گلچین زیباترین شعر در مورد رخش

گلچین زیباترین شعر در مورد رخش

شعر در مورد رخش شعر در مورد رخش , شعر در مورد رخشانه،شعر درباره رخشانه،شعر در مورد رخش،شعر درباره رخشانه،شعر در مورد رخشانه،شعر رخشان،شعر رسول رخشا،شعر در مورد رخش،شعر رستم و رخش،شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد تمشک

گلچین زیباترین شعر در مورد تمشک

شعر در مورد تمشک شعر در مورد تمشک ,شعری در مورد تمشک,شعر درباره تمشک,شعری درباره تمشک,شعر نو درباره تمشک,شعر تمشک,شعر نو تمشک,شعر با تمشک,شعر در مورد تمشک,شعر درباره تمشک,شعر برای تمشک,شعر از …

گلچین زیباترین شعر در مورد آذرخش

گلچین زیباترین شعر در مورد آذرخش

شعر در مورد آذرخش شعر در مورد آذرخش,شعر درباره آذرخش,شعر برای آذرخش,شعر در باره آذرخش,شعر با آذرخش,شعر درمورد آذرخش,شعر با کلمه آذرخش,شعر با کلمه ی آذرخش,شعری در مورد آذرخش,شعری درباره آذرخش,شعر درباره …

شعر در مورد اسم کوثر

شعر در مورد اسم کوثر ,شعر درباره اسم کوثر,شعر برای اسم کوثر,شعر در باره اسم کوثر,شعر با اسم کوثر,شعر درمورد اسم کوثر,شعر با کلمه کوثر,شعر با کلمه ی کوثر,شعری در مورد اسم کوثر,شعری درباره اسم کوثر,شعری برای اسم کوثر,شعر درباره ی اسم کوثر,شعر در مورد نام کوثر,شعر برای نام کوثر,شعر درباره نام کوثر,شعر با نام کوثر,شعر درمورد نام کوثر

شعر در مورد اسم کوثر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم کوثر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

