تعبیر خواب جا نماز

تعبیر خواب جا نماز

تعبیر خواب جا نماز | تعبیرخواب جا نماز | tabire khab تعبير خواب جانماز,تعبیر خواب جا نماز سبز,تعبیر خواب دیدن جانماز,تعبیر خواب خریدن جا نماز,تعبیر خواب جا ماندن از نماز جماعت,تعبیر خواب …

تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب آبله | تعبیرخواب آبله | tabire khab تعبیر خواب آبله,تعبیر خواب آبله مرغان,تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن,تعبیر خواب آبله مرغان چیست,تعبیر خواب بیماری ابله مرغان,تعبیر آبله مرغان در خواب,تعبیر دیدن …

تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب کیف | تعبیرخواب کیف | tabire khab تعبیر خواب کیف,تعبیر خواب کیف پول,تعبیر خواب کیف هدیه گرفتن,تعبیر خواب کیف دستی زنانه,تعبیر خواب کیف دستی,تعبیر خواب کیف دوشی,تعبیر خواب کیف خریدن,تعبیر …

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب دیدن , تعبیر خواب دیدن اسب قرمز , تعبیر خواب دیدن اسب سواری , تعبیر خواب دیدن اسب در خانه

اگر شما هم خواب اسب را دیده اید و می خواهید تعبیر خواب اسب را بدانید به شما پیشنهاد می دهیم این مطلب را با دقت بخوانید.در این مطلب از سایت جسارت سعی شده است که کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب اسب را در اختیارتان قرار دهیم

تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن اسب در خواب بر 5 حالت تعبیر می شود

عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت

اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست

تعبیر خواب اسب از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب دیدن اسب عربی ، بزرگی و عزت و جلال است

تعبیر خواب سوار اسب عربی بودن در حالتیکه اسب رام است این است که به اندازه قیمت آن اسب بزرگی و عزت میابد

تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب عربی شرف و بزرگی است ولی کمتر از حالت قبل.اگر آن اسب چیزی کم داشته باشد تعبیرش این است که مقام او هم کم و کسرهایی خواهد داشت

تعبیر خواب اسبی که دمی بزرگ دارد این است که خادمان و چاکران زیادی خواهد داشت و تعبیر خواب اسب دم بریده این است که او را خادمی نخواهد بود

تعبیر خواب اسبی که ناقص است این است و عزت و شرافت شما هم کمبود دارد

تعبیر خواب جنگیدن با اسب در صورتیکه که اسب پیروز باشد و فرمانبردار نباشد ، گناه و مصیبت است

تعبیر خواب اسب از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب سوار بودن بر اسب برهنه این است که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود

تعبیر خواب سوار بر اسب پرنده یا بالدار این است که او شرف و بزرگی میابد در دنیا و آخرت

ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب نشستن بر اسب ابلق این است که کاری می کند که به او گواهی می دهند

تعبیر خواب سوار بر اسب سیاه بودن این است که کاری می کند که برای او مال و منفعت فراوان دارد

تعبیر خواب سوار بر اسب قرمز بودن ، این است که بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه عمل می کند

تعبیر خواب سوار بر اسب زرد و سمند بودن بیماری کوچکی است

تعبیر خواب سوار بر اسب جرمه بودن این است که خیر و صلاح در کارش می آید

تعبیر خواب سوار بر اسب سلیس بودن این است که زن می خواهد

تعبیر خواب فرود آمدن از اسب این است که از شرف و بزرگی میفتد

تعبیر خواب افتادن از اسب برهنه توبه کردن و گناه نکردن است

تعبیر خواب سوار بر اسب بودن همراه با سلاح کامل شرف و بزرگی است به شرطی کسی مانع او نشود و دشمن بر او پیروز نشود

تعبیر خواب تاختن اسب برای جنگ کردن این است که گناهی مرتکب شود یا ترس و توهمی به او برسد

تعبیر خواب سوار بر اسب بودن و به مسجد رفتن این است که خیری در کار نیست مگر اینکه اسب او را از آنجا خارج کند

تعبیر خواب صحبت کردن با اسب این است که کار خاصی می کند و مردم از کار او شگفت زده می شوند

تعبیر خواب دیدن اسب غریبه در خانه و کوچه خود این است که مردی بزرگ و شریف به سرای او می آید

