تعبیر خواب درخت سیب ابن سیرین

درباره تعبیر خواب سیب بدانید

محمد بن سیرین گوید تعبیر خواب سیب  چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود.تعبیر خواب سیب  اگر بیند كه سیب سفید را به دو نیم كرد

درباره تعبیر خواب سیب بدانید

‫تعبیر خواب درخت سیب ‫, تعبیر خواب سیب , سیب در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب سیب سرخ

درباره تعبیر خواب سیب بدانید

تعبیر خواب سیب منفعتی از طرف پادشاه است و اگر سفید باشد سود از جهت بازرگانان است و اگر زرد و ترش مزه باشد دلالت بر رنج و بیماری دارد. اگر ببیند که سیب سفیدی را نصف کرد از شریک خود جدا می شود وتعبیر خواب سیب  اگر دید سیب قرمزی را از درخت کند و خورد صاحب دختری می شود

درباره تعبیر خواب سیب بدانید

‫تعبیر خواب درخت سیب ‫, تعبیر خواب سیب , سیب در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب سیب سرخ

درباره تعبیر خواب سیب بدانید

حضرت صادق (ع) می فرماید:تعبیر خواب سیب  تعبیر دیدن سیب در خواب بر هشت وجه است: 1- فرزند 2- منفعت 3- بیماری 4- کنیژ 5- مال و نعمت 6- فرمانروایی 7تعبیر خواب سیب – همت و اهتمام بیننده خواب 8- خبر غایب و حاضر

درباره تعبیر خواب سیب بدانید

‫تعبیر خواب درخت سیب ‫, تعبیر خواب سیب , سیب در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب سیب سرخ

درباره تعبیر خواب سیب بدانید

کرمانی می گوید:تعبیر خواب سیب  سیب در خواب خبری از شخص غایب یا کسی است که دور از اوست.و اگر سیب ترش باشد خبر ناخوشایندی می شنود و اگر تعبیر خواب سیب شیرین باشد خبر خوش به او می رسد.

تعبیر خواب سیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.