تعبیر خواب صورت سیاه

درباره تعبیر خواب صورت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب صورت اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشدتعبیر خواب صورت . اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

درباره تعبیر خواب صورت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت سیاه , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربی می‌گوید:تعبیر خواب صورت اگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که تعبیر خواب صورت با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری

درباره تعبیر خواب صورت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت سیاه , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

زرد: امام صادق (ع) می‌فرمایند:تعبیر خواب صورت تعبیر رنگ مرد زرد، کسی که است که به او بهتان می‌زنند،تعبیر خواب صورت ولی خیرات و نیکی‌های زیادی انجام می‌دهد.براهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ تعبیر خواب صورت جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی گونۀ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی

درباره تعبیر خواب صورت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت سیاه , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب صورت   اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند،تعبیر خواب صورت دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

تعبیر خواب صورت

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.