تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا و همه چیزهای مرتبط با طلا در خواب

تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب طلاق,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب طلا خریدن,تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر,تعبیر خواب طلا و جواهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد,تعبیر خواب طلای شکسته,تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر,تعبیر خواب طلا برای زن باردار,تعبیر خواب طلاق گرفتن و ازدواج مجدد,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر,تعبير خواب طلاق گرفتن,تعبیر خواب طلاق دادن زن,تعبیر خواب طلاق دوست,تعبير خواب طلاق دادن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن از مرده,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن زن,تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن ابن سیرین,تعبیر خواب گردنبند طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب النگو طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب دستبند طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب سکه طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب گوشواره طلا هدیه گرفتن,تعبیر خواب خریدن طلا برای همسر,تعبیر خواب طلا فروش,تعبیر خواب گوشواره طلا خریدن,تعبیر خواب النگو طلا خریدن,تعبیر خواب النگوی طلا خریدن,تعبیر خواب انگشتر طلا خریدن,تعبیر خواب دستبند طلا خریدن,تعبیر خواب دیدن طلا خریدن,تعبیر خواب سکه طلا خریدن,تعبير خواب طلا و جواهرات,تعبير خواب طلا و جواهر,تعبیر خواب طلا و جواهرات,تعبیر خواب دیدن طلا و جواهر,تعبیر خواب طلا جواهر,تعبیر دیدن طلا و جواهر در خواب,تعبیر خواب دزدیدن طلا و جواهرات,تعبیر خواب دزدیدن طلا و جواهر,تعبير خواب پيدا كردن طلا و جواهرات,تعبیر خواب طلای شکسته شده,تعبیر خواب طلای شکسته درخواب,تعبیر خواب دیدن طلا شکسته,تعبیر خواب طلا شکسته,تعبیر خواب طلا شکسته شده,تعبیر خواب طلا شکستن,تعبیر خواب النگوی طلای شکسته,تعبیر خواب انگشتر طلای شکسته,تعبیر خواب گردنبند طلای شکسته,تعبیر خواب طلاق گرفتن شوهر از زن,تعبیر خواب طلاق دادن شوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و شوهر,تعبیر خواب طلاق دادن همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن از همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهرش,تعبیر خواب طلاق گرفتن همسر,تعبیر خواب طلا برای زن حامله,تعبیر خواب طلا زن باردار,تعبیر خواب گردنبند طلا برای زن حامله,تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن باردار,تعبیر خواب گردنبند طلا برای زن باردار,تعبیر خواب دستبند طلا برای زن باردار,تعبیر خواب دیدن طلا زن باردار

تعبیر خواب طلا از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب طلا برای مردان غرامت و غم و اندوه است و برای زنان خوب است

تعبیر خواب بافتن لباس از طلا یا هدیه گرفتن این لباس این است که مالش تباه می شود و یا باید خسارت دهد یا کسی از او خشمگین می شود

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا خریدن

تعبیر خواب طلا از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب گداختن طلا این است که بر روی زبان مردم می افتد

تعبیر خواب بردن طلای زیاد به منزل بدست آوردن مال بسیار است

تعبیر خواب خوردن طلا خرج کردن مال برای همسر است

تعبیر خواب طلا از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دیدن طلا این است که کارهای دنیا بر وفق مرادش می شود

Image result for ‫طلا‬‎

تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن

تعبیر خواب طلا از دید جابر مغربی

تعبیر خواب طلا برای مردان بد است و برای زنان خوب است

تعبیر خواب جمع بودن طلا در یک جا، بدست آوردن عزت و مکنت است

تعبیر خواب دیدن طلا به صورت سیم طلا ازدواج با دختر با اصل و نسب است

تعبیر خواب معامله و معاشرت با طلافروش این است که کارش به معاشرت با مردی دروغگو می افتد

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلای شکسته

تعبیر خواب طلا از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب طلا برای مردان رنج و سختی است

تعبیر خواب طلا برای زنان آرامش و راحتی است

تعبیر خواب پیدا کردن طلا زیان است به مقدار همان طلا از نظر حجمی

تعبیر خواب طلا در جیب و کیف داشتن صرر مالی است

تعبیر خواب پیدا کردن طلا دادن دیه و خسارت است

تعبیر خواب گرفتن سکه طلا رسیدن به ریاست است

تعبیر خواب گم کردن طلا بیماری است

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا گرفتن از مرده

تعبیر خواب طلا از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب طلا ،دوست داشتن چیزهای بی ارزش است

