تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمهبرخي از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که مي تواند شوهرش را در زندگي به پيروزي هاي بزرگ برساندتعبیر خواب چکمه. جمعي ديگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هيبت مرد است و عاملي است که تعبیر خواب چکمهقدرت و شوکت مرد را تاکيد مي کند و جلوه مي دهد.

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمه قهوه ای , تعبیر خواب چکمه , تعبیر خواب چکمه مشکی , تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمهدیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی تعبیر خواب چکمهو سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد .

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمه قهوه ای , تعبیر خواب چکمه , تعبیر خواب چکمه مشکی , تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمهکفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. تعبیر خواب چکمهاگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردتعبیر خواب چکمهد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشیتعبیر خواب چکمه جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمه قهوه ای , تعبیر خواب چکمه , تعبیر خواب چکمه مشکی , تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

چکمه

تعبیر خواب چکمهچکمه نو : خبرهای خوشایند

خیلی تنگ : زندگی مشکل

چکمه مستعمل : کسی شما را آزار خواهد داد

تعبیر خواب چکمه خریدن چکمه : جاده در انتظار شماست

تعبیر خواب چکمه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.