سرطان حنجره چيست ؟

سرطان حنجره چيست ؟

سرطان حنجره,بيماري سرطان حنجره,سرطان حنجره در بارداري,علائم سرطان حنجره,درمان سرطان حنجره,درمان سرطان حنجره با طب سوزني,مواد غذايي مناسب براي درمان سرطان حنجره,سرطان حنجره را چگونه درمان کنيم,سرطان حنجره در کودکان,سرطان حنجره در بزرگسالان,سرطان حنجره در نوزادان,سرطان حنجره در بهار,سرطان حنجره در تابستان,سرطان حنجره در پاييز,سرطان حنجره در زمستان,آشنايي با سرطان حنجره,همه چيز در مورد سرطان حنجره,سرطان حنجره واگيردار است,سرطان حنجره و درمان آن,ورزشهاي مناسب براي درمان سرطان حنجره

درمان سرطان حنجره, خشونت صدا, لارنگوسکوپی

به گزارش بی اس ام اس سرطان حنجره (جعبه صدا) بيماری است که در آن سلولهای سرطانی ( بدخيم ) در بافتهای حنجره يافت می شوند . حنجره راه عبوری کوتاه شبيه يک مثلث است که درست زيرحلق و در ناحيه گردن قرار گرفته است . حلق لوله ای تو خالی بطول 5 اينچ است که از پشت بينی شروع شده و به سمت پايين تا ناحيه گردن پيش می رود تا اينکه به مری برسد . مری لوله ای است که به سمت معده می رود . هوا از طريق حلق و سپس حنجره به نای ( تراشه ) رسيده  و از آنجا به ريه ها می رود . غذا از طريق حلق وارد مری می شود . حنجره در بالای خود دارای يک تکه بافت کوچک است که اپی گلوت ناميده می شود . اين عضو مانع ورود غذا به راههای هوايی می گردد .حنجره دارای طنابهای صوتی است که امواج صدا را هنگاميکه هوا در برابر آنها به جريان می افتد توليد و مرتعش می کنند  ِ بازتاب اين امواج از طريق حلق  ِ دهان و بينی منجر به توليد صدای شخص می گردد . عضلات موجود در حلق  ِ صورت  ِ زبان و لبها به مردم در بيان کلمات قابل فهم کمک می کند  .

3 قست اصلی در حنجره وجود دارد :

گلوت  ( بخش ميانی حنجره که طنابهای صوتی درآنجا واقع شده اند )سوپرا گلوت ( بافت بالای گلوت ) ساب گلوت ( بافت پايين گلوت ) . ساب گلوت به نای متصل است و هوا را از اين طريق به ريه ها می رساند .سرطان حنجره اکثر در افراد سيگاری ديده می شود . اگر فردی به اين بيماری مبتلا است و سيگار می کشد بايد هرچه زودتر مصرف سيگار را قطع نمايد .

درصورت وجود علائم باليني زير بايد هرچه سريعتر به پزشک مراجعه نمود:

گلودردی که خوب نمی شود ، درد بهنگام بلع ، تغيير و يا خشونت صدا ،  درد گوش و يا وجود غده در گردن . 

اگر چنين علائمی وجود داشته باشد ، پزشک با قرار دادن يک لوله در گلوی بيمار که يک چراغ مخصوص نيز در انتهای آن وجود دارد به معاينه حنجره می پردازد . اين عمل لارنگوسکوپی ناميده می شود . درصورتيکه پزشک بهنگام معاينه به بافتی غير طبيعی برخورد نمايد  ِ تکه ای از آن بافت را برداشته و در زير ميکروسکوپ به مطالعه آن می پردازد تا ببيند که آيا سلولهای سرطانی در بافت مورد نظر وجود دارد يا خير ؟ این روش نمونه برداری ( بيوپسی ) ناميده می شود. همچنين پزشک برای بررسی احتمال وجود غده به لمس گلو و گردن می پردازد .شانس بهبودی بيمار ( پيش آگهی ) به محل استقرار سرطان در حنجره  ِ اينکه آيا سرطانها تنها در حنجره وجود دارد و يا به بافتهای ديگر پخش شده است ( مرحله بيماری ) و وضعيت عمومی سلامت بيمار بستگی دارد .

