تعبیر خواب روبوسی با مرده

درباره تعبیر خواب مرده چقدر می دانید تعبیر خواب مردهبرخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريمتعبیر خواب مرده. اگر …

تعبیر خواب خفاش سیاه

درباره تعبیر خواب خفاش بیشتر اطلاعات داشته باشید منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در …

تعبیر خواب ترسیدن از جن

درباره تعبیر خواب جن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید ابوهریره درباره تعبیر خواب جن می گوید : از رسول خدا (ص) مروی است تعبیر خواب جنکه دیدار پری در خواب، دولت و …

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب ریشريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است تعبیر خواب ریشكه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود تعبیر خواب ریشرا دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي تعبیر خواب ریشوي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند.

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریشنوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب. روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی تعبیر خواب ریشمرد تعبیر می شود ولی اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیستتعبیر خواب ریش. مثلا یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریشاگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر بیند ریش او سفید گشته استتعبیر خواب ریش، دلیل که آهستگی و بردباری او تعبیر خواب ریشزیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

بعضی از معبران گویند: تعبیر خواب ریش اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای بیندتعبیر خواب ریش که ریش پدرش بود. دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداختتعبیر خواب ریش، دلیل که مالش از دست برود.

تعبیر خواب ریش

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 5 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.