تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه تعبیر خواب ضریح به تازي جاي امن و ايمني است. اگر بيند كه در حرم كعبه …

تعبیر خواب سفر به مشهد

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید تعبیر خواب سفر اگر کسی ببیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو و خوب …

تعبیر خواب کندوی عسل

درباره تعبیر خواب عسل اطلاعات بیشتری داشته باشید ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب عسل عسل در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها، تعبیر خواب عسل زيرا كه …

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

تعبیر خواب چاقو مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي کساني که بيشتر حرف مي زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد. اگر در خواب ببينيد که چاقوئي از ديگري مي گيريد يا کسي به شما چاقو هديه مي کندتعبیر خواب چاقو گوياي اين است که کسي به شما کمک مي کند يا خودتان از ديگري کمک مي گيريد.

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

‫تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو , ‫تعبیر خواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب چاقو اگر کسی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند باکارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی تعبیر خواب چاقو بود و بعضی گویند تاویلش آن که غلام حبشی بخرد.

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

‫تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو , ‫تعبیر خواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

تعبیر خواب چاقو چاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد. چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و تعبیر خواب چاقو چنانچه ببينيد چاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

‫تعبیر خواب چاقو خوردن , تعبیر خواب چاقو , ‫تعبیر خواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب چاقو دیدن کارد در خواب بر شش وجه است.

اول: صحبت.

تعبیر خواب چاقو دوم: فرزند.

سوم: ظفروپیروزی.

چهارم: پناه و پشتیبان.

تعبیر خواب چاقو

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 10 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.