اطلاعات مربوط به مرحله بندی بيماری
مرحله بندی سرطان حنجره : زمانی که پی بوجود سرطان حنجره برده ميشود  ِ آزمايشهای متعددی برای پی بردن به اين نکته که آيا سلولهای سرطانی به نواحی ديگر بدن دست اندازی کرده اند يا خير انجام می شود . اين روش مرحله بندی بيماری ناميده می شود  ِ يک پزشک برای انتخاب درمان مناسب بايد از مرحله ای که بيماری در آن واقع است آگاهی داشته باشد  ِ در سرطان حنجره تعاريف مربوط به مراحل ابتدايی به نقطه ای که سرطان از آنجا آغاز شده است بستگی دارد.

مرحله بندی زير برای سرطان حنجره بکار برده می شود .
مرحله اول ( I ) :

سرطان تنها در همان ناحيه ای که شروع شده است قرار دارد و به گره های لنفاوی همان ناحيه و يا نواحی دورتر بدن دست اندازی نکرده است . ( گره های لنفی اندامهای لوبيايی شکل کوچکی هستند که در سرتاسر بدن وجود داشته و توليد و حفظ سلولهای مبارز با بيماريهای عفونی را بر عهده دارند )

تعريف دقيق مرحله يک به نقطه شروع سرطان بستگی دارد :
سوپرا گلوت :  سرطان تنها در ناحيه سوپرا گلوت قرار داشته و طنابهای صوتی می توانند بطور طبيعی حرکت کنند .گلوت : سرطان تنها در طنابهای صوتی قرار داشته و اين طنابها می توانند بطور طبيعی حرکت کنند .ساب گلوت : سرطان به خارج از ساب گلوت پيشرفت نکرده است .

مرحله دوم ( II ) :

سرطان تنها در حنجره  وجود داشته و به گره های لنفاوی همان ناحيه و يا نواحی دورتر بدن پيشرفت نکرده است . تعريف دقيق اين مرحله مطابق زير به نقطه شروع سرطان بستگی دارد :سوپرا گلوت : سرطان در بيش از يک ناحيه از سوپرا گلوت وجود دارد ولی طنابهای صوتی می توانند آزاد و بطور طبيعی حرکت کنند . گلوت : سرطان  ِ سوپرا گلوت باساب گلوت و يا هر دو منتشر شده است . طنابهای صوتی ممکن است بطور طبيعی حرکت کنند يا نکنند .ساب گلوت : سرطان  ِ طنابهای صوتی را در گير کرده است ولی ممکن است طنابهای صوتی بطور طبيعی حرکت کنند يا نکنند .

مرحله سوم ( III ) :

هر یک ازموارد زير در اين مرحله صدق می کند :
سرطان به بافتهای اطراف حنجره نظير حلق و يا بافتهای گردن انتشار پيدا کرده است  ِ گره های لنفاوی ناحيه ای ممکن است حاوی سرطان باشند يا نباشند .سرطان به یک گره لنفی در همان سمت گردن انتشار يافته و اندازه گره لنفاوی از 3 سانتی متر بيشتر نمی باشد ( تنها کمی بيش از يک  inch )

مرحله چهارم ( IV ) :

هریک از موارد زير ممکن است صادق باشد :
– سرطان به بافتهای اطراف حنجره نظير حلق و يا بافتهای گردن انتشار پيدا کرده است  ِ گره های لنفاوی ناحيه ای ممکن است حاوی سرطان باشند يا نباشند  .- سرطان به بيش از يک گره لنفاوی در همان سمت گردن منتشر شده و باعث بروز سرطان در آنها گشته است . و يا به گره های لنفاوی يک يا هر دو طرف گردن منتشر شده و اندازه گره ها بيش از 6 سانتی متر می باشد  ( بيش از 2 اينچ )- سرطان به قسمتهای ديگر بدن دست اندازی نموده است عود بیماری : منظور از عود بيماری باز گشت مجدد آن بعد از درمان می باشد . محل بازگشت می تواند حنجره و يا هر قسمت ديگر بدن باشد .

