تعبیر خواب جوجه مرغ ابن سیرین

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجهجوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشدتعبیر خواب جوجه. نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند.تعبیر خواب جوجه اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوندتعبیر خواب جوجه و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد.تعبیر خواب جوجه به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است.

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه اردک , تعبیر خواب جوجه کباب, تعبیر خواب جوجه مرغ

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجههر چه تعداد جوجه هائي که در خواب مي بينيد بيشتر باشد بهتر است. اگر کسي جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت مي کند. اگر تعدادي جوجه را به کسي بدهيد در امر خيري شما را شريک مي کند. ديدن جوجه در هر حال خوب است.تعبیر خواب جوجه حالت بد آن است که در خواب ببينيد جوجه هائي داريد و اين جوجه ها دچار آفت شده اند به اين معني که يا گربه ها آن ها را گرفته و يا کلاغ يکي را ربوده.تعبیر خواب جوجه اين خبر از ضرر و زيان است. جوجه بيمار ، بيماري است.تعبیر خواب جوجه جوجه اي که به خانه همسايه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.  

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه اردک , تعبیر خواب جوجه کباب, تعبیر خواب جوجه مرغ

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجهبعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است. اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکوة مال بدهد. تعبیر خواب جوجهاگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکوة مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود. ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب جوجه اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است، تعبیر خواب جوجهاگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود.

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه اردک , تعبیر خواب جوجه کباب, تعبیر خواب جوجه مرغ

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ  تعبیر خواب جوجه خواب جوجه هایی که تازه از تخم در آمده اند خستگی از مسئولیتهای بسیار است که سرانجام معلوم می شود تعبیر خواب جوجهپذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است .

۲ـ تعبیر خواب جوجهدیدن جوجه هایی که پر و بالی در آورده اند ، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازیدتعبیر خواب جوجه در کارهای خود موفقیت به دست می آورید .

تعبیر خواب جوجه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.