تعبیر خواب افتادن درخت

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

کرماني گويد :
تعبیرخواب درخت برگ وبيخ درخت دليل است بر رضاي خداوند در دين .اگر بيند رگهاي درخت قوي بود دليل که زکات تمام دهد . تعبیرخواب درختاگر خلاف اين بيند زکات مال تمام ندهد
پوست درخت دليل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بيندتعبیرخواب درخت پوست درخت قوي بود دليل که خداوندش روزه دار است

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب افتادن درخت , ‫تعبیر خواب شکستن درخت , ‫تعبیر خواب کنده درخت , درخت در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابر مغربي گويد :
تعبیرخواب درختهر درختي که بوي خوش دارد و ميوهء آن خوش طعم است دليل است بر مردي مصلح پاک وبا ديانت و هر درختي که نه در موضع خويش بيند دليل است بر مردي غريب که در آن ديار آمده بود اگر بيند در سراي او يا در سراي ديگري تعبیرخواب درختدرختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زير درختان مي تعبیرخواب درختديد از هر نوع دليل که در آن سراي مصيبت افتد که مردمان خرد و بزرگ در آنجا آمد و شد کنند

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب افتادن درخت , ‫تعبیر خواب شکستن درخت , ‫تعبیر خواب کنده درخت , درخت در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب درختدیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشدتعبیرخواب درخت و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند،تعبیرخواب درخت دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب افتادن درخت , ‫تعبیر خواب شکستن درخت , ‫تعبیر خواب کنده درخت , درخت در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

بعضي معبران گفته اند :
تعبیرخواب درخت ديدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بيند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بيند که ساق ندارندتعبیرخواب درخت چون درخت خيار و خربزه تأويلش مردمان دون است و تعبیرخواب درختهر درختي که خار دارد تأويلش مردي است بد خوي و ناسازگار.

تعبیرخواب درخت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.