تعبیر خواب یافتن طلا این است که به شما ارث می رسد

تعبیر خواب جستجوی طلا در دل خاک این است که خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد

تعبیر خواب پرداختن چیزی با طلا این است که با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت

تعبیر خواب طلا را آب کردن این است که آسایش مادی بدست می آورید

تعبیر خواب دزدیدن طلا این است که خبرهای بد  به شما میرسد

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا فروشی

تعبیر خواب طلا گذاشتن بر روی خود این است که افزایش احتیاط ضرری ندارد

تعبیر خواب گم کردن طلا این است که به شما خیانت خواهد شد

تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن این است که از کاری شرمسار خواهید شد

تعبیر خواب اشیا طلایی این است که ظواهر فریبنده اند

تعبیر خواب طلا , تعبیرخواب طلا , طلا در خواب دیدن

تعبیر خواب طلا خریدن زن

تعبیر خواب طلا از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب معامله کردن طلا موفقیت در همه کارهاست

تعبیر خواب دختری که زیورآلات هدیه میگیرد این ایت که با مرد ثروتمندی ازدواج می کند

تعبیر خواب پیدا کردن طلا این است که افتخار و ثروت بدست می آورید

تعبیر خواب گم کردن طلا، از دست دادن بهترین فرصت زندگی است

تعبیر خواب پیدا کردن رگه ای از طلا رسیدن به شهرت پر دردسر است

تعبیر خواب تلاش برای کار کردن در معدن طلا، دفاع از حقوق دیگران است

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب النگو طلا , تعبیر خواب انگشتر طلا , طلا درخواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا بدانید

تعبیر خواب طلا اگر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه مي کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است.تعبیر خواب طلا اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.  

درباره تعبیر خواب طلا بدانید

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب النگو طلا , تعبیر خواب انگشتر طلا , طلا درخواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا بدانید

تعبیر خواب طلاديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي در خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن طلا ( نه به ارزش آن )تعبیر خواب طلامالش از بين مي رود و زيان مي بيند.

درباره تعبیر خواب طلا بدانید

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب النگو طلا , تعبیر خواب انگشتر طلا , طلا درخواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا بدانید

تعبیر خواب طلا نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کند که اگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر ببيندتعبیر خواب طلا طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد به او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است.

تعبیر خواب طلا

کامنت های تایید شده : 114 عدد

 • من یک خواب دیدم که یک انگشترطلادارم گلش دردستم میانداماحلقه اش بدست یک مردمیفتد

  • سلام من در خواب دیدم که طلا هارو از خودم جدا میکنم برای فروش و طلاهای قدیمی رو که از قبل داشتم آویزان میکنم لطف کنید پاسخ مگ رو بدهید

 • من خواب دیدم تمام طلاهایی که توخونه داشتم و جمع کردم یک جا تا یکیشو بفروشم مشکلم حل شه هر چقدر لابلای لوازمم و می گشتم طلای بیشتری پیدا می کردم تا اینکه یه گردنبند خیلی بزرگ و آویز پیدا کردم گفتم این ونمیفروشم چون خیلی زیباس ولی چون دو تاسرویس دیگه هم داشتم گفتم این و میدم به مادرم همین که این فکرو کردم یه دستبندخیلی بزرگ و زیبابه شکل پروانه پیدا کردم تمام طلا هایی که پیدامی کردم مال خودم بودولی توی کشو لایلباس جلوی آینه بود

  • سلام من خواب دیدم که با خواهرم داخل یه طلا فروشی هستیم و طلافروش هم یه خانم بود و خانم فروشنده بیشتر طلاهاشو میاورد جلو دستمون میذاشت و بهمون نشون میداد و قیمت شو با ماشین حساب به دست میاورد و بهمون میگفت و ما دقیقا انگار در شرایط فعلی بودیم و میدونستیم پول خرید طلا رو نداریم و من یهو یکی از خواستگارام اومد تو ذهنم که گفت من میتونم در حد ۷/۸میلیون طلا برات بخرم و من تو ذهنم مبلغ خرید طلاش خنده دار بود و مبلغ یکی از سرویس طلاهاشو پرسیدم به این هدف که بگم این پول برا خرید طلا کمه

