تعبیر خواب دود سیگار

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:  تعبیر خواب دوددود به خواب، سلطاني ستمگر باشد. اگر بيند در جانب مشرق يا به جانب مغرب دودي عظيم بود، دليل كند كه مردم آن ديار از سلطان،  تعبیر خواب دودجور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند.

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

 تعبیر خواب دوددود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند. جنگ و فتنه نیز  تعبیر خواب دودبرخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر. تعبیر خواب دود اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

اگر بيند دود در عالم برنخاسته  تعبیر خواب دودو آتش زبانه مي زد، دليل است كه فتنه و بلا در آن عالم پديد آيد. تعبیر خواب دود

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

 تعبیر خواب دود اگر دود از آشپز خانه شما بيرون مي آمد با همسرتان اختلاف پيدا خواهيد کردو از جانب او آزرده مي شويد تعبیر خواب دود. اگر ديديد دود از لباس شما بر مي خيزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصيت شما را مورد سئوال قرار مي دهند تعبیر خواب دود. اگر ديديد رشته اي دود به سمت شما مي آيد خبر بد به شما مي دهند.

تعبیر خواب دود

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.