تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده تعبیر خواب چاقو منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده …

تعبیر خواب سوسک بالدار

درباره تعبیر خواب سوسک از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب سوسکسوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير کهتعبیر خواب سوسک زحمت مي آفريند و …

تعبیر خواب گوشت مرغ

درباره تعبیر خواب گوشت چقدر می دانید تعبیر خواب گوشت دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی و …

از تعبیر خواب خرما بخوانید

تعبیر خواب خرمااگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، تعبیر خواب خرما اگر بازرگان بود از خیانت دور بودتعبیر خواب خرمااگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.

از تعبیر خواب خرما بخوانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

از تعبیر خواب خرما بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خرماخرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، تعبیر خواب خرمااگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، تعبیر خواب خرمااگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد

از تعبیر خواب خرما بخوانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

از تعبیر خواب خرما بخوانید

تعبیر خواب خرماديدن خرما در خواب بسيار نيکو است. اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد شادي به شما مي رسد. تعبیر خواب خرما بهره اي مي بريد. توفيقي حاصل مي کنيد. اگر ديديد خرما به کسي مي دهيد به او سود مي رسانيد. چنان چه در خواب ببينيد که تعبیر خواب خرما خرما خيرات مي کنيد بهره اي نصيب شما تعبیر خواب خرمامي شود که هم وسيع است و هم زياد.

از تعبیر خواب خرما بخوانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

از تعبیر خواب خرما بخوانید

تعبیر خواب خرما اگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد. اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، تعبیر خواب خرمادليل كه اگر بيمار است شفا يابد. اگر بيند خرما را ببريد، تعبیر خواب خرمادليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود.

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 15 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.