 • پولاتو از شوهرت قائم میکنی خخخخختت

  • خواب دیدم شوهرم انگشتر طلا بهم هدیه داده

 • پولاتو از شوهرت قائم میکنی خخخخخخ

 • من دوشب پشت سرهم خواب طلادیدم.اولیش این بودکه خواب دیدم داداشم که مجرده دوتاانگشترطلاسفیدخیلی زیبای مرازنگین هریده می گفت برای خودم ونامزدم خریدم من انداخته بودم دستم خوشم میومد.شب بعدخواب دیدم همسرم برام کلی طلاخریده ولی همشون یکی یکی میشکستت

  • غم و اندوه فراوان

  • خوب گفته ک باس زنا خوبه شوهر خوب پولدار گیرت میاد .خاب دیدین زکر خدا را بگین و اینکه خدایا ب تو ایمان دارم و همه چیزم را ب تو میسپارم و همه چیز دست توس و ب فال خوب بگیرین خوب میشه کلا خاب ب فکر خودت بستگی داره ک خوب شه یا بد

 • خواب دیدم مادرشوهرم یه انگشتر و یه گردنبند خیلی بزرگ به عنوان هدیه به من داد با کلی گوشت مرغ و میوه. تعبیرش چیه؟

  • من خواب دیدم که به نامزادم طلا میگیرم.
   منتظر جواب

  • من خواب دیدم از روی خاک دارم طلا بر میدارم

 • خواب دیدم مادرشوهرم برای عیدی یه گردنبند و یه انگشتر خیلی بزرگ طلا با کلی میوه و گوشت بهم هدیه داد.

  • مهریتو میده طلاقت میده

 • خواب دیدم شوهرم منو برده طلافروشی داره برام ی دستبند طلادسفارش میده که ب عنوان هدیه بهم بده تعبییرش چیه؟

 • خواب دیدم شوهرم منو برده طلافروشی داره برام ی دستبند طلادسفارش میده که ب عنوان هدیه بهم بده تعبییرش چیه؟

  • سلام میشه بگید تعبیر خوابی که ببینی از خاک مجسمه طلا پیدا کردی چیه

  • اوا

 • سلام، من خواب دیدم تمام طلاهام حتی سکه های که داشتم در دریا افتاده و گم شده تعبیرش چیه. متشکرم

  • سر در گم گیشوی و ضرر مالی میکنی ونشانه ی بدبختی است

 • سلام، من خواب دیدم همه طلاهام یکجا در دریا افتاده و گم شده تعبیرش چیه؟
  متشکرم

 • خواب دیدم همه طلاهام افتاده و دریا. گم شده تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم عروسیمه مادربزرگم که ادم بانفوذی بود به من جند سرویس طلا و النگو داد و به شوهرم لباس زردی و ساعت بعد رفتم خرید جایی جاشون گذاشتم ولی یرگشتم و برشون داشتم تعبیرش چی میشه ممنون

  • لباس زرد بیماریه

   • سلام من خواب دیدم که اززیردریا همسرم طلاپیداکرده وبرام آوره اما من دارم میگم این طلاها دوزدی هستن اما خودم هم به دستم میندازم

 • سلام من خواب دیدم که در خاک مجسمه طلا پیدا کردم تعبیر چی میشه

 • من خواب دیدم توی خیابان داشتنم میرفتم یه انگشتر اویز گردنبند پیدا کردم سریع برداشتم یه اویز دیگه هم بود که یه مردن برداشت بعد بحث کردن که مال فلانی اینا بعدش مرده بهم گفت که این دوتا قسمت تو بوده ما خودت

  • سلام من خواب دیدم بابام چند تا النگو بهم داد گفت که اینارو از پولهای خوده من خریده النگوها باهم فرق میکردن منم پشیمون شده بودم که این النگو هارو خریده بودم

 • خواب دیدم جاریم گفت گوشواره هاتوبمن قرض بده برم عروسی منم دوجفت گوشواره دارم ک هموناروانداختم توی گوشش.تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم طلای که قبلافروختم وبه یکی دادم اونم آورده یه طلای دیگه به جای اون بهم میده منم میگم اون طلای من نیست میگه دادم به خواهرم بعدش من هرچقدرمیخوام به خواهرش زنگ بزنم نمی تونم