درمان سرطان حنجره, خشونت صدا, لارنگوسکوپی

نگاهی اجمالی به روشهای درمانی
چگونه سرطان حنجره درمان میشود ؟
درمانهايی برای بيماران مبتلا به سرطان حنجره وجود دارد . 3 نوع درمان مورد استفاده واقع می شود :
 پرتو درمانی ( با استفاده از مقادير بالای اشعه ايکس و ياساير پرتوهای پر انرژی برای کشتن سلولهای سرطانی ) جراحی ( خارج کردن سرطان ) شيمی درمانی ( با استفاده از داروهايی که باعث از بين رفتن سلولهای سرطانی می شوند ) .پرتو درمانی با استفاده از اشعه ايکس برای کشتن سلولهای سرطانی و کوچک کردن تومور انجام می شود . تابش پرتو ها بوسيله دستگاهی که خارج بدن قرار دارد ( پرتو درمانی خارجی ) و يا با استفاده از مواد پرتوزايی که راديوايزوتوپ ) بوسيله لوله های پلاستيکی نازک درمحل استفرار سلولهای سرطانی قرار ميگيرند ( پرتو درمانی داخلی ) انجام می شود پرتو درمانی خارجی به غده تيروئيد و هيپوفيز ممکن است باعث تغيير عملکرد غده تيروئيد شود لذا ممکن است پزشک برای اطمينان از عملکرد مناسب غده تيروئيد  ِ قبل و بعد از پرتو درمانی آزمايشاتی را از تيروئيد بعمل آورد . درحال حاضر پرتو درمانی بهمراه تجويز داروهايی که باعث حساسيت بيشتر سلولهای سرطانی به تابش امواج می شود بعنوان يک روش درمانی تحت مطالعه می باشد .همچنين پرتو درمانی  بصورت چند نوبت در روز با دوز کم هم از ديگر روشهای در حال مطالعه می باشد در صورتيکه مصرف سيگار قبل از شروع پرتودرمانی متوقف شود نتيجه بهتری از نظر افزايش طول عمر در پی خواهد داشت جراح ممکن است توده سرطانی و بخشی از حنجره را با يکی از روشهای زير بردارد :- کورد کتومی ( cordec tomy ) برای برداشتن طناب صوتی_ سوپراگلوتيک لارنژکتومی  ( Supraglottic laryngectomy ) برای برداشتن فقط سوپراگلوت- partial or hemilaryngectomy  : برای برداشتن فقط قسمتی از حنجره- لارنژکتومی توتال ( total laryngectomy ) : برای برداشتن کل حنجره . در اين روش سوراخی در جلوی گردن ايجاد می شود تا بيمار بتواند به راحتی نفس بکشد . به اين عمل تراکئوستومی می گويند  ِ اگر سرطان به گره های لنفی سرايت کرده باشد اين گره ها نيز برداشته می شوند .- استفاده از جراحی ليزر برای سرطانهای در مراحل ابتدايی در مرحله پژوهش می باشد  ِ در عمل جراحی از ليزر يک رشته نور باريک و فشرده برای برش سرطان مورد استفاده قرار می گيرد در شيمی درمانی از داروهايی استفاده می شود که سلولهای سرطانی را نابود می کنند  ِ شيمی درمانی ممکن است بصورت تجويز قرص  ِ تزريق عضلانی و يا تزريق داخل وريدی انجام شود  ِ شيمی درمانی يک درمان فراگير (سيستميک) است زيرا دارو وارد خون شده  ِ در تمام بدن سير می کند و می تواند سلولهای سرطانی را در هر جای بدن نابود کند .بيماران مبتلا به سرطان حنجره استعداد بيشتری برای ابتلا به ساير سرطانهای سروگردن دارند . در حال حاضر مطالعات پژوهشی روی داروهای شيمی درمانی درحال انجام است که آيا می توانند جلوی سرطانهای ثانويه دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ بينی و مری را بگيرند ؟از آنجاييکه حنجره در فرايند تنفس و صحبت کردن کمک می کند بيمار ممکن است بعلت عوارض سرطان و درمان آن نيازمند کمک باشد  ِ بيمار ممکن است نياز داشته باشد تا راه جديدی را برای صحبت کردن پيدا کند و حتی از وسايل کمکی مخصوص جهت حرف زدن استفاده نمايد . لذا پزشک معالج بيمار مبتلا به سرطان حنجره با پزشکان متخصص در رشته های ديگر جهت اتخاذ بهترين روش درمانی مشاوره  می کند . پرسنل پزشکی مجرب می توانند به بهبود بيمار و آموزش روشهای جديد خوردن و صحبت کردن کمک نمايند .