تعبیر خواب دیدن اسبی که از کوچه بیرون رود این است که مرد بزرگی از کوچه او برود یا بمیرد

تعبیر خواب دیدن اسب مشکی , تعبیر خواب دیدن اسب مرده , تعبیر خواب دیدن اسب دریایی , تعبیر خواب دیدن اسب آبی

جابر مغربی

تعبیر خواب گرفتن اسب ماده این است که زن می خواهد و برایش مبارک است

تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب از شخص بد و سوار شدن بر ان این است که زن می خواهد و برایش مبارک است

اگر آن اسب سیاه باشد تعبیر خواب این است که زن شریف و نامدار نیست

اگر آن اسب ابلق باشد تعبیر خواب این است که پدر و مادر آن زن از یک نسل نیستند

اگر آن اسب مادیان جرمه باشد، تعبیر خواب این است که آن زن خوبروی و زیبا است

اگر آن اسب مادیان اسب باشد تعبیر خواب این است که آن زن پرهیزکار و دین دار است

اگر آن اسب مادیان اشقر باشد تعبیر خواب این است که آن زن نزد خدا عزیز است

اگر آن اسب مادیان همراه با کره باشد تعبیر خواب این است که آن زن فرزند دارد

اگر کره ان اسب نر باشد فرزندش پسر و اگر کره ماده باشد فرزندش دختر است

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب این است که پادشاه او را بخواهد و به خود نزدیک کند

تعبیر خواب پشت سر کسی سوار بر اسب بودن این است که آن کس که جلو نشسته فرمانبردار عقبی می شود

تعبیر خواب دیدن اسبان زیاد اطراف خانه و کوچه این است که باران فراوان می بارد و یا سیلاب بوجود می آید

اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود

اسماعیل بن اشعث

معنی خواب سوار بر اسب سرحال بودن این است که زنی توانگر خواهد داشت

معنی خواب سوار بر اسب ضعیف بودن زنی است ناتوان

معنی خواب دیدن اسب گوش بریده این است که پیغام بزرگان از او بریده شود

معنی خواب خریدن اسب بدون دم و سوار بر اسب شدن این است زنی بدون اصل و نسب را بخواهد

معنی خواب با اسب به هوا رفتن و پایین آمدن این است که به دست پادشاه هلاک می شود

معنی خواب دزدیده شدن اسب این است که ترس این است که همسرش هلاک شود

معنی خواب گم شدن اسب این است که زنش را طلاق دهد

معنی خواب فروختن اسب این است که جاه و مقامش را از دست می دهد و یا زنش از او جدا می شود

جاحظ

تعبیر دیدن اسب در خواب هوای نفس است و اگر اسب خود را سرکش ببیند نشان از هوای نفس سرکش اوست و اکر مطیع باشد هوای نفس مطیع را دلالت می کند

خالد اصفهانی

تعبیر دیدن اسب پالانی در خواب ،بخت مرد است هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود

فروید

معنی خواب دیدن اسب بارکش در خواب ، بخت است که هر چه رامتر باشد کامرواتر می شود

معنی خواب دیدن اسب بارکش وارد خانه شود این است که مرد غریبه ای به خانه اش می آید

معنی خواب سوار بودن بر اسب دم دراز این است که به اندازه دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر اسب دم کوتاه باشد طرافدارانش را از دست می دهد.

لوک اویتنهاو

معنی خواب اسب سفید این است که از زندگی لذت خواهید برد

معنی خواب اسب سیاه این است که مشکلات در راهند

معنی خواب اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد این است که افتخار بزرگ نصیب شما می شود

معنی خواب اسب سواری این است که آرزوهایتان برآورده می شوند

معنی خواب افتادن از اسب این است که ناراحتی زیاد در راه است

معنی خواب اسب سرکش این است که مرگ عزیزی نزدیک است

معنی خواب دارای یک اسب بودن این است که کامیاب می شوید

معنی خواب نعل کردن اسب این است که یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم به دست می آورید

