تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

دیدن صیادان ماهی در خواب تعبیر خواب ماهیگیری ، علامت آن است که به سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .

اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید کرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است که در زندگی بدست خواهید آورد تعبیر خواب ماهیگیری و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

تعبیر خواب ماهیگیری , تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب , تعبیر خواب ماهیگیری با دست , تعبیر خواب ماهیگیری با تور

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

تعبیر خواب ماهی فروشی ، فروختن ماهی ،  ماهی فروش :

اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. تعبیر خواب ماهیگیری اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

ماهی لجن خوار : مشکلات و سختی هایی که در پیش دارید ختم به خیر می شود .

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود.  تعبیر خواب ماهیگیری اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، خیر و منفعت مییابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند تعبیر خواب ماهیگیری صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب گل آلود و متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی طلائی زرد طوسی رنگ پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ  و قرمز و گلی ، فر و شکوه است.

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است  تعبیر خواب ماهیگیری چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر خواب ماهیگیری , تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب , تعبیر خواب ماهیگیری با دست , تعبیر خواب ماهیگیری با تور

تعبیر خواب خرید ماهی نشانه این هست که به شما خیر و برکت می رسد تعبیر خواب ماهیگیری با تلاش خودتان . اگر ماهی را هدیه بگیرید خیر و برکت از طرف هدیه دهنده به شما می رسد .

تعبیر خواب ماهی از لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

ماهیگیری : سود زیاد

ماهیهای بزرگ : رضایت

ماهیهای کوچک تعبیر خواب ماهیگیری : شکست

ماهیهای مرده : ناراحتی

پختن آنها : داشتن خانه با سامان

ماهیهای فرمز و گلی : ازدواج با یک فرد ثروتمند که موجب شادمانی و خوشی شما می شود .

تعبیر خواب ماهیگیری , تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب , تعبیر خواب ماهیگیری با دست , تعبیر خواب ماهیگیری با تور

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

ماهی در خواب از بعد روانشناسی
ماهی دیدن:صاحب رویا به وسیله شخص زرنگی فریب خواهد خورد تعبیر خواب ماهیگیری این فریب از روی فراموش کردن و پیش پا پنداشتن مسائل از نظر صاحب خواب می باشد .
ماهیان بزرگ دیدن:نشانه پاداش عالیست
ماهیان کوچک دیدن:نشانه نارضایتیست
ماهیان قرمز دیدن:علامت برآورده شدن یک آرزوست

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

ماهی خوردن:برای زنان نشانه وضع حمل آسان؛و تعبیر خواب ماهیگیری  در مردان،علامت خوش شانس بودن نزد دیگران است
ماهی بزرگ گرفتن:قول معاملات ایده آل را می دهد
ماهی کوچک گرفتن:نشانه غم و اندوه است
قلاب ماهی گیری:به معنی منفعت و امیدواریست
ظرف پر از ماهی:نشانه روند خوب شغلیست
ماهی فروش:نشانه فایده کلان است
بازار ماهی: به معنی موفقیت است

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

حوض پرورش ماهی:علامت نگرانی تعبیر خواب ماهیگیری و دلواپسیست از بعد مادی بیشتر .
خوردن ماهی خشک شده و شور و شوریده :به معنی بیماریست
ماهی قرمز گرفتن:صاحب رویا فردی بسیار خوش شانس است شادمانی به صمتش می آید .
ماهی قرمز را در حال خارج شدن از تخم دیدن یا ماهی حامله در حال زاییدن :خواب بیننده یک شانس بزرگ خود را از دست می دهد
ماهی گیری با قلاب را دیدن:خواب بیننده تعادل روحی خود را بازمی یابد

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

سایرین را در حال ماهی گیری با قلاب دیدن: تعبیر خواب ماهیگیری نشانه فرصتی برای یک دوستی مناسب است در این وضع باید خوب مسائل را ببرسی کنید تا شانس شما تبدیل به یک خطر نشود .
ماهی بزرگ را در آب زلال گرفتن:علامت خوشبختی و موفقیت است
ماهی تابه
ماهی تابه دیدن:خواب بیننده با دوستان و آشنایان قدیمی برخورد خواهد کرد
ماهی تابه خالی دیدن:نشانه یاس و ناامیدیست
ماهی تابه را بر روی آتش در حال آماده کردن غذا دیدن:علامت منفعت است
ماهی تابه کثیف را شستن یا تمیز کردن:صاحب رویا با انجام کاری،رضایت کامل دارد.

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كامیابی دست می یابید كه تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .

اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید كرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است كه در زندگی بدست خواهید آورد تعبیر خواب ماهیگیری و اگر بر عكس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

خواب یك ماهیگیر را می بینیدتعبیر خواب ماهیگیری  : منتظر خبرهای بسیار خوش باشید .

شما ماهیگیر هستید : خوشبختی شما حتمی است

تعداد زیادی ماهیگیر : یك دورة بزرگ خوشبختی شما به همراهی یك ماهیگیر هستید : شانس

ماهیگیری در دریا : مراقب خیانت باشید .

ماهیگیری در رودخانه : ۱- علامت از دست دادن تعبیر خواب ماهیگیری یك دوست ۲- ناكامی در عشق

با تور ماهی می گیرید : كار یا معاملاتی با یك زن باهوش انجام می دهید .

به دیگران می گوئید كه به ماهیگیری بروند : پرگوئیهای بسیار دربارة شما می شود .

تعبیر خواب ماهیگیر و ماهیگیری کردن در دریا و رودخانه

دیگران به ماهیگیری می روند : نگرانیهای شما پایان می گیرد .

شما به ماهیگیری می روید : یك دوست را از دست می دهید .

با شخصی كه بسیار دوست دارید ماهیگیری میكنید: دقایق پرارزش و پرلذتی را خواهید گذراند

با اعضاء خانواده ماهیگیری می كنید تعبیر خواب ماهیگیری : مراقب باشید دیگران دربارة شما صحبت می كنند .

دشمنان ماهیگیری می كنند : یك راز فاش میشود

با چوب خیزران ماهیگیری می كنید : تنهائی

در یك كانال ماهیگیری می كنید : نقشه های بزرگتان تعبیر خواب ماهیگیری را عملی خواهید كرد.

در یك مرداب ماهیگیری می كنید : باید به خود و قضاوت خود اعتماد كنید .

از بالای یك صخره ماهیگیری می كنید : وقایع بسیار مهم و پرسود

تعبیر خواب ماهیگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.