درمان سرطان حنجره, خشونت صدا, لارنگوسکوپی

درمان بر اساس مرحله بيماری
درمان سرطان حنجره به محل سرطان در حنجره  ِ اسقرار بيماری  ِ سن بيمار وضعيت کلی سلامت بيمار بستگی دارد . ممکن است از روشهای درمانی استاندارد بخاطر اينکه موثر بودن آنها در مطالعات گذشته ثابت شده است استفاده نمود و يا اينکه روشهای درمانی استاندارد بعلت عوارض زياد در همه بيماران موثر نباشد و بهمين علت است که از آزمونهای بالينی برای يافتن راه حل بهتر استفاده می کنند :

مرحله اول ( I ) سرطان حنجره : نوع درمان به محل سرطان در حنجره بستگی دارد :
اگر سرطان در ناحیه سوپرا گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :

1-پرتو درمانی خارجی
2-جراحی برای برداشتن سوپرا گلوت ( Supraglottic laryngetomy )
3-جراحی برای برداشتن حنجره (  total laryngectomy )

اگر سرطان در ناحيه گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
1-پرتودرمانی
2-جراحی برای برداشتن طناب صوتی ( cordectomy )
3-جراحی برای برداشتن بخشی از  حنجره  ( hemilaryngectomy )
4- جراحی ليزر

اگر سرطان در ناحيه ساب گلوت باشد درمان احتمالا پرتو درمانی خواهد بود و در برخی بيماران ممکن است از جراحی برای برداشتن بخشی از حنجره استفاده کرد ( hemilaryngectomy )مرحله دوم ( II ) سرطان حنجره :  انتخاب روش درمانی به محل استقرار سرطان در حنجره بستگی دارد .

اگر سرطان در ناحيه سوپرا گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
1-پرتودرمانی خارج2-جراحی برای برداشتن سوپرا گلوت ( Supraglotic laryngectomy ) يا کل حنجره ( laryngectomy 3-پرتو درمانی ممکن است بعد از جراحی تجويز شود 4-تجويز چندين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين5-شيمی درمانی برای جلوگيری از بوجود آمدن سرطانهای ثانويه در دهان   ِ  گلو  ِ  نای  ِ  بينی و مری

اگر سرطان درناحيه گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
1-پرتودرمانی
2-جراحی برای برداشتن بخشی از حنجره ( hemilaryngectomy )
3-تجويز چند ين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين
4-شيمی درمانی برای جلوگيری از بوجود آمدن سرطانهای ثانويه در دهان  ِ  گلو  ِ نای  ِ بينی و مری

اگر سرطان در ناحيه ساب گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود  :
1-پرتو درمانی
2-جراحی برای برداشتن بخشی از حنجره ( hemilaryngectomy )
3-تجويز چندين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين
4-شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانویه در دهان  ِ  گلو  ِ نای   ِ بينی  و مری

مرحله سوم (  III ) سرطان حنجره : نحوه درمان به محل استقرار سرطان در حنجره بستگی دارد .

اگر سرطان در ناحیه سوپرا گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
1-جراحی برای برداشتن سرطان با يا بدون پرتو درمانی2-پرتو درمانی : در صورتیکه توده سرطانی در تنيجه پرتو درمانی کوچک نشد ممکن است   به عمل جراحی برای برداشتن حنجره نياز باشد ( laryngectomy )3-تجويز چندين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين4-شيمی درمانی و متعاقب آن پرتو درمانی و يا ترکيب همزمان شيمی درمانی و پرتو درمانی : در صورتيکه اين روش منجر به کوچک شدن سرطان نشود ممکن است به عمل جراحی حنجره نياز شود .5-استفاده از داروهای شيمی درمانی که باعث افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .6- شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه در دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ  بينی  و مری

اگر سرطان در ناحيه ساب گلوت باشد يکی از روشهای درمانی زير مورد استفاده قرار می گيرد :
1-جراحی برای برداشتن حنجره ( total laryngectomy )  ِ مقداری از بافت اطراف آن  ِ غده تيروئيد  ( با حفظ غدد پاراتيروئيد که نزديک غده تيروئيد قرار دارند ) و گره های لنفاوی گردن  ِ معمولا بعد از عمل جراحی پرتو درمانی انجام می شود .2-پرتو درمانی در صورتيکه بيمار به هر علت کانديد عمل جراحی نباشد3-تجويز چندين نوبت در روز پرتو درمانی با دوز پايين4-استفاده از داروهای شيمی درمانی که باعث افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .5-شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه در دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ  بينی و مری

مرحله چهارم ( IV ) سرطان حنجره : انتخاب نوع درمان به محل استقرار سرطان بستگی دارد .
اگر سرطان در ناحيه سوپرا گلوت باشد يکی از روشهای درمانی زير بکار می رود :

