تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

بعضی از معبران سیب تعبیر خواب سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفیدتعبیر خواب سیب و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و تعبیر خواب سیبمنوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. تعبیر خواب سیببه هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب زمینی , تعبیر خواب سیب سبز , تعبیر خواب سیب قرمز

تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

محمدبن سیرین گوید: چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، تعبیر خواب سیبمنفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد،تعبیر خواب سیب دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود.

تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.تعبیر خواب سیب ابراهیم کرمانی گوید: سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود. حضرت دانیال گوید: سیب در خواب همت بیننده خواب بود تعبیر خواب سیب در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن تعبیر خواب سیب که خورده بود او را همت بود،

تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

در آن شغل که بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب سیب دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب زمینی , تعبیر خواب سیب سبز , تعبیر خواب سیب قرمز

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن سيب از خويشان خود شاد شود

تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

آنلي بيتون تعبیر خواب سیب مى‏گويد:
1ـ ديدن سيب قرمز به درختان سبز ، نشانة آن است كه براي بينندة خواب حوادث مطلوبي رخ خواهد داد .
2ـ اگر خواب ببينيد سيب كال يا كرم زده مي خوريد ، تعبیر خواب سیب تعابير خوبي به دنبال نخواهد داشت . اما اگر خواب ببينيد سيبي سالم را گاز مي زنيد ، دلالت بر آن دارد كه به اهدافي كه داشتيد ، به درستي آگاه شويد و بي هيچ ترديدي تعبیر خواب سیب به سمت اهداف خود گام برداريد .
3ـ اگر خواب ببينيد سيبي بر سر درخت رسيده است ، مانند هشداري است كه بيش از اندازه بلند پروازي مي كنيد .
4ـ اگر خواب ببينيد سيبها بر زمين افتاده اند ، نشانة آن است كه دوستان با چرب زباني تعبیر خواب سیب شما را فريب مي دهند

تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

5ـ اگر در خواب سيب كرم خورده ببينيد ، تعبیر خواب سیب نشانة آن است كه كوشش ها بيهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسيد

تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب زمینی , تعبیر خواب سیب سبز , تعبیر خواب سیب قرمز

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن  تعبیر خواب سیب سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر.

تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر دیدن سیب سرخ و سبز و خوردن سیب در خواب

اگر پادشاه، سيب به خواب بيند، تاويلش مملكت او بود. اگر بازرگان بيند، تجارت او بود تعبیر خواب سیب، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر اين قياس. اگر بيند كه سيب داشت و از او بخورد، دليل است كه به قدر آن كه خورده بود او را همت بود، در آن شغل كه بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سيب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بيماري. چهارم: كنيزك. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائي. هفتم: همت بيننده. هشتم: خير غايب و حاضر.  

تعبیر خواب سیب

14 comments

 1. همسرم تو خواب ميبينه در جاييه خيلي سيب قرمز هستش بر ميداره نصف ميكنه ميبينه كرم داره كرمارو ميريزه دور مي خوره زياد هم ميخوره

 2. همسرم تو خواب ميبينه در جاييه خيلي سيب قرمز هستش بر ميداره نصف ميكنه ميبينه كرم داره كرمارو ميريزه دور مي خوره زياد هم ميخوره

 3. سلام من خواب دیدم چند تا سیب درشت ورسیده پای درخت افتاده دوتاشو برمیداریم میزارم توکیفم یدونش رو که دو نیم شده بود رو میخورم تعبیرش چیه؟

 4. سلام من خواب دیدم که درخت سیب میکارم.همون موقع درخت سیبز بزرگ میشه ومیوه میده.تعبیرش چیه؟؟؟مرسی

 5. داود سید صالحی

  سلام دیشب خواب دیدم در شهرستان خوانسار در صحرای سبز وجشمه بزرگ که زادگاه اجدادم هست با پسرعمه وشوهرعمه ام نشسته بودیم که پسرعمهام شیب زردرسیده بزرگ داخل سفیدرا نصف کردوانداخت روی اب چشمه ورسیدطرف من ومن برداشتم یه سیب کوچک کامل هم اب چشمه اوردوبرنداشتم و همان سیب نصفه روخوردم فکرکنم چون شیرینی اش تاصبح مزه اش رو داشتم.بعد دوسه ورقه حکم امضاشده پسرعمه ام گذاشت روی زمین که برداشتم ووسطش کلی تریاک بسته بندی شده بود.ولی شوهرعمه ام حواسش بودنریم باغ استعمالش کنیم.خیره انشاءالله

 6. من در خواب دیدم سیب سرخ میخورم و به دو نفر دیگه سیب سرخ دادم و تشکر کردن رفتن

 7. در خواب دیدم که شخصی سیبی را می خورد و ته مانده آن را به من می دهد و می خورم.

 8. سلام من خواب دیدم با جمعی از دوستان به محلی رفتیم که ان جا پر از سیب سبز است من خیلی راحت میتونستم سیب ها را بچینم و بخورم ولی بقیه به سختی پیدا میکردن چه بسا اصلا سیبی که جلوی خودشانم بود نمیدیدن اونیم که پیدا میکردن کوچیک و نرسیده بود

 9. ههسایمو درخواب دیده درختت سیب قرمزی بامیوه داخل حیاط من است علتش چیست مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.