اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

در بازی ِ زندگی داور ها هم

اخراج می شوند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دیدن ِ دریا نگاهی عمیق

می خواهد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دود ِ آتش

به چشم ِ آسمان می رود.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

سقوط ِ آبشار آبكیست.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

تنها ماهی ی داخل تنگ هم

از زندگی سیراب شد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دیگران کاشتند

ولی ما خریدیم و خوردیم!

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

کاکتوس

مادرزن گل هاست.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آب که گل آلوده شد،

ماهی ها از فرصت استفاده کردند

و همدیگر را بوسیدند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی ها برای سربلندی دیگران

تا کمر خم می شوند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

خیلی از معتادها تابلو هستند

ولی ارزش هنری ندارند.

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.