1-جراحی برای برداشتن حنجره و متعاقب آن پرتو درمانی2-پرتو درمانی :  در صورتيکه منجر به کوچک شدن توده سرطانی شود ممکن است بيمار به عمل جراحی برداشت حنجره نياز پيدا کند3-تجويز چندين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين4-شيمی درمانی و متعاقب آن پرتو درمانی و يا تجويز همزمان اين دو : در صورتيکه اين روش باعث کوچک شدن توده سرطانی نشود ممکن است به عمل جراحی برداشت حنجره نياز شود .5-شيمی درمانی با استفاده از داروهايی که منجر به افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .6-شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه در دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ بينی  ومری

اگر سرطان در ناحيه گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
1-برداشت کل حنجره و متعاقب آن پرتو درمانی2-پرتو درمانی اگر منجر به کوچک شدن توده سرطانی نشود ممکن است بيمار به عمل جراحی برداشت حنجره نياز پيدا کند .3-تجويز پرتو درمانی با دوز پايين چندين بار در روز4-شيمی درمانی و متعاقب آن پرتو درمانی و يا ترکيب همزمان اين دو :  در صورتيکه منجر به کوچک شدن توده سرطانی نشود ممکن است به عمل جراحی برداشت حنجره نياز شود5-شيمی درمانی با استفاده از داروهايی که منجر به افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .6-شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه در دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ بينی  و مری

درمان سرطان حنجره, خشونت صدا, لارنگوسکوپی

اگر سرطان در ناحيه ساب گلوت باشد يکی از روشهای درمانی زير بکار برده می شود :
1-عمل جراحی برداشت تمام حنجره و غده تيروئيد و برداشتن قسمتی از بافت اطراف حنجره و غدد لنفاوی گردن . معمولا بعد از عمل جراحی پرتو درمانی انجام می شود .2-پرتو درمانی : در صورتيکه بيمار به هر علت کانديد عمل جراحی نباشد . روشهای جديد در دست مطالعه ای وجود دارد که در آنها پرتو درمانی و داروهای شيمی درمانی برای افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی  ِ مورد استفاده قرار می گيرد .3-تجويز چندين نوبت در روز پرتو درمانی با دوز پايين4-ترکيب همزمان شيمی درمانی و پرتو درمانی با دوز پايين5-شيمی درمانی با داروهايی که منجر به افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .6-شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه دردهان  ِ گلو  ِ نای  ِ بينی  و مری

عود سرطان حنجره
انتخاب درمان در سرطان راجعه به نوع درمانی بستگی دارد که بيمار طی اولين بار ابتلاء به سرطان حنجره دريافت نموده بود .اگر بيمار قبلا فقط تحت عمل جراحی قرار گرفته است اين بار نيز ممکن است تحت عمل جراحی ديگه و يا پرتو درمانی قرار بگيرد  ِ اگر بيمار قبلا فقط پرتو درمانی گرفته است  ِ يک دوره پرتو درمانی ديگر و يا عمل جراحی بايد برای او در نظر گرفت  ِ اگر عمل جراحی و يا پرتو درمانی موفقيت آميز نبود بايد از شيمی درمانی برای تخفيف علائم استفاده نمود .
منبع:iranblood.org

سرطان حنجره چيست ؟

کامنت های تایید شده : 39 عدد

 • شايع‌ترين علامت بروز سرطان حنجره خشونت در صدا بدون علت و براي طولاني مدت است، سرطان حنجره ازرایج ترین سرطانهاي سر و گردن ميباشددر این نوع سرطان سلولهای بدخیم سرطانی درباقتهای حنجره رشد می کنند

 • سرطان حنجره (جعبه صدا) بیماری است که در آن سلولهای سرطانی ( بدخیم ) در بافتهای حنجره یافت می شوند . حنجره راه عبوری کوتاه شبیه یک مثلث است که درست زیرحلق و در ناحیه گردن قرار گرفته است . حلق لوله ای تو خالی بطول ۵ اینچ است که از پشت بینی شروع شده و به سمت پایین تا ناحیه گردن پیش می رود تا اینکه به مری برسد . مری لوله ای است که به سمت معده می رود

 • حنجره در بالای خود دارای یک تکه بافت کوچک است که اپی گلوت نامیده می شود . این عضو مانع ورود غذا به راههای هوایی می گردد

 • حنجره دارای طنابهای صوتی است که امواج صدا را هنگامیکه هوا در برابر آنها به جریان می افتد تولید و مرتعش می کنند ِ بازتاب این امواج از طریق حلق ِ دهان و بینی منجر به تولید صدای شخص می گردد . عضلات موجود در حلق ِ صورت ِ زبان و لبها به مردم در بیان کلمات قابل فهم کمک می کند .

