تعبیر خواب آپارتمان

تعبیر خواب آپارتمان | تعبیرخواب آپارتمان | tabire khab

تعبير خواب آپارتمان,تعبیر خواب خرید آپارتمان,تعبیر خواب گل آپارتمانی,تعبیر خواب خریدن آپارتمان,تعبیر خواب فروش آپارتمان,تعبیر خواب خرید خانه,تعبیر خواب خرید خانه بزرگ,تعبیر خواب خرید خانه قدیمی,تعبیر خواب خرید خانه نو,تعبير خواب خريد خانه بزرگ,تعبیر خواب خرید خانه توسط مرده,تعبير خواب خريد خانه جديد,تعبیر خواب خريد خانه,تعبير خواب خريد خانه قديمی

تعبير خواب آپارتمان , تعبیر خواب خرید آپارتمان , تعبیر خواب گل آپارتمانی

خواب آپارتمان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آپارتمان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آپارتمان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آپارتمان را مطالعه نمایید و متوجه شوید آپارتمان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آپارتمان از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب آپارتمان ، دوستان خوب داشتن است

تعبیر خواب آپارتمان زيبا ، احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد

تعبیر خواب آپارتمان کوچک ، تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود

تعبیر خواب آپارتمان اجاره کردن ، يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد

تعبیر خواب بازديد کردن آپارتمان ، تحولاتي خواهيد داشت

تعبیر خواب آپارتمان از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب در يك آپارتمان هستيد ، مراقب رقيب باشيد

تعبیر خواب مالك يك آپارتمان هستيد ، مشاجره در فاميل است

تعبیر خواب تنها در يك آپارتمان هستيد ، تنهايي و ناكامي است

تعبیر خواب با شخص ديگري در آپارتمان هستيد ، آسايش در عشق است

تعبیر خواب در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد ، به شما هداياي پرارزشي خواهند داد.

تعبیر خواب خواب آپارتمان يك شخص ديگر ، دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود.

تعبیر خواب آپارتمان | آپارتمان در خواب دیدن | تعبیر خواب

18 comments

 1. آپارتمان : دوستان خوب داشتن

 2. آپارتمان زيبا : احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد

 3. آپارتمان کوچک : تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود

 4. آپارتمان اجاره کردن : يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد

 5. بازديد کردن آپارتمان : تحولاتي خواهيد داشت

 6. در يك آپارتمان هستيد : مراقب رقيب باشيد

 7. مالك يك آپارتمان هستيد : مشاجره در فاميل

 8. تنها در يك آپارتمان هستيد : تنهايي و ناكامي

 9. با شخص ديگري در آپارتمان هستيد : آسايش در عشق

 10. در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد : به شما هداياي پرارزشي خواهند داد.

 11. خواب آپارتمان يك شخص ديگر: دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود.

 12. درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  در يك آپارتمان هستيد : مراقب رقيب باشيد

  مالك يك آپارتمان هستيد : مشاجره در فاميل

  تنها در يك آپارتمان هستيد : تنهايي و ناكامي

  با شخص ديگري در آپارتمان هستيد : آسايش در عشق

  در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد : به شما هداياي پرارزشي خواهند داد.

  خواب آپارتمان يك شخص ديگر: دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود

 13. لوک اويتنهاو مي گويد :

  آپارتمان : دوستان خوب داشتن
  آپارتمان زيبا : احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد
  آپارتمان کوچک : تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود
  آپارتمان اجاره کردن : يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد
  بازديد کردن آپارتمان : تحولاتي خواهيد داشت

 14. خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت

 15. . اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد.

 16. اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

 17. محمدبن سیرین گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست

 18. دلیل که از کسی او را مالی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.