تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ | تعبیرخواب خرچنگ | tabire khab

تعبیر خواب خرچنگ,تعبیر خواب خرچنگ امام صادق,تعبیر خواب خرچنگ سیاه,تعبیر خواب خرچنگ سفید,تعبیر خواب خرچنگ زرد,تعبير خواب خرچنگ قرمز,تعبير خواب خرچنگ سياه,تعبیر خواب خرچنگ مرده,تعبیر خواب خرچنگ سبز,تعبير خواب خرچنگ سفيد,تعبیر خرچنگ سیاه در خواب

تعبیر خواب خرچنگ , تعبیر خواب خرچنگ امام صادق , تعبیر خواب خرچنگ سیاه

خواب خرچنگ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خرچنگ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خرچنگ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خرچنگ را مطالعه نمایید و متوجه شوید خرچنگ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خرچنگ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خرچنگ ، مردی پست و بدخوی است

تعبیر خواب گرفتن خرچنگ ، هم نشینی با مردی بدخوی است

تعبیر خواب کشتن خرچنگ ، جدا شدن از مردی بدخوی است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرچنگ ، به دست آوردن مال از شغلی پست است

تعبیر خواب خرچنگ از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن خرچنگ ، پیدا کردن دوستی سازگار است

تعبیر خواب خوردن خرچنگ ، به دست آوردن مال از کسی است

تعبیر خواب خرچنگ از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب خرچنگ ، گرفتاری و بدهکاری های خرد خرد است

تعبیر خواب خرچنگ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن خرچنگ ، بخشیده شدن ثروتی به شما است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرچنگ ، رفتن به راه اشتباه بر اثر ارتباط با افراد خوشگذران است

تعبیر خواب دیدن خرچنگ در آب ، فریب خوردن است

تعبیر خواب خرچنگ | خرچنگ در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 29 عدد

 • خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش را درست می کنید طرف دیگرش خراب می شود.

 • ابن سیرین می گوید که خرچنگ در خواب مردی است یا اصولا شخصی است بدگهر و دون همت و کینه توز و همان طور که از شکلش مشهود است چندین دست و پا دارد.

 • این دست و پای متعدد در خواب های ما بدهکاری خرد خرد است.

 • کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون پیروزی بر مشکلات تعبیر می شود.

 • اگر در خواب از خرچنگ نترسید بهتر از این است که بترسید.

 • اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ می خورید خوب است چون پول و مالی نصیب شما می شود که متعلق به دشمنی بد خواه است.

 • محمدبن سیرین گوید: خرچنگ درخواب ، مردی بدخوی دون همت و کینه دار بود.

 • اگر بیند که خرچنگی بگرفت، دلیل که با کسی بدخوی دون همت مصاحبت دارد و از وی اندک مایه منفعت حاصل کند.

 • اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت، دلیل که از صحبت مردی بدخوی دون همت جدا شود.

 • اگر بیند که گوشت خرچنگ می خورد، دلیل که او را به قدر آن ازجائی مال حاصل شود به سبب شغل دون.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند خرچنگی داشت، دلیل که دوستی یابد خوش طبع و سازگار که از آن نیکوئی یابد.

 • اگر بیند که گوشت خرچنگ میخورد، دلیل که به قدر آن از کسی مال حاصل کند.

 • محمد بن سیرین گوید:

  خرچنگ درخواب، مردی بدخوی دون همت و کینه دار بود. اگر بیند که خرچنگی بگرفت، دلیل که با کسی بدخوی دون همت مصاحبت دارد و از وی اندک مایه منفعت حاصل کند. اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت، دلیل که از صحبت مردی بدخوی دون همت جدا شود. اگر بیند که گوشت خرچنگ می خورد، دلیل که او را به قدر آن ازجائی مال حاصل شود به سبب شغل دون.

 • ابراهیم کرمانی گوید:

  اگر کسی بیند خرچنگی داشت، دلیل که دوستی یابد خوش طبع و سازگار که از آن نیکوئی یابد. اگر بیند که گوشت خرچنگ میخورد، دلیل که به قدر آن از کسی مال حاصل کند.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش را درست می کنید طرف دیگرش خراب می شود. ابن سیرین می گوید که خرچنگ در خواب مردی است یا اصولا شخصی است بدگهر و دون همت و کینه توز و همان طور که از شکلش مشهود است چندین دست و پا دارد. این دست و پای متعدد در خواب های ما بدهکاری خرد خرد است. کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون پیروزی بر مشکلات تعبیر می شود. اگر در خواب از خرچنگ نترسید بهتر از این است که بترسید. اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ می خورید خوب است چون پول و مالی نصیب شما می شود که متعلق به دشمنی بد خواه است.

 • دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد

 • اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانة آن است که در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد .

 • اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانة آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد .

 • اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانة آن است که زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت .

 • اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ خواهید خورد .

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرچنگ، مردی بداخلاق و پست و کوته‌فکر و کینه‌ای می‌باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرچنگ، مردی بداخلاق و پست و کوته‌فکر و کینه‌ای می‌باشد.

 • اگر در خواب ببینی خرچنگی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که با فردی که گفته شد، ارتباط و همنشینی خواهی داشت و از او مقداری سود و منفعت اندک بدست می‌آوری.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که خرچنگ داری، یـعـنـی دوست خوش‌طبع و سازگاری پیدا می‌کنی و به تو خوبی می‌کند.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت خرچنگ را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از شغل پست و کم ارزشی مال و اموالی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌

 • کرمانی نیز می‌گوید: به اندازه آن از کسی مال و اموال به دست می‌آوری.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خرچنگ را کشتی یا از خودت دور کردی، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با شخصی بداخلاق و پست و کوته‌فکر قطع می‌کنی .

 • نیش زدن خرچنگ درخواب

 • نیش زدن خرچنگ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.