 • ۳ قست اصلی در حنجره وجود دارد :

  گلوت ( بخش میانی حنجره که طنابهای صوتی درآنجا واقع شده اند )

  سوپرا گلوت ( بافت بالای گلوت )

  ساب گلوت ( بافت پایین گلوت ) . ساب گلوت به نای متصل است و هوا را از این طریق به ریه ها می رساند .

 • سرطان حنجره اکثر در افراد سیگاری دیده می شود . اگر فردی به این بیماری مبتلا است و سیگار می کشد باید هرچه زودتر مصرف سیگار را قطع نماید .

 • گلودردی که خوب نمی شود ، درد بهنگام بلع ، تغییر و یا خشونت صدا ، درد گوش و یا وجود غده در گردن .

 • اگر چنین علائمی وجود داشته باشد ، پزشک با قرار دادن یک لوله در گلوی بیمار که یک چراغ مخصوص نیز در انتهای آن وجود دارد به معاینه حنجره می پردازد . این عمل لارنگوسکوپی نامیده می شود . درصورتیکه پزشک بهنگام معاینه به بافتی غیر طبیعی برخورد نماید ِ تکه ای از آن بافت را برداشته و در زیر میکروسکوپ به مطالعه آن می پردازد تا ببیند که آیا سلولهای سرطانی در بافت مورد نظر وجود دارد یا خیر ؟ این روش نمونه برداری ( بیوپسی ) نامیده می شود. همچنین پزشک برای بررسی احتمال وجود غده به لمس گلو و گردن می پردازد .

 • شانس بهبودی بیمار ( پیش آگهی ) به محل استقرار سرطان در حنجره ِ اینکه آیا سرطانها تنها در حنجره وجود دارد و یا به بافتهای دیگر پخش شده است ( مرحله بیماری ) و وضعیت عمومی سلامت بیمار بستگی دارد .

 • مرحله بندی سرطان حنجره : زمانی که پی بوجود سرطان حنجره برده میشود ِ آزمایشهای متعددی برای پی بردن به این نکته که آیا سلولهای سرطانی به نواحی دیگر بدن دست اندازی کرده اند یا خیر انجام می شود . این روش مرحله بندی بیماری نامیده می شود ِ یک پزشک برای انتخاب درمان مناسب باید از مرحله ای که بیماری در آن واقع است آگاهی داشته باشد ِ در سرطان حنجره تعاریف مربوط به مراحل ابتدایی به نقطه ای که سرطان از آنجا آغاز شده است بستگی دارد.

 • سرطان تنها در همان ناحیه ای که شروع شده است قرار دارد و به گره های لنفاوی همان ناحیه و یا نواحی دورتر بدن دست اندازی نکرده است . ( گره های لنفی اندامهای لوبیایی شکل کوچکی هستند که در سرتاسر بدن وجود داشته و تولید و حفظ سلولهای مبارز با بیماریهای عفونی را بر عهده دارند ) .

 • تعریف دقیق مرحله یک به نقطه شروع سرطان بستگی دارد :
  سوپرا گلوت : سرطان تنها در ناحیه سوپرا گلوت قرار داشته و طنابهای صوتی می توانند بطور طبیعی حرکت کنند .

  گلوت : سرطان تنها در طنابهای صوتی قرار داشته و این طنابها می توانند بطور طبیعی حرکت کنند .

  ساب گلوت : سرطان به خارج از ساب گلوت پیشرفت نکرده است .

 • سرطان تنها در حنجره وجود داشته و به گره های لنفاوی همان ناحیه و یا نواحی دورتر بدن پیشرفت نکرده است . تعریف دقیق این مرحله مطابق زیر به نقطه شروع سرطان بستگی دارد :

  سوپرا گلوت : سرطان در بیش از یک ناحیه از سوپرا گلوت وجود دارد ولی طنابهای صوتی می توانند آزاد و بطور طبیعی حرکت کنند . گلوت : سرطان ِ سوپرا گلوت باساب گلوت و یا هر دو منتشر شده است . طنابهای صوتی ممکن است بطور طبیعی حرکت کنند یا نکنند .

  ساب گلوت : سرطان ِ طنابهای صوتی را در گیر کرده است ولی ممکن است طنابهای صوتی بطور طبیعی حرکت کنند یا نکنند .