معنی خواب اسب مرده این است که کار زیادی سر شما میریزد

معنی خواب اسب لاغر این است که مانعی در انجام کارهایتان وجود دارد

معنی خواب اسب سیاه و سفید این است که یک کار پر خطر انجام می دهید

معنی خواب بالا رفتن بروی یک اسب این است که عزاداری می کنید

تعبیر خواب اسب از دید منوچهر مطیعی

دیدن اسب در خواب بسیار خوب و نیکو است

تعبیر دیدن اسب عربی در خواب نشانه عزت و مقام است.اگر اسب رام باشد به راحتی کامروا می شود و اگر اسب نا آرام باشد با سختی کامروا می شود

معنی خواب نشستن بر اسب سفید پادشاهی اشت

معنی خواب دم اسب خدمتکار است که هر چقدر بلندتر باشد خدمتکاران بیشترند

معنی خواب دیدن اسب با رنگ غیر معمول توفیق کاذب است

معنی خواب دیدن اسب سفید شرف و عظمت است

معنی خواب اسب سیاه کار پرخطر است

معنی خواب سوار شدن بر اسب خوب است ولی پیاده شدن از اسب خوب نیست

تعبیر خواب دیدن اسب وحشی , تعبیر خواب دیدن اسب زخمی , تعبیر خواب اسب سرخ , تعبیر خواب اسب سرخ رنگ

تعبیر خواب اسب از دید حضرت یوسف ع

معنی خواب دیدن اسب در خواب این است که کاری خوب و با عظمت خواهد داشت

معنی خواب سوار شدن بر  اسب زین دار این است که زن توانگر بخواهد که به مرادش میرسد، اسب برهنه هم خوب است

آنلی بیتون

معنی خواب تماشا یا سوار شدن بر اسب سفید این است که با افراد خوش برخورد معاشرت می کنید

معنی خواب دیدن اسب سفید کثیف و لاغر این است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده میکند اما اگر اسب سیاه باشد تعبیرش این است که بخت با شما یار است اما دست به فریب و نیرنگ میزنید

معنی خواب زنی که بر اسب سفید سوار است این است که همسرش به او خیانت می کند

معنی خواب دیدن اسبهایی با رنگ تیره این است که لذت های زودگذر را تجربه می کنید

معنی خواب سواری گرفتن از اسب اصیل و رنگ کهر ثروت است اما اگر زنی این خواب را ببیند تعبیرش این است که خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .

معنی خواب سواری گرفتن از اسب تندرو،زندگی راحت است

معنی خواب سوار شدن بر اسب سرکش این است که دوستی یا زیردستی از شما سو استفاده می کند

تعبیر دیدن اسبی در حال فرار شنیدن خبر بیماری دوست است

تعبیر دیدن اسبی با نژاد اصیل این است که زندگی آسوده ای دارید ولی به اعمال غیر اخلاقی دست میزنید

معنی خواب دیدن کره مادیان تفاهم و دوستی است

معنی خواب  با اسب از رودخانه رد شدن این است که خوشبختی به شما روی می آورد اما اگر آب رودخانه آرام نباشد خوشیها به نا امیدی تبدیل می شوند

معنی خواب گذشتن از رودخانه زلال و زیبا با اسب این است که آرزوهای شما سریع به واقعیت می پیوندند

معنی خواب دیدن اسب زخمی در خواب این است که دوستان به دردسر می افتند

معنی خواب اسب مرده ناامیدی است

معنی خواب اسبی که به شما لگد میزند این است که در خواسگاری جواب رد می گیرید و به علت بیماری زندگی وبی نخواهید داشت

معنی خواب گرفتن دهنه اسب این است که در کارها موفق میشوید

معنی خواب دیدن اسب های خال دار این است که دست به هرکاری بزنید برکت برایتان خواهد داشت

معنی خواب دیدن نعل اسب این است که موفق میشوید.اگر دختری این خواب را ببیند همسری با وفا خواهد داشت

معنی خواب دیدن اسب مسابقه این است که خوشگذرانی می کنید

معنی خواب شرکت در مسابقه با اسب سعادتمندی است

معنی خواب کشیدن اسب این است که با خودخواهی خو دوستان را میرانید

معنی خواب سوار شدن بر اسب بی زین این است که پس از تحمل سختی ها به آرامش فراوان میرسید.اگر زن باشد تعبیرش این است که دیگران به او کمک می کنند تا زندگی راحتی داشته باشد

معنی خواب آرایش کردن دم یا یال اسب این است که کار اصلی را برای لذت های زودگذر کنار میگذارید

معنی خواب سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید ، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به نوک تپه برسید ، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .

