تعبیر خواب آجر چیدن - جسارت

تعبیر خواب آجر چیدن

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجرداشتن آجرهاي زياد نشان آن است که به کار و شغل و زندگي خود اعم از خانوادگي و اجتماعي و شغلي دلگرم و اميدوار مي شويد.تعبیر خواب آجر داشتن آجرهايي به دو رنگ سفيد و سرخ گوياي آن است تعبیر خواب آجرکه در کار خويش تلون و تشتت داريد اما اين ترديد به پيروزي مي انجامد.

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجر , تعبیر خواب آجر چیدن , تعبیر خواب دیوار آجری , تعبیر خواب دیدن آجر

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجرآجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشندتعبیر خواب آجر به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند. داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتتعبیر خواب آجرماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید. داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و سرخ گویایتعبیر خواب آجر آن است که در کار خویش تلون و تشتت دارید اما این تردید به پیروزی می انجامد

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجر , تعبیر خواب آجر چیدن , تعبیر خواب دیوار آجری , تعبیر خواب دیدن آجر

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجراگر خودتان آجرهايي را که داريد مي شکنيد به ويراني کار خويش اقدام مي کنيد. روي هم رفته ديدن آجر در خواب بد نيستتعبیر خواب آجر مگر اين که به صورت آوار روي سر شما بريزد که در چنين حالتي بهتر است تعبیر خواب آجردر جريان روزهاي آينده از برخوردهاي تند با ديگران دوري بجوييد.

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجر , تعبیر خواب آجر چیدن , تعبیر خواب دیوار آجری , تعبیر خواب دیدن آجر

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن آجر در خواب ،تعبیر خواب آجر دلالت بر عدم توافق در عشق و كار است .

۲ـتعبیر خواب آجر اگر خواب ببينيد مشغول درست كردن آجر هستيد ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهاي شما براي تعبیر خواب آجرجمع آوري ثروت به شكست خواهد انجاميد .

تعبیر خواب آجر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.