تعبیر خواب خفاش ابن سیرین

چقدر درباره تعبیر خواب خفاش می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل کهتعبیر خواب خفاش روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد

چقدر درباره تعبیر خواب خفاش می دانید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه, تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

چقدر درباره تعبیر خواب خفاش می دانید

لوک اويتنهاو مي گويد :
پرنده : ملاقاتي خوشايند
تعبیر خواب خفاشپرنده در حال پرواز : خبرهاي خوش
بدام انداختن پرنده : غم و غصه
تعبیر خواب خفاشتخم پرندگان : ارث
تعبیر خواب خفاشپرندگان در قفس : خبر رسيدن از سوي فرزندان
نشسته : سوگ

چقدر درباره تعبیر خواب خفاش می دانید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه, تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

چقدر درباره تعبیر خواب خفاش می دانید

تعبیر خواب خفاش  اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.تعبیر خواب خفاش اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردیدتعبیر خواب خفاش بهتر این است که آن ها را بکشید.

چقدر درباره تعبیر خواب خفاش می دانید

تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش در خانه, تعبیر خواب خفاش سفید , تعبیر خواب خفاش مرده

چقدر درباره تعبیر خواب خفاش می دانید

تعبیر خواب خفاش  ديدن خفاش در خواب نه فقط براي بيننده خواب بد است بل که روي زندگي اطرافيانش نيز اثر مي نهد. تعبیر خواب خفاشاگر در خواب ديديد که خفاش را کشتيد بر دشمن چيره مي شويد اما باقي گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است تعبیر خواب خفاشو لاشه خفاش خود گوياي مصيبت است.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.