معنی خواب دختری که سوار بر اسب سیاه است این است که آرزوهای او برآورده میشوند زمانی که او انتظار ندارد

معنی خواب تماشای اسب تازه وارد این است که ناراحتی به شکل عجیبی محو می شود و آسایش شما را فرا میگیرد

معنی خواب نعل کردن اسب با نعل کوچک برای اسب این است که در شراکت متهم میشوید

تعبیر خواب اسب سرخ , تعبیر خواب دیدن اسب سرخ , تعبیر خواب خریدن اسب سرخ رنگ

لیلا برایت

معنی خواب اسب در اصطبل سعادت و خوشبختی است

معنی خواب سوار بر اسبی آرام بودن پیشرفت مرحله به مرحله است

معنی خواب سوار بر اسب سرکش بودن این است که به اهداف خود نمیرسید

معنی خواب رام کردن اسب این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطرید

معنی خواب یک اسب این است که یک ازدواج پر پول در راه است

معنی خواب افتادن از روی اسب این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید.

معنی خواب شخصی با اسب به ملاقاتتان می آید این است که خبرهای خوش در راهند

معنی خواب اسبی را نعل می کنید این است که منفعت مالی بدست می آورید

معنی خواب اسب خودتان را نعل می کنید این است که پول بدست میاورید

معنی خواب رم کردن اسب این است که مصیبت و بدشانسی خواهید داشت

معنی خواب یک مادیان این است که علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب خواهد آمد

معنی خواب یک اسب که به درشتکه بسته شده است این است که امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید میتوانید موفقیت بدست آورید .

معنی خواب اسب وحشی این است که بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید .

تعبیر خواب سوار بر اسب سرخ , تعبیر اسب سرخ در خواب , تعبیر دیدن اسب سرخ در خواب

معنی خواب اسبهای سفید این است که شادی میکنید

معنی خواب اسبهای سیاه این است که عذاب در راه است

معنی خواب اسبهای آتش این است که خوشبختی بزرگ به شما رو می کند

معنی خواب اسبهای تزئین شده این است که آرزوهایتان برآورده خواهد شد.

معنی خواب اسبهای خاکستری این است که در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت

معنی خواب اسبهایی به رنگهای دیگر این است که کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می روند .

معنی خواب یک زن سوار بر اسب این است که دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.

معنی خواب یک مرد سوار بر اسب این است که پول فراوان بدست می آئوری

معنی خواب اسب مسابقه این است که با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت .

معنی خواب یک اسب نازا این است که خوشبختی نزدیک است

معنی خواب یک اسب با دم کوتاه این است که دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک میکنند

معنی خواب یک اسب با دم بلند این است که دوستانتان کمک می کنند تا به هدفتان برسید .

معنی خواب یک اسب مرده این است که برای شما پول خوبی فراهم میشود.

معنی خواب اسب زخمی این است که نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت

معنی خواب یک اسب را در مسابقه به نمایش میگذارید این است که شانس خیلی بزرگ به شما رو می کند

معنی خواب شما سوار یک اسب آرام هستید این است که شانس در عشق و پول به شما رو می کند

معنی خواب سوار اسبی می شوید که متعلق به شما نیست این است که منفعت بزرگی کسب می کنید

معنی خواب گم کردن اسب این است که دوستانتان را از دست میدهید .

معنی خواب سوار شدن ب اسب خطرناک این است که شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید .

خواب اسبی را برای رام کردن میزنید معنی اش این است که احترام و امتیاز به دست ممی آورید

دوستانتان سوار بر اسبند معنی اش  این است که دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد .

یک اسب در آب جویبار در خواب دیدن معنی اش این است که فقر و فلاکتدر راه است

خواب های متداول به همراه تعابیر ما

با سلام خدمت شما من خواب دیدم دو اسب سفید کنارم هستند اسب امام حسین و حضرت عباس ع دورم چرخیدند آرام رفتند بعدش یه گوسفند کنارم بود و از کنارم جدا نمی شد چه تعبیری دارد ممنون

معنی این خواب این است که شما عزت و احترام به دست خواهید آورد و دیدن گوسفند در کنارتان هم معنی اش این است که دیگران از شما پیروی خواهند کرد.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 22 مرداد 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.