  • تعبیرنداره

 • خواب دیدم یه گردنبندی که قبلافروختهام رودادم به زنداداشم امانت اونم یه گردنبنددیگه آوره میگه اینه بعدمن میگم این نیست اون میگه دادم خواهرم بعدمن هرچی میخوام بخواهرش زنگ بزنم نمی تون

 • خواب دیدم گردنبندی که قبلافروختمودادم زنداداشم اونم آورده یه گردنبن دیگه بهم میده میگه اینم گردنبندت منم میگم این نیست گردنبندم میگه دادم خواهرم بعدمن هرچی میخوام به خواهرش زنگ بزنم نمی تونم

 • من مجردم خواب ديدم بابام برام طلا خريده براي عروسيم ميشه تعبير كنيد

 • سلام من خواب دیدم که داریم میریم بیرون خواهرم و نامزدش جلوترن که یکباره پلاستیک طلاهاش پاره میشه و میفته زمین و میشکنن طلاها خیلی زیاد بودن بعد من میرم نزدیکشون مواظب طلاهام ک کسی میخاد ازم دزدی کنه طلاها رو میگیره میندازه داخل پلاستیک و میخاد ببره من مچشو میگیرم و طلاها رو پس میگیرم تا تیکه اخر طلا از رو خاک پیدا میکنم و میبریم طلا فروشی و اونا رو آب میکنه سفارش میدیم ک چجور مدل هایی بزنن تعبیرشو لطفا بگین؟

 • من خواب دیدم داشتم توی یه کوچه با عجله میدوییدم یهو گردنبندم افتاد زنجیرش پاره شد گوشواره و انگشترمم افتاد داشتم از رو زمین برشون میداشتم یهو یکی از پسرای هم بازی بچگیم اومد کمکم کرد تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم با خواهرم میریم طلا بخریم بعد من از طلا فروشی یه گردن بند یه جفت گوشواره با ساعت برمیدارم با خودم میبرم خونه باز بعد ظهر میرم شهر یادم میاد من اینا رو بدونم اجازه اوردم میبرم میدم به طلا فروشیه ممنون تعبیرش چی میشع

 • خواب دیدم با خواهرم میرم شهر طلا بخرم ولی تو طلا فروشی یه گردن بند و یه جفت گوشواره و یه ساعت بر میدارم باز بعد ظهر میرم شهر یه اقایی میگه شما تو کلافه همتون یه چیزی دارین وقتی نگاه میکنم تا این طلا ها هست میگم به خواهرم اینا مال طلا فروشیه ببریم بدیم پس تعبیرش چیه ممنون

 • سلام.من خواب دیدم مقداری سکه و زیور آلات طلا پیدا کردم که به نظرم زیر خاکی می اومد..

  • من خواب دیدم که زنجیر و پلاکم بردم طلا فروسی میگم ببین چقدر درمیاره بعد از یه زنجیر پلاک خیلی سنگین خوشم میاد به طلا فروش میگم اینو قصتی بده با یه انگشتر طلا فروش میگه زنجیر پلاکتو بدی اینو میخری منم میگم نه هر چقدر میگردم طلتی خودمو پیدا نمیکنم

 • خواب دیدم منو دخترم یه سرویس طلا داره میخواد بفروشه ولی بدلیله طلا فروش میگه

  • پاسخ

 • من خواب دیدم دختدم سرویس طلا داره میخواد بفروشه میبریم طلا فروشی میگن بدله

 • خواب دیدم دختر یه سردیس طلا میخواد بفروشه میبریم طلافروشی میکن بدله

 • سلام من خواب دیدم عروسیم هس پدر شوهرم یه تاج طلا برام خریده بود بردم طلا فروشی عوضش کنم طلا فروشی قبول نکرد من تاج رو میگذاشتم رو سرم ولی دوسش نداشتم خیلی هم بزرگ وسنگین بود تعبیرش چی میشه؟؟؟

 • خواب دیدم که یکی از النگوهای که پوشیدم شکسته .وبه شوهرم میگم شکته نگاه کن فکر کنم بشه که جوش بزنیم .ولی دوتیکه شده بود یه تیکه کوچیک گمشده بوده ازش

 • خواب دیدم که یکی از النگوهای که پوشیدم شکسته .وبه شوهرم میگم شکسته نگاه کن فکر کنم بشه که جوش بزنیم .ولی سه.تیکه شده بود یه تیکه کوچیک گمشده بوده ازش

 • سلام خواب دیدم یه گردنبدی داشتم که اونو گم کرده بودم بعد پیداش کردم کنارش یه گردنبند دیگه بود

 • خواب دیدم انگشتر خریدم ولی کوچیکه …

 • خواب دیدم انگشتر خریدم کوچیکه….

