تعبیر خواب خرمای نارس

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب خرما خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، تعبیر خواب خرمادليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند تعبیر خواب خرماخرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خوردن , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمای نارس

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خرمااگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد. اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد،تعبیر خواب خرما دليل كه اگر بيمار است شفا يابد. اگر بيند خرما را ببريدتعبیر خواب خرما، دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود.

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خوردن , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمای نارس

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

ابن سیرین می‌گوید:تعبیر خواب خرما تعبیر خواب خرما، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر خواب خرماتعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث خوشحالی و رسیدن سود و منفعت به تو می‌شودحضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن خرما، مال حلال بود،تعبیر خواب خرما از جهت رئيسي كريم و ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)، دليل تعبیر خواب خرمادين پاك و مال حلال است وديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خوردن , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمای نارس

درباره تعبیر خواب خرما بیشتر اطلاعات داشته باشید

بعضي از معبران گويند:تعبیر خواب خرما  اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد.تعبیر خواب خرما اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، چنانكه بار بسيار داشت

تعبیر خواب خرما

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.