تعبیر خواب تنه درخت

درباره تعبیر خواب درخت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

بعضي معبران گفته اند :
تعبیر خواب درختديدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بيند تعبیر خواب درخت خدمتکار پادشاه است اگر درختان بيند که ساق ندارند چون درخت خيار و خربزه تأويلش مردمان دون است و هر درختي که تعبیر خواب درختخار دارد تأويلش مردي است بد خوي و ناسازگار.

درباره تعبیر خواب درخت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور , تعبیر خواب درخت انار

درباره تعبیر خواب درخت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب درخت تعبیر خواب هر درختی که خوشبو می‌باشد و تعبیر خواب درخت میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است.

تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور , تعبیر خواب درخت انار

درباره تعبیر خواب درخت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب درختدیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، تعبیر خواب درخت دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و تعبیر خواب درخت درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

درباره تعبیر خواب درخت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور , تعبیر خواب درخت انار

درباره تعبیر خواب درخت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

کرماني گويد :
تعبیر خواب درخت رگ وبيخ درخت دليل است بر رضاي خداوند در دين .اگر بيند رگهاي درخت قوي بود دليل که زکات تمام دهد تعبیر خواب درخت. اگر خلاف اين بيند زکات مال تمام ندهدتعبیر خواب درختپوست درخت دليل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بيند پوست درخت قوي بود دليل که خداوندش روزه دار است

تعبیر خواب درخت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.