 • خواب دیدم انگشتر خریدم کوچیکه…

 • سلام،خواب دیدم یکی از بستگان ک ثروتمنده یه سرویس زیبای ظریف گردنبند و گوشواره ب من و دوتا از خانمهای فامیل هدیه داده.خیلی متعجب و خوشحال شدم.
  تعبیرش چیست?

 • سلام من خواب دیدم الگوهایی در دستم شکست من دختر متاهل هستم

 • خانومم ۶تاالنگوی طلا داره خواب دیدم یکیش گم شده تعبیرش چیه؟؟ مرسی

 • سلام خسته نباشید. مادر من خواب دیده ک بقیه گوشواره طلا های کوچک بهش میدادن و اون تو گوش من مینداخته. تعبیرش چیه باتشکر

 • خواب دیدم یکی از دوستانم نامزد کرده ونامزدش طلاهاس سفید زیاد برایش اورده ومن میگفتم کاش یکیشو بمن بده .تعبیرش چی هستش .ممنونم

 • خواب دیدم یکی از دوستانم نامزد کرده ونامزدش طلاهاس سفید زیاد برایش اورده ومن میگفتم کاش یکیشو بمن بده .تعبیرش چی هستش .ممنونم

 • سلام من تو خواب دیدم که تو دریا کلی سکه طلا هست و من میخوام بگیرم ولی نمیخوامم دورو بریام بفهمن که بیدار شدم تعبیرش چی میشه سپاس از شما

 • سلام.من خواب دیدم سرعقدم مادرشوهرم بهم النگو زیاد داد تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم مردی که دوسش دارم طلای فراوانی آورده و بهم میگه یکیشو انتخاب کنم که برای فرزند پسرش از یه خانم دیگس،و من پلاک طلارو انتخاب میکنم و یه نیم ست دخترونه با مروارید گلبه ای رنگ بهم میده و میگه اینو نگه دار برای دخترمونه،و یه پلاک طلا هم من برای خودم انتخاب کردم که عکس یه زن و مرد روش بود،یعنی چی تعبیرش،ممنونم از لطفتون

 • س

 • خواب دیدم النگوهام ت دستم شکسته شده همه یجا شکستن

 • سلام خواب دیدم همه النگوهام یهو یجا شکستن بد من همون لخظه جلویه مسجد بدم پیش کسی بودم ک ازش بدم میاد ت خوابم باهاش حرف میزدم تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم مامانم تعداد زیادی النگوی باریک دستمم کردو دو تا النگویی که دستم بود رو بیرون اوردو شکست واونو کاملا صاف کرد ودادش دستم لطف کنید تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • پریساجون طرف دوس داره باهات اشتی کنه

 • سلام من خواب دیدم مامانم تعداد زیادی النگوی باریک دستمم کردو دو تا النگویی که دستم بود رو بیرون اوردو شکست واونو کاملا صاف کرد ودادش دستم لطف کنید تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • سلام ببخشید من دختر مجرد هستم خواب دیدم که خواستگارم برام سه تا النگو آورده بود دستم انداختن دوباره درآوردن تعبیرش چیه

 • خواب دیدم مامانم تعداد زیادی النگو باریک دستم کرد بعد دوتا النگویی که دستم بود رو بیرون اورد شکست واونو کاملا صاف مرد ودستم داد تعبیرش چیست ممنون

 • دیدن النگوی طلا دردست مادرم که به رحمت خدا رفته

 • سلام خواب دیدم زنی زنجیر طلا بر گردن کودک یک ساله من بست یاغوت هم بود تو زنجیر

 • من خواب دیدم گردن بند بدل خودمو درنیاوردم و یه گردنبند طلا به کنارش اضافه کردم..تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم کسی گردنبد وانگشتر خیلی باارزشی بهم دا وبرایش امانت نگه دارم

