مصرف به لیمو

از به لیمو چقدر می دانید

به لیموبه‌لیمو نام یک گیاه دارویی معطر است که بوی خوشایند لیمو را دارد. درختچۀ این گیاه ۱٬۵ تا ۲ متر است که گاهی بیشتر هم می‌شود.به لیمو و دارای برگ‌های ساده سرنیزه‌ای به طول ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر با قاعده گره‌ای وبه لیمو عموماً به‌صورت دسته‌های سه تایی در هر گره است.

از به لیمو چقدر می دانید

به لیمو ، خواص به لیمو , چای به لیمو , به لیمو چیست

از به لیمو چقدر می دانید

به لیمواین گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش آن در آرژانتین، شیلی و پرو گزارش شده است وبه لیمو از آن جا به سایر نقاط جهان از جمله ایران به لیمورفته‌است و کشت می‌شود. در ایران اینبه لیمو گیاه در استان های شمالی و باغ ها کشت می شود.

از به لیمو چقدر می دانید

به لیمو ، خواص به لیمو , چای به لیمو , به لیمو چیست

از به لیمو چقدر می دانید

به لیموگل آذین انتهایی و بصورت خوشه‌های باریک، جام گل کوچک و به‌طور مشخص واجد دو لب،به لیمو ارغوانی رنگ پریده، میوه هستکی و دارای ۲۱ عدد بذر است. این گیاه بومی به لیموآمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش آن در آرژانتین، شیلی و پرو گزارش شده است و از آن جا به سایربه لیمو نقاط جهان از جمله ایران رفته‌است و به لیموکشت می‌شود. در ایران این گیاه در استان‌های شمالی و باغ‌ها کشت می‌شود.

از به لیمو چقدر می دانید

به لیمو ، خواص به لیمو , چای به لیمو , به لیمو چیست

از به لیمو چقدر می دانید

به لیمو برگ ها بخش دارویى این گیاه را تشکیل مى دهد و بویى شبیه به بوى لیمو دارد. برگ ها را در اواخر تابستان جمع آورى مى کنند.به لیمو پودر برگ گیاه به لیمو به رنگ سبز مات و داراى بوى معطر، طعم آن تند و کمى تلخ است. به لیمو، بومى آمریکاى جنوبى بوده و بهبه لیمو طور طبیعى رویش آن در شیلى، پرو و آرژانتین گزارش به لیموشده است.

به لیمو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.