زلف تو هندو نژاد لعل تو کوثر نهاد

هندوی آتش نشین کوثر آتش نشان

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد اسم کوثر

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

تشنه دیدار را کوثر بود موج سراب

با لقای دوست ما صائب ز کوثر قانعیم

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر درباره اسم کوثر

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شبی خواهم که پیغمبر ببینم

دمی با ساقی کوثر نشینم

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر برای اسم کوثر

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

بستان رخ تو روضه خلد

یاقوت لب تو کوثر دل

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در باره اسم کوثر

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

خاک قدم تو سرمه حور

لعل لبت آب کوثر چشم

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با اسم کوثر

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

وز دست عطیه بخش حیدر

سیراب کنش ز حوض کوثر

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر درمورد اسم کوثر

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

در سایه دوست چون بود جان

همچون ماهی میان کوثر

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با کلمه کوثر

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

بفشاند گل گلزار رخت

بر اشک خوش چون کوثر من

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر با کلمه ی کوثر

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

آنگاه نجوئی آب چاهی

هر گه که چشیدی آب کوثر

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعری در مورد اسم کوثر

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

صحراش منقش همه ماننده دیبا

آبش عسل صافی ماننده کوثر

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعری درباره اسم کوثر

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

بده کوثر لعلی سومنات

بخندان لبم را بآب حیات

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعری برای اسم کوثر

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

آنقدری بخش که لب تر کنیم

چاشنی شربت کوثر کنیم

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر درباره ی اسم کوثر

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

چشمه حیوان بسرابی که داد

شربت کوثر بحبابی که داد

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر در مورد نام کوثر

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

چشمه کوثر دهان را غنچه سازد از حباب

بر لب کوثر اگر با آن لب میگون رود

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر برای نام کوثر

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

فضل و جود و عدل ایزد خدمت کوثر کند

چون تو روز حشر مجلس بر لب کوثر کنی

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر درباره نام کوثر

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

هندوئی کز زیرکی و مقبلی رضوان صفت

گشته کوثر را حفیظ و کرده جنت را مقام

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با نام کوثر

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

ساقی کوثر که تا ساقی نگردد در بهشت

انبیا را ز آب کوثر تر نخواهد گشت کام

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر درمورد نام کوثر

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

با چشم تو یاد نرگس تر نکنم

بی لعل تو آرزوی کوثر نکنم

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر در مورد اسم کوثر

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

ما ز بهر سوز هجرانیم، کی یابیم

وصل دوزخ آشامان چگونه شربت کوثر خورند

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر درباره اسم کوثر

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

جایی که حدیث لب شیرین تو گویند

نادیده حدیث از لب کوثر چه کند کس؟

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر برای اسم کوثر

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

از لعلتان کوثر نمی، وز لفظتان گردون خمی

میلاد شادیها همی از روز دیدار شما

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر در باره اسم کوثر

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شرم غرور اعمال آبی نزد برویت

