تعبیر خواب تراشیدن ریش و سبیل

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب ریشريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است تعبیر خواب ریشكه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود تعبیر خواب ریشرا دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي تعبیر خواب ریشوي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند.

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریشنوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب. روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی تعبیر خواب ریشمرد تعبیر می شود ولی اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیستتعبیر خواب ریش. مثلا یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریشاگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر بیند ریش او سفید گشته استتعبیر خواب ریش، دلیل که آهستگی و بردباری او تعبیر خواب ریشزیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

بعضی از معبران گویند: تعبیر خواب ریش اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای بیندتعبیر خواب ریش که ریش پدرش بود. دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداختتعبیر خواب ریش، دلیل که مالش از دست برود.

تعبیر خواب ریش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.