تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

درباره تعبیر خواب آب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آبآب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست.تعبیر خواب آب ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاستتعبیر خواب آب و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب تعبیر خواب آبافکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

درباره تعبیر خواب آب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب راکد , تعبیر خواب آب زلال

درباره تعبیر خواب آب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آبدیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آبتعبیر خواب آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که تعبیر خواب آبدر جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود

درباره تعبیر خواب آب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب راکد , تعبیر خواب آب زلال

درباره تعبیر خواب آب از معبران بزرگ بخوانید

تام چت ویندرا گوید:
تعبیر خواب آباگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و تعبیر خواب آبمی تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد.

درباره تعبیر خواب آب از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :
پیام خواب آب کدر :تعبیر خواب آبنشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون :تعبیر خواب آب وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد

درباره تعبیر خواب آب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آب , آب در خواب دیدن , تعبیر خواب آب راکد , تعبیر خواب آب زلال

درباره تعبیر خواب آب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آب اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و تعبیر خواب آبدست و پاگیر است ولی اگر با تعبیر خواب آباشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است

تعبیر خواب آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.