 • من خاب دیدم در طلا فروشی هستم و طلا فروش اسرار دارد به من و مادرم طلا بفروشد بیشتر یه یه تو طلا در چشم امد یه مچ بند بزرگ بور که از ارنج تا روی انگشتانم می امدر حالت دست رو داشت ولی من چیزی نخریدم و بیرون امدم

 • دیشب خواب دیدم یه خانمی بود نفهمیدم کی بود ولی شناس بود از صندوقش طلا های زیادی در میاورد به من میداد همه چیز بود گردنبد های خیلی بزرگ انگشتر های نگین دار میگفت بیا چون دوست دارم اینارو بهت میدم تو خونه مون هم مهمونای زیادی داشتیم که قرار بود خونه مون بمونن همه چمدوناشونو اوورده بودن البته فامیلای شوهرم بودن

  • طلا هدیه گرفتن قطعا یا فرزند است و یا همسر
   به شرایط خودتون نگاه کنید اگه مجردین ازدواج می کنید اگه متاهلید بچه دار میشید و اگه سن شما بالاست باتوجه به شرایط شما فرزندتان یا ازدواج می کند و یا فرزندتان صاحب فرزند می شود.در هرصورت بسیار مبارک است. من این خواب را بارها دیده ام

 • سلام من دیشب خواب دیدم مادرم که مرده یه گردنبند خیلی بزرگ وخوشکل گردنش لطفا تعبیرش کنید

 • سلام من خواب دیدم پدرمه یه دستبند بهم هدیه داد

 • سلام من خواب دیدم پدرم یه دستبند بهم هدیه داد

 • سلام
  خواهشا تعبیر شو درست بگین برام مهمه
  خواب دیدم ک خواهرم النگو خریده من اول تو ویترین مغازه با مادرم دیدیم بعدش تو دستش .ک دیدم خواهرم طلافروشی داره همسرش(تو خواب اینجوری دیدم شغل شون) و خواهرم اونجا وایساده و کارارو جابجا میکنه منم داشتم قبضارو نگا میکردم ک لموم اومد تولدم بود بمن پول داد و رفت .

 • من خواب دیدم دوست پسرم اود خونه ما اسرار کرد گفت این لباسه عروسی بپوش بامن بیا مسگفت من با پدرت حرف زدم بیا عروشی کنسم وختس لباس عروسی پوشیدم دیدم زشت بود وختی رفتم به آینه نگا کنم دیدم سورتم سیاه شده لبم کبود
  رفتیم هوتیل، فکر کردم و بهش گفتم میرم خونه با پدرم حرف بزنم نزاشتم چیزی بینمون رخ بده
  من فارسی خوب بلاد نیشم عراق زندگی میکنم
  ممنون

 • خواب دیدم که یه نفرطلاخریده ومنم حلقه وگوشواره هاش وگردنبندوانداختم ومیگم اگه ارزون باشه منم بخرم

 • من نامزد هستم و خواب دیدم خواهرم با پول طلاهایی که قرار است با آن طلا بخرم طلا برایم خریده

 • من خواب دیدم میخوام طلاهامو بفروشم تعبییرش چیه؟؟??

 • سلام خواب دیدم تعدادی سکه طلا قدیمی دارم که بر روی بعضی از آنها نام قرآن مجید نوشته شده بود و من تعدادی از آنها را هدیه دادم به اقوام خودم و به آنها سفارش میکردم که این سکه ها مربوط به دوران حضرت علی هست

 • سلام خواب دیدم تعدادی سکه طلا قدیمی دارم که بر روی بعضی از آنها نام قرآن مجید نوشته شده بود و من تعدادی از آنها را هدیه دادم به اقوام نزدیک و به آنها سفارش میکردم که این سکه ها مربوط به دوران حضرت علی هست.