ای انفعال کوثر یک جبهه نم برون آ

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر با اسم کوثر

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

ای منت عرق ز جبینت بر آفتاب

ساغر زند مگر بچنین کوثر آفتاب

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر درمورد اسم کوثر

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

ساغر لب تشنگان عشق را کوثر کجاست

هر چه از موج زلالش دیده ئی خمیازه است

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با کلمه کوثر

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

فردا بخلد هم اگر این ما و من بجاست

ما را همین جبین عرقناک کوثر است

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر با کلمه ی کوثر

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

(بیدل) از افسردگان حیرتم تدبیر چیست

گر همه دریا کشیدم ساغر کوثر زدم

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعری در مورد اسم کوثر

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

گذشت خلقی ازین دشت بی نیاز

امید من از فسانه کوثر بکربلا ماندم

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعری درباره اسم کوثر

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

دوزخ زشرمساری کوثر شود جبینش

گر اینقدر بداند ما را که از که دوریم

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعری برای اسم کوثر

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

انفعال معصیت فردوس تعمیر است و بس

گر جبین دارد عرق اندیشه کوثر مکن

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر درباره ی اسم کوثر

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

انفعال آینه پاداش اعمال بسست

میکنم تا یاد عقبی میشود کوثر جبین

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر در مورد نام کوثر

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

زد عرق پیمانه حسنی ساغر اندر آینه

کرد طوفانها بهشت و کوثر اندر آینه

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر برای نام کوثر

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

تشنه سوخته در خواب ببیند

که همی به لب دجله و پیرامن کوثر گردد

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر درباره نام کوثر

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

تو هم از پای در آئی ناچار

آبت از کوثر و از زمزم نیست

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر با نام کوثر

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته کردگار چیست

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درمورد نام کوثر

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

بیا ای شیخ و از خمخانه ما

شرابی خور که در کوثر نباشد

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر در مورد اسم کوثر

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر درباره اسم کوثر

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت

گرد خط او چشمه کوثر بگرفت

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر برای اسم کوثر

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

آن زمان کز آتشین کوثر شدیم آلوده لب

عنبرین دستارچه از زلف دلبر ساختیم

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر در باره اسم کوثر

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

فیض هزار کوثر و زین ابر یک سرشک

برگ هزار طوبی و زین باغ یک گیا

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر با اسم کوثر

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

هر که از تف سموم بیابان ظلم جست

عدلش سقای برکه کوثر نکوتر است

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر درمورد اسم کوثر

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

هر کس که ثنات بر زبان راند

جز کوثر در دهان ندیده است

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر با کلمه کوثر

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

عرضگاه دشت موقف عرض جنات است از آنک

مصنع او کوثر و سقاش رضوان دیده اند

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر با کلمه ی کوثر

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

کاریز برده کوثر در حوض های ماهی

پیوند کرده طوبی با شاخ های عرعر

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعری در مورد اسم کوثر

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

کو تذوران بزم و کوثر جام

کز سمن زار بشکفد گل زار

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعری درباره اسم کوثر

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

ایوانش جنت را بدل، جام از کفش کوثر عمل

اصوات غلمان زین غزل ابیات غرا داشته

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعری برای اسم کوثر

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

لب های شاهان درگهش کوثر دم از خاک رهش

جنت به خاک درگهش روی تولا داشته

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر درباره ی اسم کوثر

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

آب حیات کز ظلماتش نشان دهند

آبیست پیش کوثر آتش نشان ما

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر در مورد نام کوثر

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

چو هندو سر زلفش آتش نشینی

چو کوثر لب لعلش آتش نشانی

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر برای نام کوثر

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

ای روضه رضوان ز سر کوی تو بابی

وی چشمه کوثر ز لب لعل تو آبی

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر درباره نام کوثر

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گوی

بنشین به بهشت با بهشتی رویی

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر با نام کوثر

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

چندان که نگاه می کنم هر سویی

در باغ روانست ز کوثر جویی

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر درمورد نام کوثر

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

هرگز نشان ز چشمه کوثر شنیده ای

کو را نشانی از دهن بی نشان توست

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر در مورد اسم کوثر

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش

ما را مقام بر سر این کوی خوشترست

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر درباره اسم کوثر

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

آب حیات در لب اینان به ظن من

کز لوله های چشمه کوثر مکیده اند

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر برای اسم کوثر

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

ای ز فیض خاطرت آب سخن کوثر ذهاب!

وی ز ابر همتت باغ امل طوبی نما!

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعر در باره اسم کوثر

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

سموم قهر تو آتش به آب دربندد

نسیم لطف تو کوثر زنار بگشاید

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر با اسم کوثر

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

چشمه نوش لبت بر لب کوثر خندان

آب چاه زنخت برچه زمزم طناز

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

شعر درمورد اسم کوثر

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

زاشتیاق خوض حوض روض کوثر مشربت

می شود ماه سما هر ماه بر شکل سمک

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

شعر با کلمه کوثر

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

جان همه جانها کوثر و تسنیم تست

نقل همه نقلها پسته و بادام تست

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

شعر با کلمه ی کوثر

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

چون سوخت مرا بر آتش دوزخ

وز آتش دوزخ آب کوثر زد

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

شعری در مورد اسم کوثر

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

بخال خلدنشینت که روز و شب چو بلال

گرفته است وطن بر لب چو کوثر تو

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شعری درباره اسم کوثر

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

گویند بهشت و حور و کوثر باشد

جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

شعری برای اسم کوثر

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

آب کوثر جلوه موج سرابی بیش نیست

در بیابان قیامت تشنه دیدار را

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شعر درباره ی اسم کوثر

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

سر مپیچ از بی دلی زنهار ازان بیدادگر

کان بهشتی روی سازد آب کوثر تیغ را

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

شعر در مورد نام کوثر

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

چشم بر جنت ندارم کز عقیق آبدار

کرد دلسرد آن بهشتی روی از کوثر مرا

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

شعر برای نام کوثر

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

از فروغ حسن، می گردد دل فولاد آب

آن بهشتی روی، کوثر می کند آیینه را

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

شعر درباره نام کوثر

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

چشمه کوثر نمی سازد دل ما را خنک

تشنه بوسی از آن لبهای میگونیم ما

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

شعر با نام کوثر

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

تشنه را موج ز کوثر نکند رو گردان

عاشق از خط نکند ترک، لب میگون را

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

شعر درمورد نام کوثر

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

توان به ساغر تبخاله آب کوثر خورد

بساز با جگر تشنه چون سراب اینجا

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر در مورد اسم کوثر

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

حاشا که گذارد کرم ساقی کوثر

در گلشن فردوس ملامتگر رز را

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر درباره اسم کوثر

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

تشنه دیدار را کوثر نسازد دل خنک

بلبلان را برنیارد از خمار گل گلاب

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعر برای اسم کوثر

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

زلال وصل تو یارب چه خاصیت دارد

کز آتش تو جهانی به کوثر افتاده است

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

شعر در باره اسم کوثر

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

باده هر جا که بود چشمه کوثر نقدست

هر کجا سرو قدی هست دو بالاست بهشت

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

شعر با اسم کوثر

شعر ولادت حضرت علی , شعر در مورد ولادت حضرت علی , شعر درباره ولادت حضرت علی , شعر در وصف ولادت حضرت علی

گر طالب فیض حق به صدقی حافظ

سر چشمه آن ز ساقی کوثر پرس

شعر در مورد اسم کوثر

آخرین بروز رسانی در : جمعه 22 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.