تعبیر خواب لاک پشت بزرگ

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید

تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد تعبیر خواب لاک پشتو خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، تعبیر خواب لاک پشتمثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید

تعبیر خواب لاک پشتاگر در خواب بيند لاك پشت داشت يا در خانه آمد، دليل است او را با زاهدي صحبت افتد تعبیر خواب لاک پشت. اگر بيند گوشت لاك پشت خورد، دليل است به قدر آن علم آموزد.

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید

تعبیر خواب لاک پشتاگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به تعبیر خواب لاک پشتمردم رسد. محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، تعبیر خواب لاک پشتدلیل است به قدر آن علم آموزد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب لاک پشتدیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد.

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت بخوانید

تعبیر خواب لاک پشت اگر در خواب ببينيد بر لاک پشتي نشسته ايد به يک سفر دور مي رويد يا در دريا مسافرت خواهيد کرد که تعبیر خواب لاک پشتاين سفر شما بسيار طولاني خواهد بود. اگر در خواب ببينيد گوشت لاک پشت مي خوريد عمرتان طولاني خواهد بود تعبیر خواب لاک پشت يا ميراثي به شما مي رسد که صاحب آن پول و ثروت در دياري بعيد مي زيسته تعبیر خواب لاک پشتو اکنون هم آن مرده ريگ در فاصله اي دور قرار دارد.

تعبیر خواب لاک پشت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.