 • سلام امیدوار بودم وقتی این خوابو میبینم جوری نشانه ای باشه برای رسیدن به خواسته هام ولی از تعبیرایی ک خوندم ناامیدی اومد سراغم من صبح تقریبا ساعت شش خواب دیدم پر از طلاو جواهرم یعنی زیاد دارم بعدش مردی ک من مدتهاست پنهانی دوستش داشتم اومد خونمون و از دستیندم خوشش اومد منم چون دوسش داشتم بی برو برگرد بهش امانت دادم اما به شرطی ک وقتی دستبندو برگردوند خودش شخصا به دستم ببنده دستبند از دستم باز کرد بعده باز کردنش یه دستبند خوشگلو بزرگ بود من خیلی به اون مرد علاقه دارم حتی وقتی به خوابام میاد به امیده تعبیر خوشحال کننده تعابیرشو میخونم اما بعد ناامیدتر از همیشه میشم

 • سلام امیدوار بودم وقتی این خوابو میبینم جوری نشانه ای باشه برای رسیدن به خواسته هام ولی از تعبیرایی ک خوندم ناامیدی اومد سراغم من صبح تقریبا ساعت شش خواب دیدم پر از طلاو جواهرم یعنی زیاد دارم بعدش مردی ک من مدتهاست پنهانی دوستش داشتم اومد خونمون و از دستیندم خوشش اومد منم چون دوسش داشتم بی برو برگرد بهش امانت دادم اما به شرطی ک وقتی دستبندو برگردوند خودش شخصا به دستم ببنده دستبند از دستم باز کرد بعده باز کردنش یه دستبند خوشگلو بزرگ بود من خیلی به اون مرد علاقه دارم حتی وقتی به خوابام میاد به امیده تعبیر خوشحال کننده تعابیرشو میخونم اما بعد ناامیدتر از همیشه میشم

 • خواب دیدم همسر سابقم که الان چند ماهیه از هم جدا شدیم از تو کیفش یه گردنبند آویز بزرگ طلا با مهره های مشکی در آورد که ماله زنیه که تو دوره ی زندگی با من برای اون یکی زنش خریده بوده و من از اون زن بی خبر بودم و من میخواستم با حسادت و لج زیاد اون گردنبند و ازش بگیرم ولی اون میگفت این ماله کسیه واست یکی دیگشو میخردم و من خیلی ناراحت بودم میخواستم ببینم تعبیرش چیه مرسی

 • سلام.من خواب دیدم النگوهامو پدربزرگموپدرم ازدستم در اوردن برای اینکه بفروشن یا بدن بیانه پیش کسی ک پول جور کنن خالم عمل کنه.ی حلقه هم تودستم بود اونم میخاستن بیرونش بیارن دستموهی قایم میکردم اخرم بیرونش اوردن

 • سلام من خواب دیدم گردنبند خودم که طلا هست تو گردنمه بعد رفتم طلا فروشی که زنجیرشو عوض کنم این خواب تعبیرش چیه

 • من مادرم فوت کرده خواب دیدم۲۳تا النگو ار دستش بهم داد گفت قایم کن من بهش میگفتم تو ک اینارو فروخته بودی چحور دستته گفت بگیر بزار گاوصندوق گرفتم و ی کلمم بهم گفت اگ کسی بهت بدی کرده ببخش و ارخواب پریدم تعبیرش چیه؟

 • من مادرم فوت کرده خواب دیدم۲۳تا النگو ار دستش بهم داد گفت قایم کن من بهش میگفتم تو ک اینارو فروخته بودی چحور دستته گفت بگیر بزار گاوصندوق گرفتم و ی کلمم بهم گفت اگ کسی بهت بدی کرده ببخش و ارخواب پریدم تعبیرش چیه؟

  • اگر روح کسی که از دنیا رفته چیزی به ادم بده تعبیرش خوبه
   اما اگه چیزی از ادم بگیره شخصی میمیره.
   احتمالا از کسی دلخوری و اون شخص تو برزخ دچار مشکله و مادرت ضامن اون شخص شده.و دریافت طلا از مادرت تعبیر متولد شدن بچه ای یا اتفاق خوبی برای خانوادت بیوفته.

 • سلام من خواب دیدم مادر شوهرم برایم یک پیشنی بند مثل پیشنی بند هندی ها برام خریده خیلی قشنگ و سنگین و گرونت تو خواب تعجب کرده بودم که مادر شوهرم چقدر منو دوست داره که همچین چیزی برام گرفته

 • سلام ببخشید من خواب دیدم که خالم سوغاتی از کویت برام طلا خیلی اورده خواستم تعبیرش بدونم خوبه بابد چون خودم طلا ندارم وخیلی دوست دارم طلا داشته باشم .اماهروقت خواب خالم میبینم پشت سرش برام سوغات زیادمیفرسته البته خوابش همیشه خوبه که خوببرام میات

 • سلام من خواب مامان بزرگم رو دیدم که داره طلا میخره لباسش هم خوب نبود
  تقریبا 4 ماه پیش فوت کرده

 • سلام دو شب خواب میبینم الهام خیلی زیاده ک از سر و گر دوم داره میرفته و من دارم جکسون میکنم هر دو شب عین همان طلاها مثلا همون گوشواره همون دستبند و اینکه اونقدر زیاد ک نمیدونم کجا بزارم.

