اس ام اس جدید سری 180

اس ام اس جدید سری 180

اس ام اس جدید سری 180 sms jadid in bisms • • • مدت هاست که بی دلیل ترکم کرده ای نمی دانم دلت از من سرد شد یا که سرت جایی …

اس ام اس های جدید و احساسی تیر 94

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید اس ام اس جدید sms jadid • دلم برای یک نفر تنگ است… نه میدانم نامش چیست… و …

اس ام اس جدید سری 67 SMS Jadid

اس ام اس جدید سری 67 SMS Jadid • • • تلخی الکل روبه جون میخرم تنهابرای اینکه هنگام نوشیدنش بگم میزنم به سلامتی کسی ک هیچ وقت نفهمیدچقدر دوستش دارم • …

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

گرم یاد آورے یانہ

من از یادت نمیکاھم

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

سلامتے روزاے بےکسے

روزایے که درو دیوار ھم دلشون به حالت میسوزہ

روزایے که یه بغض تو گلوتہ

یه جملہ ھمش میاد تو ذھنت؛

“مرد که گریہ نمیکنہ”

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

آدماے خوب

ھیچوقت نہ از یاد میرن ،نہ از دل…

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

وقتے دیگہ خیلے خستہ اے نا ندارے…

وقتے از آدما خستہ اے…

از دنیا خستہ اے…

از خودتو کارات خستہ

اے…

وقتے از ھمہ چے بدت میاد…

از خودت

دنیات

آدماے دورت

بعدش تعجب میکنے ک چجورے ھنوز سر پایے…؟!

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

آرامش در زندگے بہترین چیزہ

پس بیا ب آرامش فکر کنیم

ب عشق

ب زندگے

ب زیبایے

ب بہشت

ب جہنم

ب درک

ب تو چ

ب من چ

برو اعصاب ندارم

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

ھستم ب یاد ھمہ ے اونایے ک نیستن…

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

اگہ بعضے وختا نمیشنوے ک

دوستت دارم ب خاطر سایلنت دلمہ…

نہ اینکہ بیمعرفتم…

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

چ تاثیرے دارد غصہ نخور درست میشود گفتنہاے مادر

اثرش را ھزار قرص خواب آور ندارد…

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

ب سلامتی دوستایی که

وفاداریشونو “زمان”ثابت کرده نه”زبان”

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

این روزھا خبرے نیست

جز سیر صعودیہ دلتنگے ھاے من براے تو

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

الان چن روزے میشہ ک از خونہ رفتہ

ولے ھنوز ھیچ آھنگے ازش بیرون نیومدہ؟

مسئولیییین…؟!

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

ب سلامتے اون پسرے ک زیر تیشرتش زیر پوش پوشید

تا اگہ ی زمانے خم شد کمرش معلوم نشہ…

بسلامتے اونے ک نیست ولے بوے نبودنش تموم اتاقمو پر کردہ…

بسلامتے خودم ک ب پاش وایسادم

آخرش برگش گف؛تو ھنوز اینجایے؟؟؟خستہ نشدے؟؟برو دیگہ…!

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

تو اگر بیخبر ازقلب پریشان منے…

باهمہ بیخبرے هم نفس جان منے…

من هنوز از می چشمان سیاهت مستم…

گفتم ای جان بنویسم ک ب یادت هستم…

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

ب سلامتے “خودم”

چراشو نپرس ک اشکت درمیاد

اس ام اس جدید سری 157

SMS Jadid

آخرین بروز رسانی در : شنبه 13 اردیبهشت 1393
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.