتم میریم بیرون بعد از خواب بیدار شدم تعبیرش چی میشه؟؟؟

 • Mahin سپتامبر 2018 در 17:25

  سلام .خواب دیدم خارک زیاد داریم و قراره بفروشیم .خارک ها درشت بودن .

 • Mahin سپتامبر 2018 در 17:28

  سلام . خواب دیدم که خارک زیاد داریم و قراره بفروشیم .خارکها درشت و زیبا بودن .

 • ghoobanafsh سپتامبر 2018 در 19:04

  من خواب دیدم همسایمون یه سینی بزرگ خرما زرد داره ..بهم تعارف کرد گفت بخور ..منم دوتا برداشتم خوردم شیرین بودن ..تعبیرش چیه؟ممنون میشم بهم بگین

 • مجید دسامبر 2018 در 01:02

  سلام بعد از سوم فوت پدرم در خواب صدای پدرم خدا بیامورزم رو شنبدم که گفت دیگه جمع کنید خرما رو همه سیر سدن خواهشا تعبیر خوابمو بهم بگین هرکسی میدونه خیلی داغونم کرده

 • فاطمه نوامبر 2019 در 20:50

  خواب دیدم پسرعموم شیرینی زن گرفتنشو آورده بود من نخوردم برام یه بشقاب خرما آورد با چاییم بخورم یه خرمارو نصف کردم هستشو در آوردم نصفشو گذاشتم دهنش نصفه دیگشم خودم خوردم تعبیرش چی میشه هرچی گشتم نفهمیدم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.