تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

تعبیر خواب چاقو مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي کساني که بيشتر حرف مي زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد. اگر در خواب ببينيد که چاقوئي از ديگري مي گيريد يا کسي به شما چاقو هديه مي کندتعبیر خواب چاقو گوياي اين است که کسي به شما کمک مي کند يا خودتان از ديگري کمک مي گيريد.

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

‫تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو , ‫تعبیر خواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب چاقو اگر کسی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند باکارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی تعبیر خواب چاقو بود و بعضی گویند تاویلش آن که غلام حبشی بخرد.

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

‫تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو , ‫تعبیر خواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

تعبیر خواب چاقو چاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد. چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و تعبیر خواب چاقو چنانچه ببينيد چاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

‫تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو , ‫تعبیر خواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب چاقو دیدن کارد در خواب بر شش وجه است.

اول: صحبت.

تعبیر خواب چاقو دوم: فرزند.

سوم: ظفروپیروزی.

چهارم: پناه و پشتیبان.

تعبیر خواب چاقو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.