 • چگونه سرطان حنجره درمان میشود ؟
  درمانهایی برای بیماران مبتلا به سرطان حنجره وجود دارد . ۳ نوع درمان مورد استفاده واقع می شود :
  * پرتو درمانی ( با استفاده از مقادیر بالای اشعه ایکس و یاسایر پرتوهای پر انرژی برای کشتن سلولهای سرطانی )

  * جراحی ( خارج کردن سرطان )

  * شیمی درمانی ( با استفاده از داروهایی که باعث از بین رفتن سلولهای سرطانی می شوند ) .

 • پرتو درمانی با استفاده از اشعه ایکس برای کشتن سلولهای سرطانی و کوچک کردن تومور انجام می شود . تابش پرتو ها بوسیله دستگاهی که خارج بدن قرار دارد ( پرتو درمانی خارجی ) و یا با استفاده از مواد پرتوزایی که رادیوایزوتوپ ) بوسیله لوله های پلاستیکی نازک درمحل استفرار سلولهای سرطانی قرار میگیرند ( پرتو درمانی داخلی ) انجام می شود .

 • پرتو درمانی خارجی به غده تیروئید و هیپوفیز ممکن است باعث تغییر عملکرد غده تیروئید شود لذا ممکن است پزشک برای اطمینان از عملکرد مناسب غده تیروئید ِ قبل و بعد از پرتو درمانی آزمایشاتی را از تیروئید بعمل آورد . درحال حاضر پرتو درمانی بهمراه تجویز داروهایی که باعث حساسیت بیشتر سلولهای سرطانی به تابش امواج می شود بعنوان یک روش درمانی تحت مطالعه می باشد .

 • استفاده از جراحی لیزر برای سرطانهای در مراحل ابتدایی در مرحله پژوهش می باشد ِ در عمل جراحی از لیزر یک رشته نور باریک و فشرده برای برش سرطان مورد استفاده قرار می گیرد .

 • در شیمی درمانی از داروهایی استفاده می شود که سلولهای سرطانی را نابود می کنند ِ شیمی درمانی ممکن است بصورت تجویز قرص ِ تزریق عضلانی و یا تزریق داخل وریدی انجام شود ِ شیمی درمانی یک درمان فراگیر (سیستمیک) است زیرا دارو وارد خون شده ِ در تمام بدن سیر می کند و می تواند سلولهای سرطانی را در هر جای بدن نابود کند .

 • از آنجاییکه حنجره در فرایند تنفس و صحبت کردن کمک می کند بیمار ممکن است بعلت عوارض سرطان و درمان آن نیازمند کمک باشد ِ بیمار ممکن است نیاز داشته باشد تا راه جدیدی را برای صحبت کردن پیدا کند و حتی از وسایل کمکی مخصوص جهت حرف زدن استفاده نماید . لذا پزشک معالج بیمار مبتلا به سرطان حنجره با پزشکان متخصص در رشته های دیگر جهت اتخاذ بهترین روش درمانی مشاوره می کند . پرسنل پزشکی مجرب می توانند به بهبود بیمار و آموزش روشهای جدید خوردن و صحبت کردن کمک نمایند .

 • اگر سرطان در ناحیه ساب گلوت باشد درمان احتمالا پرتو درمانی خواهد بود و در برخی بیماران ممکن است از جراحی برای برداشتن بخشی از حنجره استفاده کرد ( hemilaryngectomy )

 • اگر بیمار قبلا فقط تحت عمل جراحی قرار گرفته است این بار نیز ممکن است تحت عمل جراحی دیگه و یا پرتو درمانی قرار بگیرد ِ اگر بیمار قبلا فقط پرتو درمانی گرفته است ِ یک دوره پرتو درمانی دیگر و یا عمل جراحی باید برای او در نظر گرفت ِ اگر عمل جراحی و یا پرتو درمانی موفقیت آمیز نبود باید از شیمی درمانی برای تخفیف علائم استفاده نمود .

 • انتخاب درمان در سرطان راجعه به نوع درمانی بستگی دارد که بیمار طی اولین بار ابتلاء به سرطان حنجره دریافت نموده بود .

 • سرطان حنجره به علت تغییر در پوشش حنجره به وجود می آید که این تغییر از تحریک طولانی مدت حنجره (معمولا با دود سیگار) ناشی می شود.

 • سالانه 2000 مورد ابتلا به سرطان حنجره در انگلستان بروز می کند. امروزه می توان گفت این سرطان تا حد زیادی یک سرطان مردانه است زیرا که حدود 80 درصد موارد ابتلا به سرطان حنجره را مردان تشکیل می دهند.