 • سلام .خواب دیدم طلای نچندان با ارزشی که دوستم بهم داده بود تا برایش بفروشم ،یه طلا فروش از سر سهل انگاری و ندانم کاری طلا تبدیل به یک چیز دیگر کرد…چیزی شبیه کارتهای اعتباری..بعد از این کار من در حضور دیگر مشتریان او دارم خودم رو به آب و آتیش میزنم که باید کارت به همون طلای قبل تبدیل شود…
  محبت میکنید برام تعبیرش بکنید

 • سلام .خواب دیدم طلای نچندان با ارزشی که دوستم بهم داده بود تا برایش بفروشم ،یه طلا فروش از سر سهل انگاری و ندانم کاری طلا تبدیل به یک چیز دیگر کرد…چیزی شبیه کارتهای اعتباری..بعد از این کار من در حضور دیگر مشتریان او دارم خودم رو به آب و آتیش میزنم که باید کارت به همون طلای قبل تبدیل شود…
  محبت میکنید برام تعبیرش بکنید

 • سلام…خواب دیدم طلای نچندان با ارزشی را که دوستم بهم امانت داده بودتا برایش بفروشم..زرگر پیری در اثر ندانم کاری و اهمال طلا تبدیل به چیزی شبیه کارتهای اعتباری کرد!بعد از اون من دارم تمام تلاشم میکنم تا زرگر طلا را به حالت اولش برگرداند…
  تعبیرش چی میشه؟

 • من خواب دیدم دارم از روی خاک طلا بر میدارم

 • سلام من خواب دیدم با دوتا از دوستام توی جنگل زمین رو کندیم و اتاقکی پیدا کردیم که سکه طلا و کتری قوری طلا و یک جفت کفش زنانه طلا بود مقداری از سکه های طلا رو گذاشتم توی جیبم و کفش زنانه رو هم برداشتم آوردم خونه نشون مامانم دادم،تعبیرش چیه؟؟

 • سلام من پدر طلافروشی داره یک شب خواب دیدم یکی تو مغازه پدرم داره طلا میخوره و من طلا ها رو از دهنش میکشم بیرون تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم طلاپیداکردم توی حیاط خانه بزرگ وثروتمند وطلارابه انهامی دهم ولی انها میگویندطلابدلی است ویک جفت دمپایی چرمی سیاه به من میدهند ومیروم

 • خواب دیدم طلاپیداکردم توی حیاط خانه بزرگ وثروتمند وطلارابه انهامی دهم ولی انها میگویندطلابدلی است ویک جفت دمپایی چرمی سیاه به من میدهند ومیروم بیرون ازخانه تعبیرش چیه

 • خواب دیدم توی خانه بزرگ طلادیدم طلارابه صاحبخانه میدم ولی انها گفتندبدل است ویک جفت دمپای چرمی سیاه به من دادند تعبیرش چیه

 • چند ماه پیش یکی از بستگانم خواب می بینه که طلاهای بسیار گرون قیمت و قدیمی از دست و گردن من از هر کدوم چند تا آویزونه. ممنون میشم تعبیرشو بگین چی میشه

 • خواب دیدم رفتم طلا فروشی و مبلغ 10 میلیون تومن طلا خریدم،تعبیرش چی میشه

 • سلام خواب دیدم گردنبندی از مرده گرفتم و پس دادم دوباره انگشتری بهم داد که پس دادم تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم گردنبندم باز شده است قفلهای ان از هم باز شده تعبیر ان چییت

 • من خواب دیدم شوهرم انگشتر بمن هدیه داد مادر شوهرم میخواست زنجیر شو بشکنه برای خودش من نزاشتم بعد من خواهر شوهرام دعوا کردیم زنجیر های انگشترم شکستن گم شدن یکی شو پیدا کردم ولی بقیه رو نه

 • هانیه :سلام من خواب دیدم ک تودریاطلاپیداکردم تعبیرش چیه ؟؟؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.