تعبیر خواب هویج امام صادق

درباره تعبیر خواب هویج بدانید

محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب هویجدیدن هویج درخواب،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل كه غمی به وی رسد.

درباره تعبیر خواب هویج بدانید

‫تعبیر خواب هویج , ‫تعبیر خواب هویج زرد , ‫تعبیر خواب آب هویج , هویج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هویج بدانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب هویجدیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

تعبیر خواب هویجاگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، تعبیر خواب هویج نشانة آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند     فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .

درباره تعبیر خواب هویج بدانید

‫تعبیر خواب هویج , ‫تعبیر خواب هویج زرد , ‫تعبیر خواب آب هویج , هویج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هویج بدانید

 

تعبیر خواب هویجگفته شده است که دیدن و خوردن هویج در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است.

درباره تعبیر خواب هویج بدانید

‫تعبیر خواب هویج , ‫تعبیر خواب هویج زرد , ‫تعبیر خواب آب هویج , هویج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هویج بدانید

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: تعبیر خواب هویج دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود كه به گوشت پخته باشند.

تعبیر خواب هویج

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.