تعبیر خواب گوجه فرنگی امام صادق

درباره تعبیر خواب گوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب گوجهمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن به خاطرطعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی ها تعبیر خواب گوجه محسوب می شوند خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می دهند.

درباره تعبیر خواب گوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب گوجه فرنگی , تعبیر خواب گوجه , تعبیر خواب گوجه فرنگی قرمز , گوجه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب گوجهخوردن گوجه درختی اگر سبز و شیرین با شد خوب است ولی اگر زرد و ترش باشد نشان بیماری است و غم . گوجه فرنگی نیز به خاطر ترشی که دارد تعبیر خواب گوجهغصه و ناراحتی است و هیجان و اضطراب

درباره تعبیر خواب گوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب گوجه فرنگی , تعبیر خواب گوجه , تعبیر خواب گوجه فرنگی قرمز , گوجه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوجه چقدر می دانید

آنلی بیتون میگوید :

تعبیر خواب گوجهخوردن گوجه فرنگی در خواب ، نشانة آن است كه به سلامتی كامل دست خواهید یافت .

تعبیر خواب گوجه دیدن گوجه فرنگی های درشت در خواب ، نشانة آن است كه محیط خانوادگی شما لبریز از شادمانی و نشاط خواهد شد .

درباره تعبیر خواب گوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب گوجه فرنگی , تعبیر خواب گوجه , تعبیر خواب گوجه فرنگی قرمز , گوجه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب گوجه  اگر دختری در خواب گوجه فرنگی های رسیده ببیند ، نشانة آن است كه هنگام ازدواج ، شادمانی بزرگی او را فرا خواهد گرفت

تعبیر خواب گوجه

<

کامنت های تایید شده : یک عدد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.