تعبیر خواب دندان عقل

درباره تعبیر خواب دندان عقل اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دندان عقل اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرینتعبیر خواب دندان، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند تعبیر خواب دندانیا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند

دندان را افراد خانواده می دانند. خواب گذاران سنتی دندان های بالا را به مردان خانواده تعبیر می کنند و دندان های پایین را زنان. البته در تعبیر خواب نوین این چنین تعبیری را درست نمی دانند. استحکام دندان ها نشانگر اعتبار و ارزش  استحکامی است که افراد نزد ما دارند. از آنجا که فرزندان زیبایی زندگی هستند دندان های جلو هم در زیبایی صورت بسیار موثر هستند، این دندان ها را به فرزندان تعبیر می کنند. اگر در خواب ببینید دندانتان افتاده و در دست شما یا روی زمین است دو تعبیر دارد: اگر دندان با خاک کثیف شده باشد اما در خاک مدفون نشده باشد شخصی از نزدیکان شما به بیماری مبتلا می شود یا آسیب جدی به او وارد می شود و اما اگر دندان در خاک مدفون باشد، آن شخص می میرد. اگر شخصی در خواب ببیند دندان او خراب شده و درد می کند گرفتار خصومت و دشمنی می شود. اگر فقط درد دندان بود آن را قرض و بدهی می دانند. دیدن دندان های سفید براق، نشانگر اتفاقی خوب در خانواده شماست و به نوعی زندگی شما رونق می گیرد. اگر دندانها کثیف باشند غمی به شخص میرسد که احتمالاً جنبه خانوادگی دارد.کشیدن دندان کرسی به دست خود یا پزشک  به معنی جدایی از همسر است و برای زن و مرد تعبیر یکسان دارد.

درباره تعبیر خواب دندان عقل اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب دندان خراب , ‫تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان شکسته , تعبیر خواب دندان عقل

درباره تعبیر خواب دندان عقل اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دنداناگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، تعبیر خواب دنداندلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید،تعبیر خواب دندان دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

درباره تعبیر خواب دندان عقل اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب دندان خراب , ‫تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان شکسته , تعبیر خواب دندان عقل

درباره تعبیر خواب دندان عقل اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دندانديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. تعبیر خواب دنداناول: اهل بيت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خويشان.

درباره تعبیر خواب دندان عقل اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب دندان خراب , ‫تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان شکسته , تعبیر خواب دندان عقل

درباره تعبیر خواب دندان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دندان دندان ها افراد خانواده ما هستند. تعبیر خواب دندانمعبران سنتي اعتقاد داشتند که دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا که هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کندتعبیر خواب دندان که دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده.

تعبیر خواب دندان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.