 • همچنین می توان گفت که سرطان حنجره تا حد زیادی با مصرف دخانیات در ارتباط است و به ندرت در افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند رخ می دهد.

 • سرطان حنجره معمولا در افراد بالای 60 سال رخ می دهد.

 • معمولا اولین علامت سرطان حنجره، گرفتگی صداست. اگر چنانچه با گرفتگی صدا مواجه شدید و این حالت بیش از 4 هفته به طول انجامید، حتما به پزشک مراجعه کنید.

 • علائمی مانند گلو درد، گوش درد و اشکال در بلع نیز به احتمال کمی ممکن است بروز کند.

 • سرطان حنجره یک سرطان نادر است اما تشخیص زود هنگام آن می تواند به درمان این سرطان کمک کرده و درمان به موقع معمولا به بهبودی کامل منجر می شود.

 • اگر پزشک نسبت به علائم شما مشکوک باشد احتمالا شما را به یک متخصص ارجاع خواهد داد.

 • پزشک به کمک وسایل مخصوصی تارهای صوتی شما را معاینه می کند. ممکن است لازم شود که پزشک به منظور انجام آزمایش، نمونه ای از بافت مشکوک حنجره را جدا کرده و به آزمایشگاه بفرستد تا برای تشخیص دقیق تر سرطان حنجره مورد آزمایش قرار گیرد.

 • درمان سرطان حنجره به کمک رادیوتراپی انجام می شود. این درمان معمولا به صورت موقتی بر روی توانایی بلع و صدا تاثیر می گذارد اما اغلب قابلیت حرف زدن به حالت قبلی خود باز می گردد.

 • اگر سرطان حنجره به موقع تشخیص داده شود و درمان نیز به موقع صورت گیرد، رادیوتراپی می تواند نتیجه مطلوب را حاصل آورد.

 • در موارد پیشرفته تر سرطان حنجره، پزشک مجبور می شود که حنجره شما را طی یک عمل جراحی بردارد. در این حالت به منظور عمل تنفس سوراخی در جلو گلوی شما ایجاد می شود.

 • پس از برداشتن حنجره، حرف زدن به دلیل نبود تارهای صوتی غیر ممکن می شود. با این حال یک متخصص گفتار درمانی می تواند به شما روش حرف زدن به کمک مری را یاد بدهد.

 • پروتز های هوایی که می توانند صدا را شبیه سازی کنند نیز می توانند به این افراد کمک کنند. این وسیله در هنگام عمل جراحی کار گذاشته می شود.

 • سرطان حنجره ( جعبه صدا ) بيماری است که در آن سلولهای سرطانی ( بدخيم ) در بافتهای حنجره يافت می شوند . حنجره راه عبوری کوتاه شبيه يک مثلث است که درست زيرحلق و در ناحيه گردن قرار گرفته است . حلق لوله ای تو خالی بطول 5 اينچ است که از پشت بينی شروع شده و به سمت پايين تا ناحيه گردن پيش می رود تا اينکه به مری برسد . مری لوله ای است که به سمت معده می رود . هوا از طريق حلق و سپس حنجره به نای ( تراشه ) رسيده و از آنجا به ريه ها می رود . غذا از طريق حلق وارد مری می شود . حنجره در بالای خود دارای يک تکه بافت کوچک است که اپی گلوت ناميده می شود . اين عضو مانع ورود غذا به راههای هوايی می گردد .

 • حنجره دارای طنابهای صوتی است که امواج صدا را هنگاميکه هوا در برابر آنها به جريان می افتد توليد و مرتعش می کنند ِ بازتاب اين امواج از طريق حلق ِ دهان و بينی منجر به توليد صدای شخص می گردد . عضلات موجود در حلق ِ صورت ِ زبان و لبها به مردم در بيان کلمات قابل فهم کمک می کند

 • 3قست اصلی در حنجره وجود دارد : گلوت ( بخش ميانی حنجره که طنابهای صوتی درآنجا واقع شده اند )
  سوپرا گلوت ( بافت بالای گلوت ) و ساب گلوت ( بافت پايين گلوت ) . ساب گلوت به نای متصل است و هوا را از اين طريق به ريه ها می رساند .
  سرطان حنجره اکثر در افراد سيگاری ديده می شود . اگر فردی به اين بيماری مبتلا است و سيگار می کشد بايد هرچه زودتر مصرف سيگار را قطع نمايد .

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.