تعبیر خواب زلزله و سیل

درباره تعبیر خواب زلزله از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب زلزله زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید …

تعبیر خواب چادرمشکی پاره

از تعبیر خواب چادر بخوانید تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که تعبیر خواب چادرچادر دارد رازداری …

تعبیر خواب روبوسی با مرده

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید تعبیر خواب مردهبرخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريمتعبیر خواب مرده. اگر …

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

تعبیر خواب خرما , تعبیر خواب خرما خوردن , تعبیر خواب خرما دادن , تعبیر خواب خرما خشک

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

تعبیر خواب خرما دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم و دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرتعبیر خواب خرماما)، دلیل دین پاک و مال حلال است ودیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهلتعبیر خواب خرما علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می بریتعبیر خواب خرماد. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید.

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه تعبیر خواب خرمامی برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد.

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیتتعبیر خواب خرما و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

تعبیر خواب خرما , تعبیر خواب خرما خوردن , تعبیر خواب خرما دادن , تعبیر خواب خرما خشک

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

محمدبن سيرين تعبیر خواب خرماگويد: خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمتعبیر خواب خرماش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد،

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

اگر بازرگان بود از خيانت دور بود و بعضي از معبران گويند: اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد. اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، چنانكه بار بسيار داشت، دليل كه با شخص اصيليتعبیر خواب خرما پيوسته كند به نكاح و از … 

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

تعبیر خواب خرما , تعبیر خواب خرما خوردن , تعبیر خواب خرما دادن , تعبیر خواب خرما خشک

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

وي منفعت يابد. اگر بيند آن خرما بنتعبیر خواب خرما خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد. اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد. اگر بيند خرما را ببريد، دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند خرماي تازه داشت، تعبیر خواب خرمادليل كه به قدر خرما نعمت و مال به سختي حاصل كند و بعضي از معبران گويند: خرما به خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري به وي رسد. اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت، دليل كه به قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند. اگر بيند خرماي تازه يا خشك همتعبیر خواب خرماي خورد، دليل كه حلاوت ايمان بيابد

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

و كارش به نظامتعبیر خواب خرما شود. اگر بيند خرما بن خشك مي بريد، دليل كه كارتعبیر خواب خرماي كه در دست دارد ناتمام و بي نظام گردد. جابر مغربي گويد: اگر بيند خرما بدست فراگرفت، دليل كه زني توانگر بخواهد و به قول ديگر مال يابد. اگر بيند از خرما انتعبیر خواب خرماگور سياه فرا گرفت،

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود و بعضي گويند: از مردي جاهل سخن مفيد شنود. اگر صاحب خواب غمگين شود، شادماتعبیر خواب خرمان شود و از غم فرج يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن خرما، مال حلال بود، از جتعبیر خواب خرماهت رئيسي كريم و ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)، دليل دين پاك و مال حلال است وديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

حكايت: چنين گويند: مردي به نزد محمدبن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم. گفت: فردا تو را بر در سراي سلطان چهل چوب زنند. روز ديگر وي را چهل چوب زدتعبیر خواب خرماند. سال ديگر همين مرد به نزد محمد بن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه بر در سراي سلطان چهل خرما بيافتم. گفت: چهل هزار درم سيم بيابي. مرد گفت: پارسال تعبير اين خواب را به گونه ديگر كردي، امسال به خلافتعبیر خواب خرما آن تاويل مي كني؟

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

گفت: پارسال درختان خشك بودند و خرما بر درخت نبتعبیر خواب خرماود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دليل كه سيم و زر يابي. پس آن مرد يك هفته ديگر، آن چهل هزار درم سيم را يافت.  

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 13 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.